Kontaktné miesta
Informačná kancelária Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica
0961/605 790 alebo 0908 734 357
Informačná kancelária Bratislava
Tomášikova 46, 831 03 Bratislava
0961/046 014 alebo 0908 794 281
Informačná kancelária Trnava
Kollárova 8, 917 01 Trnava
033/5564709 alebo 0908 796 448
Informačná kancelária Nitra
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/6549324 alebo 0908 793 590
Informačná kancelária Trenčín
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
032/74 11 250 alebo 0908 799 580
Informačná kancelária Žilina
Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina
041/511 74 25 alebo 0908 796 256
Informačná kancelária Prešov
Levočská 3, 080 01 Prešov
051/7082458 alebo 0908 796 810
Informačná kancelária Košice
Komenského 52, 040 01 Košice
055/6001445 alebo 0908 734 961
Detašované pracovisko Lučenec
Námestie republiky 3716/4, 984 01 Lučenec
0908 734 357
Detašované pracovisko Malacky
Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
0908 736 351
Detašované pracovisko Dunajská Streda
Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
0908 796 448
Detašované pracovisko Levice
Rozmarínová 3716/4, 934 01 Levice
0908 731 569
Detašované pracovisko Prievidza
Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
0908 793 725
Detašované pracovisko Ružomberok
Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
0908 794 827
Detašované pracovisko Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad
0908 796 810
Detašované pracovisko Michalovce
Námestie slobody 988/1, 071 01 Michalovce
0908 799 569

Podmienky poskytovania pomoci informačnými kanceláriami pre obete trestných činov

Ako prevádzkovateľ informačných kancelárií pre obete trestných činov (ďalej len „informačné kancelárie“) si vážime Váš záujem využiť služby poskytované informačnými kanceláriami. Považujeme preto za dôležité a korektné Vás informovať o podmienkach poskytovania informácií a sprostredkúvania služieb informačnými kanceláriami. O týchto podmienkach sú všetci klienti informovaní našimi pracovníkmi v informačných kanceláriách v rámci osobného kontaktu pred začiatkom konzultácie, prípadne písomne, ak je kontakt s klientom uskutočnený poštou alebo on-line.

Mlčanlivosť

Služby informačnej kancelárie sú poskytované bezplatne a diskrétne, pričom jej pracovníci sú v zmysle legislatívnych predpisov povinní dodržiavať mlčanlivosť vo veciach, ktoré sa počas konzultácie dozvedeli od klienta.

Povinnosť informovať zodpovedné orgány

Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je, ak sa pracovníci na základe životného príbehu alebo životnej situácie klienta dozvedia skutočnosti nasvedčujúcemu tomu, že bol spáchaný trestný čin. V takom prípade sú povinní dané skutočnosti bez meškania oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. Informovanie môže byť uskutočnené napríklad aj v deň Vašej návštevy informačnej kancelárie vo forme telefonátu na najbližšie obvodné oddelenie Policajného zboru SR. Polícii sa oznámi napríklad to, že ste tu dnes boli a že sme sa dozvedeli skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin na Vás alebo na Vašej blízkej osobe...).

Pokiaľ prišlo k porušeniu práv dieťaťa, sú pracovníci informačných kancelárií povinní upozorniť na túto skutočnosť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“). V týchto prípadoch sú povinní vykonať nevyhnutné kroky za účelom ochrany života a zdravia ohrozenej osoby.

Radi by sme vás uistili, že aj po oznámení daných skutočností polícii a SPODaSK sa Vám naši pracovníci v informačných kanceláriách budú aj naďalej venovať, poskytovať potrebné informácie a sprostredkujú Vám potrebné služby.

Rozsah zodpovednosti informačnej kancelárie

Dovolíme si upozorniť, že informačná kancelária a služby, ktoré poskytuje, majú predovšetkým informačný charakter. Úlohou informačnej kancelárie nie je „odoberať“ klientovi vlastnú zodpovednosť za riešenie svojho problému, ale poskytnutím potrebných informácií a vhodného usmernenia pomôcť klientovi k tomu, aby bol schopný samostatne sa správne rozhodnúť a realizovať kroky potrebné k riešeniu svojej situácie. Z uvedeného dôvodu preto informačná kancelária nenesie zodpovednosť za ďalšie kroky klienta, ani prípadné dôsledky, ktoré môžu klientovi vzniknúť tým, že nedodrží postup odporúčaný informačnou kanceláriou. Zároveň informačná kancelária nenesie zodpovednosť za uplatnené postupy a rozhodnutia iných subjektov. To znamená napríklad aj to, že informačná kancelária nemá vplyv na to, ako skutok, o ktorom sa klient zdôveril pracovníkom informačnej kancelárie, kvalifikuje polícia, súd. Informačná kancelária neplní funkciu orgánu ochrany práva (ako napr. polícia, súdy) a taktiež neposkytuje právne služby (ako napr. advokát, notár).

Informačný list na stiahnutie nájdete TU