Kontaktné miesta
Kontaktný bod Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica
0961/605 790
monika.cibulova@minv.sk
Kontaktný bod Bratislava
Tomášikova 46, 831 03 Bratislava
0961/046 014
miroslav.schlesinger@minv.sk
Kontaktný bod Trnava
Kollárova 8, 917 01 Trnava
033/5564709
silvia.malatinska@minv.sk
Kontaktný bod Nitra
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/6549324
milan.lakatos@minv.sk
Kontaktný bod Trenčín
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
032/74 11 250
edita.kucejova@minv.sk
Kontaktný bod Žilina
Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina
041/511 74 25
veronika.kozarcova@minv.sk
Kontaktný bod Prešov
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
051/7082458
martin.jurica@minv.sk
Kontaktný bod Košice
Komenského 52, 040 01 Košice
055/6001445
frantisek.puskar2@minv.sk

informacna-kancelaria-pre-obete

Projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a je zameraný na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi, obete z radov mládeže. Hlavnou úlohou projektu je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora.

V súčasnosti sú služby pomoci pre obete poskytované prevažne mimovládnym sektorom a chýba ich celoplošné zabezpečenie. Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam je preto vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov (informačných kancelárií).

Kontaktné body sú miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň aj priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií.

Obetiam trestných činov je na kontaktnom bode k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k základným informáciám.

Viac informácií o projekte tu: Národný projekt


Obeť

Obeť – je fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková škoda, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody. Za obeť sa tiež považujú príbuzní v priamej línii, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ako aj osoba závislá od osoby, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ak utrpeli v dôsledku smrti tejto osoby škodu; ak je týchto osôb viac, považuje sa za obeť každá z nich. V trestnom konaní má obeť postavenie oznamovateľa trestného činu, poškodeného alebo svedka. Každá osoba, ktorá tvrdí, že je obeťou, sa považuje za obeť, kým sa nepreukáže opak, alebo ak nejde o zjavné zneužitie postavenia obete, a to bez ohľadu na to, či bol páchateľ trestného činu zistený, trestne stíhaný alebo odsúdený.

  • zákon č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
  • zákon č. 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
  • zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov