Úlohou subjektov prevencie kriminality na národnej úrovni je koordinovať preventívne aktivity na národnej a celospoločenskej úrovni. 

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality...

... je poradným, iniciatívnym, koordinačným a odborným orgánom vlády SR pre oblasť prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Rada pôsobí v súlade s činnosťou vlády a jej programovým vyhlásením. Vo svojej činnosti sa riadi zákonmi SR, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády. Činnosťou rady nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy ani ďalších ústredných orgánov v oblasti prevencie.

Sekretariát rady je

a) výkonným orgánom rady, 

b) organizačnou súčasťou kancelárie ministra vnútra SR,

c) plní úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti rady. 

Zloženie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality


EUCPN

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EU Crime Prevention Network - ďalej „EUCPN“ alebo „sieť“) bola založená v máji 2001 rozhodnutím Rady Európskej únie na podporu aktivít prevencie kriminality v členských štátoch EÚ a na zabezpečenie prostriedkov, prostredníctvom ktorých by sa mohli vymieňať skúsenosti z najlepších postupov v prevencii, hlavne „tradičnej“ kriminality. Táto zakladajúca legislatíva bola zrušená a nahradená novým rozhodnutím Rady č. 2009/902/SVV z 30. novembra 2009.

Hlavné ciele EUCPN:

  • určenie osvedčených postupov v oblasti prevencie kriminality a výmena získaných vedomostí a skúseností medzi  členskými štátmi,
  • zhromažďovať a vyhodnocovať  informácie o aktivitách v prevencii kriminality,
  • zlepšovať výmenu myšlienok a informácií v sieti,
  • rozvíjať kontakty a uľahčiť spoluprácu  medzi členskými štátmi,
  • prispievať k rozvoju lokálnych a národných stratégií v oblasti prevencie kriminality,
  • podporovať aktivity prevencie kriminality organizovaním stretnutí, seminárov a konferencií.

SR a EUCPN 

Slovenská republika je v EUCPN zastúpená od svojho vstupu do Európskej únie od roku 2004. Kontaktným miestom v rámci EUCPN podľa § 5 zákona č. 583/2008 o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

V súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie č. 2009/902/SVV prostredníctvom národného zástupcu plní úlohy vyplývajúce z uvedeného rozhodnutia, a to: zabezpečuje výmenu informácií, materiálov, skúseností, príkladov dobrej praxe, poznatkov o medzinárodnej legislatíve, vytvára a udržiava vlastnú internetovú stránku obsahujúcu správy a užitočné informácie, informuje o možnostiach financovania aktivít prevencie kriminality prostredníctvom projektov EÚ, spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a informuje o výsledkoch zasadnutí EUCPN.


Kontakty sekretariátu rady:

Mgr. Petra Barnová, tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a vedúca sekretariátu RVPK

Telefón

 02/48 59 22 45

E-mail

 Pošli správuKoordinačným orgánom prevencie kriminality na regionálnej úrovni je obvodný úrad v sídle kraja, ktorý v spolupráci s vyšším územným celkom rozpracúva stratégiu v súlade s prioritami a cieľmi na podmienky kraja a predkladá rade správu o plnení úloh.


Krajskí koordinátori prevencie kriminality: 

Mgr. Ivana Baková, Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949  01 Nitra

Telefón 037/654 92 68

E-mail Pošli správu


Mgr. Ivan Bieszczad, Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041  26 Košice

Telefón 055/ 6001 285

E-mail Pošli správu


Mgr. Libor Blažo, Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917  77 Trnava

Telefón033/556 42 32

E-mail Pošli správu


Ing. Lenka Brveníková, Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, 974  01 B. Bystrica

Telefón 048/430 62 29

E-mail Pošli správu


Mgr. Jana KrešákováOkresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081  92, Prešov

Telefón 051/708 22 79

E-mail Pošli správu


Mgr. Silvia Lapštigová, Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832  05 Bratislava 

Telefón 02/09610 46 022

E-mail Pošli správu


Mgr. Michaela Mikulíková, Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Telefón 041/733 56 04

E-mail Pošli správu


Ing. Lucia Velacková, Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín

Telefón 032/741 13 91

E-mail Pošli správu

Október – európsky mesiac počítačovej bezpečnosti
Počas tretieho októbrového týždňa spúšťa Európske stredisko pre boj proti počítačovej kriminalite spolu s Europolom spoločnú informačnú kampaň.
chatIcon