Čo je korupcia?

Vo všeobecnosti možno pojem korupcia definovať ako konflikt medzi verejným a súkromným záujmom, ktorý sa prejavuje zneužitím postavenia alebo funkcie v politike, verejnej správe alebo hospodárstve na osobný prospech. Typickým znakom korupcie je konanie v tajnosti a v rozpore s dobrými mravmi, medzi dvomi alebo viacerými stranami, často spojené s nátlakom na jednu stranu. 

Dňa 12. 12. 2018 vláda SR uznesením číslo 585/2018 schválila Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023.

Koncepcia protikorupčnej politiky SR na roky 2019 - 2023 (ďalej aj „protikorupčná politika“) vychádza z tézy, že účinné predchádzanie korupcii (ďalej len „protikorupčná prevencia“) je omnoho lacnejšie, než samotný proces riešenia prípadov, keď korupcia už vznikne (t. j. „skutok sa stal“) či represie. 

Vzťah medzi prevenčnými a represívnymi opatreniami je založený na vzájomnom dopĺňaní sa. Protikorupčná prevencia pomáha represii napríklad pri odhaľovaní korupcie (napr. prostredníctvom ochrany oznamovateľov korupcie, identifikácie korupčných rizík a pod.) a represia zas pomáha prevencii prostredníctvom odrádzania od korupcie. Korupcia však má rôzne podoby a jej aktéri sa pohotovo prispôsobujú podmienkam, pričom dokážu využiť akýkoľvek priestor na korupciu. 

Pri prevencii sa popri iných faktoroch zohľadňuje skutočnosť, že korupcia je nielen jednou z príčin, ale aj následkom zlej správy verejných vecí. Takisto je prekážkou, ktorá zabraňuje, aby sa hospodársky rozvoj a rast produktivity prejavili aj v inkluzívnom hospodárskom raste. To znamená, že oslabuje až znemožňuje rast životnej úrovne a kvality života, zlepšovanie životných podmienok a blahobytu obyvateľov štátu, ktorí nezneužívajú svoje právomoci a vplyv, nepodplácajú, nesprostredkujú ani neprijímajú úplatky. Stručne povedané, korupcia, jej páchatelia a sprostredkovatelia, ako aj všetci, ktorí sa podieľajú na vytváraní priestoru a príležitostí na korupciu, poškodzujú verejný záujem.

Etický kódex štátneho zamestnanca

Protikorupčným koordinátorom Ministerstva vnútra SR bol 15. februára 2019 menovaný Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (prevenciakorupcie@minv.sk).

Protikorupčný e-learningový program "Integritou proti korupcii"
Protikorupčný e-learningový program „Integritou proti korupcii“ bol vytvorený národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru.
Rezort vnútra realizuje kroky na znižovanie rizík korupcie
Protikorupčný koordinátor a zároveň riaditeľ odboru prevencie kriminality sa spolu so svojím tímom od roku 2019 zameral na množstvo aktivít.
Korupcia podkopáva základy spoločenského aj osobného života
Za účelom znižovania rizík korupcie a posilňovania integrity zamestnancov zvyšujeme pravidelnými informačnými aktivitami povedomie najmä v oblasti ich vzdelávania.
Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?
Čo robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá a postupy pri jej oznamovaní?
Protikorupčným programom chceme dosiahnuť dôveru občanov vo verejné služby
Protikorupčný program zohľadňuje aktuálny stav implementácie protikorupčnej problematiky a reflektuje potreby jednotlivých útvarov ministerstva.