Zoznam partnerských stránok, spolupracujúcich subjektov a rôzne dokumenty, ktoré vás môžu inšpirovať alebo byť užitočné pre vašu prácu.


Násilie na deťoch má rôzne podoby, je páchané v rôznych prostrediach a zo strany rôznych osôb. Rovnako prierezová by mala byť aj koordinácia jeho riešenia na národnej aj miestnej úrovni. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch je organizačnou zložkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od roku 2014. Stránka ponúka informácie o zákonoch a strategických rámcoch, ako i aktivitách Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách. Pre celú škálu odborníkov a pomáhajúcich profesií poskytuje stránka základné informácie o násilí na ženách a domácom násilí a práci s jeho obeťami. Osobitne je v rámci aktuálnej kampane venovaná pozornosť sexuálnemu násiliu. 


Táto stránka obsahuje DESATORO – desať pravidiel, ktoré by si v záujme svojej bezpečnosti mal osvojiť každý senior. A práve na tieto pravidlá priamo nadväzuje desať tematických videí, ktoré poukazujú na najčastejšie triky podvodníkov. 


Múzeum holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas II. svetovej vojny. 


Poslaním Slovenskej katolíckej charity je byť blízko pri človeku. Pomáha ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyznanie, rasu či politické zmýšľanie. Snaží sa oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu. Myslíte si, že otroctvo je pojmom dávnej minulosti? Že v dnešnej dobe sa vám nemôže stať, že by niekto siahol na vašu osobnú slobodu a predal vás aj proti vašej vôli? Mýlite sa. Každý sa môže stať otrokom... Aj dnes.


Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi - 0800 800 818

Hlavnou úlohou Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je poskytovať pomoc a informácie hneď v prvom kontakte s osobami, ktoré sa dostali alebo sa mohli dostať do takejto rizikovej situácie. Pri identifikácii a pomoci v takýchto prípadoch linka pomoci sprostredkuje kontakt na organizácie poskytujúce odbornú pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi.