Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality bezpečne online prevencia kriminality deti a mládež bezpečná komunita domáce násilie
Súvisiace články
Zasadnutie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality sme stihli ešte pred začiatkom letných prázdnin
Členovia rady na stretnutí otvorili témy s akútnou potrebou riešenia.
Online bezpečnosť ako jedna z hlavných tém prevencie kriminality
Dôvodom je vývoj kriminality vo virtuálnom prostredí, ale aj pandémia koronavírusu, počas ktorej ľudia viac využívajú online priestor.

Písmo: A-| A+

Vláda prerokovala správu o prevencii kriminality v roku 2020
02. Jun 2021 o 18:00

Hybridné hrozby, nenávistné prejavy, online priestor, trestné činy páchané na deťoch či domáce násilie sú prioritou v oblasti prevencie kriminality.

Vláda prerokovala správu o prevencii kriminality v roku 2020

Hodnotiaca správa o plnení úloh v oblasti prevencie kriminality za rok 2020, ktorú v stredu 2. 6. 2021 na rokovaní vlády SR predložil minister vnútra SR Roman Mikulec, vláda SR aj schválila. Materiál popisuje preventívne aktivity jednotlivých ministerstiev, ako aj návrhy opatrení do budúcnosti. Správu spracoval sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

Kriminalita v online priestore, online bezpečnosť, trestné činy páchané na deťoch a mládeži či domáce násilie ostávajú v rámci prevencie kriminality prioritnou oblasťou.

V spomínaných oblastiach bol v roku 2020 aj z  dôvodu epidemiologickej situácie zaznamenaný značný nárast kriminality. Obetiam trestných činov boli prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov (v gescii MV SR) poskytované základné informácie a sprostredkovaná odborná pomoc v oblasti psychologického a sociálneho poradenstva, právnej podpory a usmernenia.

V správe sa do budúcna odporúča venovať zvýšenú pozornosť budovaniu odolnosti voči hybridným hrozbám, prevencii dezinformačných vplyvov, vzdelávaniu zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy v oblasti boja proti korupcii, ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, intenzívne pracovať v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti so zameraním na predchádzanie agresívneho a násilného správania, prevencie ohľadom požívania alkoholických nápojov a užívania omamných a psychotropných látok, zvyšovať povedomie detí a mladých ľudí v oblasti bezpečného používania informačno-komunikačných technológií, budovaniu bezpečných návykov pri nadväzovaní virtuálnych známostí, informovať o nástrahách v online priestore či eliminovať prejavy extrémizmu a rasizmu.

Vláda SR zaviazala Radu vlády SR pre prevenciu kriminality spracovať opatrenia a navrhnúť odporúčania v jednotlivých oblastiach. Minister vnútra SR prostredníctvom rady, ako jej predseda, do 30. septembra 2021 navrhne konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty s cieľom plnenia vyplývajúcich opatrení.

chatIcon