Kým v roku 2013 bolo približne 89-tisíc trestných činov, v roku 2018 to bolo približne 66-tisíc. Avšak, vývoj trestnej činnosti páchanej na senioroch za päť rokov nekopíroval tento pokles, naopak rástol.  Medzi rokmi 2016 a 2017 bol prvý raz zaznamenaný pokles týchto trestných činov. Z dlhodobého hľadiska môžeme konštatovať, že najviac takýchto činov tvorí násilná trestná činnosť, nasleduje ju majetková, ekonomická a zostatková trestná činnosť. 

Za posledné roky vnímame presun tejto trestnej činnosti z verejného priestranstva za dvere domov a bytov, kde sa seniori často stávajú obeťami aj vlastnej rodiny. Presun sa týka aj miest - páchatelia sa viac zameriavajú na veľkomestá, kde je väčšia anonymita. 

Kto je najčastejšie páchateľom?

Najväčšiu skupinu predstavujú ľudia s kriminálnou minulosťou pokračujúci v tejto aktivite aj naďalej. Následne sú to ľudia pod vplyvom alkoholu, nezamestnaní a tiež páchatelia, ktorí ešte nedosiahli vek osemnásť rokov. 

Desatoro bezpečného seniora

Desiatky, možno až stovky slovenských seniorov každoročne prídu o svoje celoživotné úspory. A to len preto, že naletia vymysleným príbehom podvodníkov. Projekt DESATORO (http://desatoro.sk/) odhaľuje praktiky, s ktorými pracujú podvodníci. Zároveň prináša desať základných pravidiel, ktorými by sa mal riadiť každý senior v každodennom živote. 

Na tieto pravidlá nadväzuje desať tematických videí, ktoré odhaľujú, zobrazujú a poukazujú na najčastejšie triky podvodníkov a klamárov. Seniorom radia, ako postupovať v prípade, že ich navštívia podvodníci.  

Forma prevencie

Najúčinnejším prostriedkom prevencie sú priame stretnutia a preventívne aktivity s cieľovou skupinou. To je aj dôvod, prečo rastie počet identifikovaných prípadov - seniori sú po takýchto stretnutiach odvážnejší a odhodlajú sa nahlásiť trestný čin. Ministerstvo vnútra SR pre tento účel realizuje množstvo takýchto aktivít na lokálnej úrovni.

Národný projekt

Ide o pilotné nastavenie pomoci pre potenciálne alebo skutočné obete trestných činov priamo realizovanú štátnymi orgánmi. Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Zaoberá sa postupmi na znižovanie výskytu sociálno-patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov (viac informácií nájdete v sekcii Pomoc obetiam).

Expertná pracovno-poradná skupina

Kontakty centrály Národného projektu:

Ing. Judita Gogováfinančná manažérka

Telefón

 055 8799431

E-mail Pošli správu


Mgr. Diana Juraškováasistentka finančnej manažérky

Telefón

 02/48 59 22 26

E-mail Pošli správu


Mgr. Martina Tóthová, personalistka

Telefón 02/48 59 22 28

E-mail Pošli správu


Mgr. Barbora Rajnáková, hlavná metodička

Telefón 02/48 59 22 27

E-mail Pošli správu


Mgr. Ľuboslav Jurínyi, analytické centrum

Telefón 02/48 59 22 30

E-mail Pošli správu

Otvorili sme prvú informačnú kanceláriu pre obete
Bola otvorená prvá z ôsmich informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Banská Bystrica.
So seniormi aj tínedžermi na tému - ako sa nestať obeťou trestného činu
Obsahom témy boli informácie o Národnom projekte a prednášky si vypočuli seniori aj tínedžeri.
Nech sa o podvodoch dozvie čo najviac seniorov
Ako zasiahnuť veľký počet ľudí zo staršej generácie? Jednou z možností sú televízne vystúpenia.
V Národnom projekte spolupracujeme s rôznymi odborníkmi
Úlohou expertov bude vymýšľať alternatívy a pripomienkovať výstupy, ako napríklad metodiky a iné materiály a bude sa od nich očakávať predkladanie iniciatívnych podnetov.
Prevencia kriminality v marginalizovaných rómskych komunitách
Cieľom stretnutia bola výmena informácií, poukázanie na problémy a návrh konkrétnych opatrení na elimináciu problémov.
Aj regionálni koordinátori a asistenti sa vzdelávajú
Školenie sa uskutočnilo v Piešťanoch. A keďže tu boli prítomné všetky krajské tímy Národného projektu, stihli zorganizovať aj celonárodnú poradu.
Leto sme ukončili ďalšími prednáškami pre seniorov
Okrem besied pokračovali krajskí koordinátori a asistenti aj vo vytváraní nových kontaktov a vzťahov s rôznymi organizáciami.
Každý začiatok prináša prekážky, ktoré treba prekonať
Od februára 2018 do mája 2018 sme pri predstavovaní projektu odviedli veľa práce, aj keď sme ešte nemali kompletné tímy.
Stretnutia k Národnému projektu sa konajú aj počas horúceho leta
Projektovým kolegom sa počas besied potvrdzuje, že starší obyvatelia sú veľmi zraniteľní a ľahko uveria podvodníkom.
Intenzita preventívnych prednášok pre seniorov sa zvyšuje
Národný projekt sa pomaly, ale isto začína dostávať do povedomia verejnosti.
Seniorské preventívne prednášky pokračovali aj v máji
Už v apríli sa v rámci projektu konali prednášky pre seniorské organizácie a ich členov, ktoré pokračovali aj počas mája.
S besedou pre seniorov po celom Slovensku
V rámci projektu pripravil odbor prevencie kriminality po celom Slovensku besedy pre seniorov.