Čo je korupcia?

Vo všeobecnosti možno pojem korupcia definovať ako konflikt medzi verejným a súkromným záujmom, ktorý sa prejavuje zneužitím postavenia alebo funkcie v politike, verejnej správe alebo hospodárstve na osobný prospech. Typickým znakom korupcie je konanie v tajnosti a v rozpore s dobrými mravmi, medzi dvomi alebo viacerými stranami, často spojené s nátlakom na jednu stranu. 

Dňa 12. 12. 2018 vláda SR uznesením číslo 585/2018 schválila Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023.

Koncepcia protikorupčnej politiky SR na roky 2019 - 2023 (ďalej aj „protikorupčná politika“) vychádza z tézy, že účinné predchádzanie korupcii (ďalej len „protikorupčná prevencia“) je omnoho lacnejšie, než samotný proces riešenia prípadov, keď korupcia už vznikne (t. j. „skutok sa stal“) či represie. 

Vzťah medzi prevenčnými a represívnymi opatreniami je založený na vzájomnom dopĺňaní sa. Protikorupčná prevencia pomáha represii napríklad pri odhaľovaní korupcie (napr. prostredníctvom ochrany oznamovateľov korupcie, identifikácie korupčných rizík a pod.) a represia zas pomáha prevencii prostredníctvom odrádzania od korupcie. Korupcia však má rôzne podoby a jej aktéri sa pohotovo prispôsobujú podmienkam, pričom dokážu využiť akýkoľvek priestor na korupciu. 

Pri prevencii sa popri iných faktoroch zohľadňuje skutočnosť, že korupcia je nielen jednou z príčin, ale aj následkom zlej správy verejných vecí. Takisto je prekážkou, ktorá zabraňuje, aby sa hospodársky rozvoj a rast produktivity prejavili aj v inkluzívnom hospodárskom raste. To znamená, že oslabuje až znemožňuje rast životnej úrovne a kvality života, zlepšovanie životných podmienok a blahobytu obyvateľov štátu, ktorí nezneužívajú svoje právomoci a vplyv, nepodplácajú, nesprostredkujú ani neprijímajú úplatky. Stručne povedané, korupcia, jej páchatelia a sprostredkovatelia, ako aj všetci, ktorí sa podieľajú na vytváraní priestoru a príležitostí na korupciu, poškodzujú verejný záujem.


Protikorupčným koordinátorom Ministerstva vnútra SR bol 15. februára 2019 menovaný Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (prevenciakorupcie@minv.sk).

Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?
Čo robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá a postupy pri jej oznamovaní?
Protikorupčným programom chceme dosiahnuť dôveru občanov vo verejné služby
Protikorupčný program zohľadňuje aktuálny stav implementácie protikorupčnej problematiky a reflektuje potreby jednotlivých útvarov ministerstva.