Brožúry
Bezpečný senior
Publikácia Bezpečný senior prináša seniorom informácie o rôznych typoch podvodov, s ktorými podvodníci najčastejšie pracujú a pravidelne okrádajú dôchodcov.
Pomoc obetiam / 1
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 2
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 3
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 4
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 5
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 6
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 7 / A bűncselekmények áldozatainak megsegítése
Maďarská verzia / Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 8 / A bűncselekmények áldozatainak megsegítése
Maďarská verzia / Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Seniori, sme tu pre vás
Odporúčania a rady v súvislosti s možnými podvodmi počas krízovej situácie spojenej s vírusom COVID-19
Seniori, sme tu pre vás / Vigyázzunk idős szeretteinkre
Odporúčania a rady v maďarskom jazyku v súvislosti s možnými podvodmi počas krízovej situácie spojenej s vírusom COVID-19.
Každý sa môže stať otrokom
V dnešnej dobe nemusíte pracovať v železných okovách pod horúcim slnkom na bavlníkových plantážach, aby ste boli otrokom. Dnes na to postačuje oveľa menej.
Pandémia COVID-19: Rady k online bezpečnosti pre rodičov
Globálny vplyv vírusu COVID-19 znamená, že mládež trávi viac času doma, teda aj viac času na internete. Existuje množstvo zaujímavých spôsobov, ako môžu deti využiť elektronické zariadenia na učenie a hry, netreba však zabúdať na fakt, že byť online so sebou prináša aj riziká.
Rodičovstvo v čase koronavírusu
Šesť rád pre rodičov je súčasťou materiálu, ktorý vytvorila austrálska skupina eSafety. Odbor prevencie kriminality disponuje slovenskou verziou
Regionálny akčný plán Nitrianskeho samosprávneho kraja na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2020 až 2022 (RAP NSK)
Informačná kancelária pre obete trestných činov Nitra sa zapojila do realizácie RAP NSK, ktorý je určený pre odbornú aj laickú verejnosť a obsahuje skutočne prínosné informácie k problematike domáceho násilia a násilia na ženách.
Prevencia fyzických útokov na bankomaty
DOBRÁ PRAX: S nárastom počtu fyzických útokov na bankomaty a počtu postihnutých európskych krajín zorganizovali Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti a EUROPOL konferenciu (2019), na ktorej sa zúčastnili orgány činné v trestnom konaní spolu s verejnými a súkromnými partnermi s cieľom spoločne sa zamerať na prevenciu tejto trestnej činnosti. Tento odporúčací dokument obsahuje zhrnutie záverov z konferencie s cieľom zvýšiť informovanosť orgánov o fyzických útokoch na bankomaty a preventívnych opatreniach.
Pomoc obetiam domáceho násilia
V tomto informačnom materiáli nájdete informácie, ktoré Vám môžu pomôcť v prípade, ak sa Vás téma domáceho násilia bezprostredne dotýka. Nájdete v ňom odpovede na základné otázky, aj informácie o tom, aké sú Vaše možnosti v prípade, že bol na Vás alebo Vašej blízkej osobe spáchaný trestný čin. Zároveň v ňom nájdete dôležité kontakty a rady, ktoré Vám môžu pomôcť rozhodnúť sa ako ďalej konať
Odškodnenie obetí násilných trestných činov
V tomto informačnom materiáli, ktorý bol vytvorený v úzkej spolupráci s Centrom právnej pomoci, sa oboznámite so základnými informáciami, ktoré by Vám mali pomôcť pri uplatňovaní si nároku na náhradu škody a odškodného od štátu.
Oznamovanie korupcie zamestnancom rezortu vnútra
Leták pre všetkých zamestnancov, vytvorený pod gesciou odboru prevencie kriminality, v spolupráci s Úradom inšpekčnej služby MV SR a Úradom vlády SR, v ktorom nájdete podrobný postup oznamovania korupcie.
The conceptual framework for countering radicalisation and extremism by 2024
The Conceptual Framework for Countering Radicalisation and Extremism by 2024 is the core document defining priorities of the Slovak Republic in the area of preventing and countering radicalisation, extremism, associated with anti-social activities threatening the foundations of a democratic state governed by the rule of law.
Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024
Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 je základným dokumentom definujúcim priority SR v oblasti predchádzania a boja proti radikalizácii, extrémizmu a s nimi spojenou protispoločenskou činnosťou ohrozujúcu základy demokratického právneho štátu, ktorý nadväzuje na Koncepciu boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019.
Bezpečný senior
Publikácia Bezpečný senior prináša seniorom informácie o rôznych typoch podvodov, s ktorými podvodníci najčastejšie pracujú a pravidelne okrádajú dôchodcov.
Pomoc obetiam / 1
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 2
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 3
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 4
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 5
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 6
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 7 / A bűncselekmények áldozatainak megsegítése
Maďarská verzia / Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 8 / A bűncselekmények áldozatainak megsegítése
Maďarská verzia / Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Seniori, sme tu pre vás
Odporúčania a rady v súvislosti s možnými podvodmi počas krízovej situácie spojenej s vírusom COVID-19
Seniori, sme tu pre vás / Vigyázzunk idős szeretteinkre
Odporúčania a rady v maďarskom jazyku v súvislosti s možnými podvodmi počas krízovej situácie spojenej s vírusom COVID-19.
Každý sa môže stať otrokom
V dnešnej dobe nemusíte pracovať v železných okovách pod horúcim slnkom na bavlníkových plantážach, aby ste boli otrokom. Dnes na to postačuje oveľa menej.
Pandémia COVID-19: Rady k online bezpečnosti pre rodičov
Globálny vplyv vírusu COVID-19 znamená, že mládež trávi viac času doma, teda aj viac času na internete. Existuje množstvo zaujímavých spôsobov, ako môžu deti využiť elektronické zariadenia na učenie a hry, netreba však zabúdať na fakt, že byť online so sebou prináša aj riziká.
Rodičovstvo v čase koronavírusu
Šesť rád pre rodičov je súčasťou materiálu, ktorý vytvorila austrálska skupina eSafety. Odbor prevencie kriminality disponuje slovenskou verziou
Regionálny akčný plán Nitrianskeho samosprávneho kraja na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2020 až 2022 (RAP NSK)
Informačná kancelária pre obete trestných činov Nitra sa zapojila do realizácie RAP NSK, ktorý je určený pre odbornú aj laickú verejnosť a obsahuje skutočne prínosné informácie k problematike domáceho násilia a násilia na ženách.
Prevencia fyzických útokov na bankomaty
DOBRÁ PRAX: S nárastom počtu fyzických útokov na bankomaty a počtu postihnutých európskych krajín zorganizovali Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti a EUROPOL konferenciu (2019), na ktorej sa zúčastnili orgány činné v trestnom konaní spolu s verejnými a súkromnými partnermi s cieľom spoločne sa zamerať na prevenciu tejto trestnej činnosti. Tento odporúčací dokument obsahuje zhrnutie záverov z konferencie s cieľom zvýšiť informovanosť orgánov o fyzických útokoch na bankomaty a preventívnych opatreniach.
Pomoc obetiam domáceho násilia
V tomto informačnom materiáli nájdete informácie, ktoré Vám môžu pomôcť v prípade, ak sa Vás téma domáceho násilia bezprostredne dotýka. Nájdete v ňom odpovede na základné otázky, aj informácie o tom, aké sú Vaše možnosti v prípade, že bol na Vás alebo Vašej blízkej osobe spáchaný trestný čin. Zároveň v ňom nájdete dôležité kontakty a rady, ktoré Vám môžu pomôcť rozhodnúť sa ako ďalej konať
Odškodnenie obetí násilných trestných činov
V tomto informačnom materiáli, ktorý bol vytvorený v úzkej spolupráci s Centrom právnej pomoci, sa oboznámite so základnými informáciami, ktoré by Vám mali pomôcť pri uplatňovaní si nároku na náhradu škody a odškodného od štátu.
Oznamovanie korupcie zamestnancom rezortu vnútra
Leták pre všetkých zamestnancov, vytvorený pod gesciou odboru prevencie kriminality, v spolupráci s Úradom inšpekčnej služby MV SR a Úradom vlády SR, v ktorom nájdete podrobný postup oznamovania korupcie.
The conceptual framework for countering radicalisation and extremism by 2024
The Conceptual Framework for Countering Radicalisation and Extremism by 2024 is the core document defining priorities of the Slovak Republic in the area of preventing and countering radicalisation, extremism, associated with anti-social activities threatening the foundations of a democratic state governed by the rule of law.
Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024
Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 je základným dokumentom definujúcim priority SR v oblasti predchádzania a boja proti radikalizácii, extrémizmu a s nimi spojenou protispoločenskou činnosťou ohrozujúcu základy demokratického právneho štátu, ktorý nadväzuje na Koncepciu boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019.
chatIcon