Dokumenty

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016-2020

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 je v poradí piatym strategickým dokumentom v oblasti prevencie kriminality. Stratégia bola vypracovaná sekretariátom Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a na rokovanie vlády Slovenskej republiky ju podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky predkladá z vlastnej iniciatívy.

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2012-2015

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015 je štvrtým uceleným dokumentom vlády pre oblasť prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Jej cieľom je zníženie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024

Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 je základným dokumentom definujúcim priority SR v oblasti predchádzania a boja proti radikalizácii, extrémizmu a s nimi spojenou protispoločenskou činnosťou ohrozujúcu základy demokratického právneho štátu, ktorý nadväzuje na Koncepciu boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019.

The conceptual framework for countering radicalisation and extremism by 2024

The Conceptual Framework for Countering Radicalisation and Extremism by 2024 is the core document defining priorities of the Slovak Republic in the area of preventing and countering radicalisation, extremism, associated with anti-social activities threatening the foundations of a democratic state governed by the rule of law.

Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015-2019

Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 predstavuje základný dokument definujúci strategické priority Slovenskej republiky v oblasti predchádzania a eliminácie radikalizácie, extrémizmu a s nimi spojenej protispoločenskej činnosti ohrozujúcej základné práva a slobody osôb a základy demokratického právneho štátu

Regionálny akčný plán Nitrianskeho samosprávneho kraja na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2020 až 2022 (RAP NSK)

Informačná kancelária pre obete trestných činov Nitra sa zapojila do realizácie RAP NSK, ktorý je určený pre odbornú aj laickú verejnosť a obsahuje skutočne prínosné informácie k problematike domáceho násilia a násilia na ženách.

Protikorupčný program MV SR na roky 2019-2023

Protikorupčný program Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018