Čo je korupcia?

Vo všeobecnosti možno pojem korupcia definovať ako konflikt medzi verejným a súkromným záujmom, ktorý sa prejavuje zneužitím postavenia alebo funkcie v politike, verejnej správe alebo hospodárstve na osobný prospech. Typickým znakom korupcie je konanie v tajnosti a v rozpore s dobrými mravmi, medzi dvomi alebo viacerými stranami, často spojené s nátlakom na jednu stranu. 

Dňa 12. 12. 2018 vláda SR uznesením číslo 585/2018 schválila Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023.

Koncepcia protikorupčnej politiky SR na roky 2019 - 2023 (ďalej aj „protikorupčná politika“) vychádza z tézy, že účinné predchádzanie korupcii (ďalej len „protikorupčná prevencia“) je omnoho lacnejšie, než samotný proces riešenia prípadov, keď korupcia už vznikne (t. j. „skutok sa stal“) či represie. 

Vzťah medzi prevenčnými a represívnymi opatreniami je založený na vzájomnom dopĺňaní sa. Protikorupčná prevencia pomáha represii napríklad pri odhaľovaní korupcie (napr. prostredníctvom ochrany oznamovateľov korupcie, identifikácie korupčných rizík a pod.) a represia zas pomáha prevencii prostredníctvom odrádzania od korupcie. Korupcia však má rôzne podoby a jej aktéri sa pohotovo prispôsobujú podmienkam, pričom dokážu využiť akýkoľvek priestor na korupciu. 

Pri prevencii sa popri iných faktoroch zohľadňuje skutočnosť, že korupcia je nielen jednou z príčin, ale aj následkom zlej správy verejných vecí. Takisto je prekážkou, ktorá zabraňuje, aby sa hospodársky rozvoj a rast produktivity prejavili aj v inkluzívnom hospodárskom raste. To znamená, že oslabuje až znemožňuje rast životnej úrovne a kvality života, zlepšovanie životných podmienok a blahobytu obyvateľov štátu, ktorí nezneužívajú svoje právomoci a vplyv, nepodplácajú, nesprostredkujú ani neprijímajú úplatky. Stručne povedané, korupcia, jej páchatelia a sprostredkovatelia, ako aj všetci, ktorí sa podieľajú na vytváraní priestoru a príležitostí na korupciu, poškodzujú verejný záujem.

Postup pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (Úrad inšpekčnej služby MV SR):

http://www.minv.sk/?ochrana-oznamovatelov-protispolocenskej-cinnosti

https://infoweb.minv.sk/~diveky/uis_podnety.htm


Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: TU

kampaň Protikorupčné desatoro

Etický kódex štátneho zamestnanca

Protikorupčným koordinátorom Ministerstva vnútra SR bol 15. februára 2019 menovaný Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (prevenciakorupcie@minv.sk).

Dokumenty na stiahnutie:

Ako postupovať, keď som ako zamestnanec rezortu vnútra svedkom korupcie?

Protikorupčný program MV SR na roky 2019-2023

Vzdelávací proti-korupčný balíček


Kontakty:

Mgr. Veronika Bušová, oddelenie boja s korupciou

Telefón

 02/48 59 22 04

E-mail Pošli správu
Ministerstvo vnútra odštartovalo novú informačnú kampaň Protikorupčné desatoro
Kampaň je vyústením predchádzajúcich preventívnych aktivít rezortu vnútra vo vzťahu k zamestnancom a informuje o desiatich základných princípoch.
Stretnutie prednostov okresných úradov otvorilo viacero tém, protikorupčnú politiku nevynímajúc
Pred oficiálnym začatím porady prednostov prebehlo tiež stretnutie pracovnej skupiny pre prevenciu korupcie zloženej z prednostov OÚ.
Dotazníkovým prieskumom sme identifikovali 28 druhov korupčných rizík
Dotazníkový prieskum realizujú všetky slovenské ministerstvá. MV SR má približne 55-tisíc zamestnancov, preto prieskum uskutočňuje priebežne.
Odborný seminár: Ako postupovať pri oznamovaní korupcie?
Pracovníci informačných kancelárií prichádzajú do kontaktu s (potenciálnymi) obeťami trestných činov alebo ich blízkymi príbuznými. Ani v tomto prostredí nemusia byť vylúčené pokusy o korupciu.
Identifikujeme korupčné riziká na katastrálnych úradoch
Na základe aktívnej spolupráce s Úradom vlády SR realizujeme dotazníkový prieskum na katastrálnych odboroch okresných úradov po celom Slovensku.
Seniori proti korupcii: Ako sprostredkovať informácie zraniteľnej cieľovej skupine?
Ako ukázal prieskum agentúry FOCUS pre Transparency International Slovakia z jesene 2018, dlhodobo najbežnejšie nelegálne platby či protislužby sú v zdravotníctve. Ide o sektor, ktorého služby využíva najviac občanov.
Až 52 percent Slovákov má dojem, že korupcia za posledné tri roky stúpla
Osobné rozhovory v počte 1 038 Slovákov ukázali, že s tvrdením „korupcia ovplyvňuje náš každodenný osobný život“ súhlasí 41 % respondentov.
Protikorupčný e-learningový program: Moduly, tematické okruhy a interaktívne testy krok za krokom
E-learningová digitálna forma vzdelávania bola zvolená preto, aby oslovila čo najširšiu vrstvu obyvateľstva interaktívnou platformou.
Protikorupčný e-learningový program "Integritou proti korupcii"
Protikorupčný e-learningový program „Integritou proti korupcii“ bol vytvorený národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru.
Rezort vnútra realizuje kroky na znižovanie rizík korupcie
Protikorupčný koordinátor a zároveň riaditeľ odboru prevencie kriminality sa spolu so svojím tímom od roku 2019 zameral na množstvo aktivít.
Korupcia podkopáva základy spoločenského aj osobného života
Za účelom znižovania rizík korupcie a posilňovania integrity zamestnancov zvyšujeme pravidelnými informačnými aktivitami povedomie najmä v oblasti ich vzdelávania.
Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?
Čo robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá a postupy pri jej oznamovaní?
Protikorupčným programom chceme dosiahnuť dôveru občanov vo verejné služby
Protikorupčný program zohľadňuje aktuálny stav implementácie protikorupčnej problematiky a reflektuje potreby jednotlivých útvarov ministerstva.