Čo konkrétne služby informačných kancelárií zahŕňajú? Kto sú obete, aké majú problémy a čo im vieme ponúknuť? 

Pozn.: Tieto príbehy sú pre bezpečnosť klientov upravené a akákoľvek podoba so skutočnými osobami a aktuálnymi udalosťami je čisto náhodná. 


Aké problémy sme už pomohli vyriešiť? 

  • Senior týraný rodinným príslušníkom (I.)
  • Podvodná kúpna zmluva 
  • Psychické a fyzické týranie tehotnej ženy
  • Spor o dieťa v rozvodovom konaní
  • Seniorka týraná rodinným príslušníkom (II.)
  • Podvodná pracovná ponuka v zahraničí 
  • Vyhrážanie sa exmanžela prepusteného z väzby 
  • Pracovno-právny spor nadriadeného so zamestnancami 
  • A mnoho ďalších... 


Senior týraný rodinným príslušníkom (I.)

Klientka nás oslovila s prosbou o pomoc pre brata, ktorý mal byť podľa jej podozrenia psychicky aj fyzicky týraný vlastným synom. Oznamovateľka uviedla, že počas návštev videla na bratovi modriny a jeho psychický stav tiež upadá. Po konzultácii sme si splnili oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z Trestného poriadku a páchateľ bol predvolaný na políciu, ktorá vypočula aj ďalších svedkov. Tí potvrdili, že z domu obete počuli krik a nadávky. Zo strachu pred agresorom sa však báli zavolať políciu. Senior bol tiež kvôli neliečeným zraneniam hospitalizovaný. Oznamovateľke sme sprostredkovali konzultáciu s externými odborníkmi na oblasť právneho usmernenia a podpory a sociálneho poradenstva. Obeti je v súčasnosti poskytovaná adekvátna starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.


Podvodná kúpna zmluva

Klient sa snaží dosiahnuť spravodlivosť vo veci podvodnej kúpnej zmluvy jeho nebohého syna, ktorý prišiel o dom vďaka činnosti podvodníkov. Na základe zaslaných dokumentov sme tento prípad konzultovali s odborníčkou na právnu oblasť, ktorá klientovi odporučila podať trestné oznámenie. Ohľadom preverenia pochybností v zmluve zároveň odporučila klientovi, aby požiadal príslušný okresný úrad o poskytnutie informácií k zmluve, ktorou jeho syn prevádzal nehnuteľnosť v prospech inej osoby a ďalšie dôležité kroky súvisiace s majetkom. Informácie poskytnuté klientom, ktoré nasvedčovali tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin, sme bezodkladne oznámili polícii a s týmto postupom bol vopred oboznámený aj samotný klient.


Psychické a fyzické týranie tehotnej ženy

Klientka, v tom čase čakajúca dieťa, sa na nás obrátila s tým, že sa jej partner už nejaký čas vyhráža. Zároveň jej berie platobnú kartu, peniaze, doklady, nikam ju nepúšťa, chodieva ju kontrolovať do práce a došlo aj k fyzickému útoku, po ktorom skončila v nemocnici s poranenou rukou. Políciu však osloviť nechcela. Po zhodnotení situácie sme kontaktovali zariadenie poskytujúce anonymné bývanie pre ženy, ktoré sa stali obeťami domáceho a partnerského násilia. Ešte v ten deň bola mladá žena riadne zaregistrovaná a ubytovaná v zariadení.


Spor o dieťa v rozvodovom konaní 

Klientka v zlom psychickom stave sa k nám dostavila z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu vo veci návrhu jej manžela na zverenie maloletého syna do jeho výlučnej opatery. V minulosti z jeho strany zažila ponižovanie či snahu zbaviť ju spôsobilosti na právne úkony. Po ich prvotnej rodičovskej dohode bolo dieťa v striedavej starostlivosti. Manžel opakovane porúšal dohodu a dieťa matke odmietal vracať späť. Neskôr došlo aj k fyzickému napadnutiu klientky s dobou liečenia niekoľko dní. Klientke sme odporučili právne zastúpenie vo všetkých prebiehajúcich konaniach a sprostredkovali sme jej psychologické a sociálne poradenstvo. Súdne pojednávanie sa skončilo v prospech klientky a dieťa ostalo v striedavej starostlivosti oboch rodičov.


Seniorka týraná rodinným príslušníkom (II.)

V minulosti došlo k dohode, že syn s rodinou zdedí dom a klientka bude mať doživotné právo užívania nehnuteľnosti. Odvtedy klientka obývala prízemie, no časom sa vysťahovala do časti nevhodnej na život. Neskôr syn začal matke odopierať vstup, nemala prístup k toalete a hygienu vykonávala u susedov. Základnú pomoc dostáva pani od druhého syna a jej jedinou požiadavkou je dožiť v dome. V súčasnosti sa mladší syn snaží o zrušenie vecného bremena v klientkin prospech. Odborník pre oblasť právneho usmernenia a podpory skonštatoval, že klientkin prípad vykazuje znaky týrania. Klientka pristúpila k podaniu trestného oznámenia a k tomuto rozhodnutiu jej pomohli aj stretnutia s odborníkom – psychológom, po ktorých došlo k zlepšeniu jej psychického stavu. Momentálne čaká na výsledky vyšetrovania. Podali sme tak pomocnú ruku seniorke, nakoľko právna pomoc nie je občanom vždy zrozumiteľná.


Podvodná pracovná ponuka v zahraničí 

Klient nás informoval o tom, že sa zaujíma o pracovnú ponuku v zahraničnej továrni. Jej zástupcovia mu zaslali nedôveryhodne pôsobiace informácie a tiež mu telefonicky oznámili, že ak obratom zaplatí vyšší obnos peňazí, môže do práce nastúpiť hneď. Klient nás oslovil s obavou, či nejde o podvod a požiadal o pomoc. Kontaktovali sme príslušné orgány, medzi nimi napríklad Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce, ktorý nás odporučil na policajnú pridelenkyňu v konkrétnej krajine. Následne sme klientovi oznámili, že pracovná ponuka bola preverená ako podvodná a poskytli sme mu informácie získané od oslovených inštitúcií. Zároveň sme mu pripomenuli, čo robiť a ako postupovať pri prijatí pracovnej ponuky v zahraničí a odporučili kontakty v prípade vzniknutých problémov. Obeť by nielen že nezarobila, ale stratila by aj to málo čo mala – svoje úspory. 


Pracovno-právny spor nadriadeného so zamestnancami 

Klient, vedúci nemenovaného sociálneho zariadenia, nás upozornil, že na pracovisku prišiel na rôzne majetkové nezrovnalosti. Podľa jeho vyjadrenia ich mali spôsobiť zamestnanci a keď ich so zisteniami konfrontoval, nedostal relevantné odpovede. Zamestnanci sa nechceli prispôsobiť jeho nariadeniam a šírili o ňom nepravdu, čo vyústilo do systematických útokov. Hlavným problémom bola porucha komunikácie a vzťahov v kolektíve. Nakoľko boli zistené pochybenia s majetkom, odporučili sme klientovi, aby požiadal zriaďovateľa o vykonanie externého auditu. V prípade, že sa ukážu ako opodstatnené, môže sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Niektorí zamestnanci zároveň sami požiadali o skončenie pracovného pomeru, s čím nadriadený súhlasil.

Tu pripomíname dôležité ustanovenie Zákonníka práce: „Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti (§ 13 ods. 3)“.


Vyhrážanie sa exmanžela prepusteného z väzby 

V čase prvého stretnutia s klientkou bol jej exmanžel vo väzbe pre podozrenie zo spáchania prečinu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom nebezpečného prenasledovania. Ich manželstvo sa skončilo počas trvania väzby a v tejto dobe bola trestná vec tesne pred skončením vyšetrovania. Došlo však k prieťahom a klientka sa na nás obrátila so žiadosťou o poskytnutie právneho usmernenia a podpory (pozn.: pre zložitosť prípadu nepopisujeme). Neskôr nás klientka oslovila so strachom, že exmanžela prepustili. Navrhli sme jej, aby sa vyhla zotrvaniu v spoločnom dome a prostredníctvom externého právnika sme ju informovali o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie ukladajúce povinnosť nevstupovať do obydlia a nepribližovať sa ku klientke. Žena návrh podala na súd a bolo jej vyhovené.
chatIcon