Obchodovanie s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi

Milióny ľudí sú vystavené takým podmienkam zaobchádzania, ktoré sú v príkrom rozpore so základnými ľudskými právami. Sú predávaní a kupovaní ako tovarnútení k prostitúciizotročovaní v práci a podrobení rôznym formám vykorisťovania.
Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný fenomén, ktorý zasahuje krajiny po celom svete. Boj proti tomuto fenoménu je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania. Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti, aj obchodovanie s ľuďmi organizujú najmä rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny. Obchodníci s ľuďmi prekračujú hranice suverénnych štátov vďaka najmodernejším technickým a komunikačným systémom, ale napomáha tomu aj oslabenie štátov spôsobené hospodárskymi či inými krízami.

Popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami sa z obchodu s ľuďmi stal jeden z troch najvýnosnejších a zároveň aj najrýchlejšie sa rozvíjajúcich druhov organizovanej trestnej činnosti.

Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov (UNODC – United Nations Office for Drugs and Crime) v najnovšej Globálnej správe o obchodovaní s ľuďmi z roku 2014 uvádza prehľad vzorcov obchodovania s ľuďmi na globálnej, regionálnej a národnej úrovni. Uvedená správa pokrýva obdobie rokov 2010 – 2012, kedy boli v 124 krajinách sveta zo 128 sledovaných krajín identifikované obete obchodovania s ľuďmi pochádzajúce zo 153 krajín sveta. Prevažná väčšina obetí bola ženského pohlavia, hoci pomer obchodovaných mužov sa neustále zvyšuje. Ženy a dievčatá nie sú obchodované len za účelom sexuálneho vykorisťovania, ale aj na nútenú prácu a iné účely. Alarmujúce je, že deti tvoria až takmer tretinu všetkých obchodovaných osôb. Stále prevažuje obchodovanie za účelom sexuálneho vykorisťovania (53 % prípadov), ale v posledných rokoch sa konštantne zvyšuje podiel nútenej práce (40 % prípadov).  Správa konštatuje, že v mnohých krajinách bola len nedávno prijatá legislatíva kriminalizujúca obchodovanie s ľuďmi, pričom situácia v trestnoprávnom poňatí obchodovania s ľuďmi zostáva celosvetovo na slabej úrovni a nezlepšila sa. Definícia obchodovania s ľuďmi nie je v legislatívach jednotlivých krajín jednotná a taktiež sa veľmi odlišujú možnosti na identifikáciu páchateľa a obetí. Správa tiež uvádza, že organizovaný zločin zohráva pri obchodovaní s ľuďmi kľúčovú úlohu a venuje priestor analytickému hodnoteniu, ako organizované skupiny operujú.  Vo všeobecnosti sa odhaduje, že počty odhalených prípadov nahlásených oficiálne jednotlivými krajinami tvoria len špičku ľadovca. Okrem strachu obetí, často aj v dôsledku nedostatku dôkazov usvedčujúcich obchodníkov s ľuďmi k latencii tejto trestnej činnosti významne prispieva taktiež rozdielnosť v metodológii zberu údajov a dokonca rozdiely i v samotnej definícii obchodovania s ľuďmi v jednotlivých krajinách. Je zrejmé, že bez masívnej reakcie orgánov činných v trestnom konaní zostane obchodovanie s ľuďmi pre páchateľov naďalej nízkorizikovou činnosťou s vysokými ziskami. Ide pritom o vážne porušovanie ľudských práv – zneužívaním osôb na vlastné obohacovanie proti ich vôli s využívaním rôznych mechanizmov a praktík narúšajúcich integritu obetí. Nezriedka sú obete obchodovania s ľuďmi týmito následkami poznačené na celý život!

Mapa
Odbor prevencie kriminality