Úlohou subjektov prevencie kriminality na národnej úrovni je koordinovať preventívne aktivity na národnej a celospoločenskej úrovni. 

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality...

... je poradným, iniciatívnym, koordinačným a odborným orgánom vlády SR pre oblasť prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Rada pôsobí v súlade s činnosťou vlády a jej programovým vyhlásením. Vo svojej činnosti sa riadi zákonmi SR, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády. Činnosťou rady nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy ani ďalších ústredných orgánov v oblasti prevencie.

Sekretariát rady je

a) výkonným orgánom rady, 

b) organizačnou súčasťou kancelárie ministra vnútra SR,

c) plní úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti rady. 

Zloženie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality


EUCPN

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EU Crime Prevention Network - ďalej „EUCPN“ alebo „sieť“) bola založená v máji 2001 rozhodnutím Rady Európskej únie na podporu aktivít prevencie kriminality v členských štátoch EÚ a na zabezpečenie prostriedkov, prostredníctvom ktorých by sa mohli vymieňať skúsenosti z najlepších postupov v prevencii, hlavne „tradičnej“ kriminality. Táto zakladajúca legislatíva bola zrušená a nahradená novým rozhodnutím Rady č. 2009/902/SVV z 30. novembra 2009.

Hlavné ciele EUCPN:

  • určenie osvedčených postupov v oblasti prevencie kriminality a výmena získaných vedomostí a skúseností medzi  členskými štátmi,
  • zhromažďovať a vyhodnocovať  informácie o aktivitách v prevencii kriminality,
  • zlepšovať výmenu myšlienok a informácií v sieti,
  • rozvíjať kontakty a uľahčiť spoluprácu  medzi členskými štátmi,
  • prispievať k rozvoju lokálnych a národných stratégií v oblasti prevencie kriminality,
  • podporovať aktivity prevencie kriminality organizovaním stretnutí, seminárov a konferencií.

SR a EUCPN 

Slovenská republika je v EUCPN zastúpená od svojho vstupu do Európskej únie od roku 2004. Kontaktným miestom v rámci EUCPN podľa § 5 zákona č. 583/2008 o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

V súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie č. 2009/902/SVV prostredníctvom národného zástupcu plní úlohy vyplývajúce z uvedeného rozhodnutia, a to: zabezpečuje výmenu informácií, materiálov, skúseností, príkladov dobrej praxe, poznatkov o medzinárodnej legislatíve, vytvára a udržiava vlastnú internetovú stránku obsahujúcu správy a užitočné informácie, informuje o možnostiach financovania aktivít prevencie kriminality prostredníctvom projektov EÚ, spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a informuje o výsledkoch zasadnutí EUCPN.


Kontakty sekretariátu rady:

Mgr. Petra Barnová, tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a vedúca sekretariátu RVPK

Telefón

 02/48 59 22 45

E-mail

 Pošli správuKoordinačným orgánom prevencie kriminality na regionálnej úrovni je obvodný úrad v sídle kraja, ktorý v spolupráci s vyšším územným celkom rozpracúva stratégiu v súlade s prioritami a cieľmi na podmienky kraja a predkladá rade správu o plnení úloh.


Krajskí koordinátori prevencie kriminality: 

Mgr. Ivana Baková, Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949  01 Nitra

Telefón 037/654 92 68

E-mail Pošli správu


Mgr. Ivan Bieszczad, Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041  26 Košice

Telefón 055/ 6001 285

E-mail Pošli správu


Mgr. Libor Blažo, Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917  77 Trnava

Telefón033/556 42 32

E-mail Pošli správu


Ing. Lenka Brveníková, Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, 974  01 B. Bystrica

Telefón 048/430 62 29

E-mail Pošli správu


Ing. Daniel GreifOkresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 080  01, Prešov

Telefón 051/708 22 79

E-mail Pošli správu


Mgr. Silvia Lapštigová, Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832  05 Bratislava 

Telefón 02/09610 46 022

E-mail Pošli správu


Mgr. Michaela Mikulíková, Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Telefón 041/733 56 04

E-mail Pošli správu


Ing. Lucia Velacková, Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín

Telefón 032/741 13 91

E-mail Pošli správu

Národné kolo súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2018
Do národného kola súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2018 (ECPA) na tému „Komunitná policajná činnosť“ sa prihlásili traja súťažiaci.
Október – európsky mesiac počítačovej bezpečnosti
Počas tretieho októbrového týždňa spúšťa Európske stredisko pre boj proti počítačovej kriminalite spolu s Europolom spoločnú informačnú kampaň.
chatIcon