Kým v roku 2013 bolo približne 89-tisíc trestných činov, v roku 2018 to bolo približne 66-tisíc. Avšak, vývoj trestnej činnosti páchanej na senioroch za päť rokov nekopíroval tento pokles, naopak rástol.  Medzi rokmi 2016 a 2017 bol prvý raz zaznamenaný pokles týchto trestných činov. Z dlhodobého hľadiska môžeme konštatovať, že najviac takýchto činov tvorí násilná trestná činnosť, nasleduje ju majetková, ekonomická a zostatková trestná činnosť. 

Za posledné roky vnímame presun tejto trestnej činnosti z verejného priestranstva za dvere domov a bytov, kde sa seniori často stávajú obeťami aj vlastnej rodiny. Presun sa týka aj miest - páchatelia sa viac zameriavajú na veľkomestá, kde je väčšia anonymita. 

Kto je najčastejšie páchateľom?

Najväčšiu skupinu predstavujú ľudia s kriminálnou minulosťou pokračujúci v tejto aktivite aj naďalej. Následne sú to ľudia pod vplyvom alkoholu, nezamestnaní a tiež páchatelia, ktorí ešte nedosiahli vek osemnásť rokov. 

Desatoro bezpečného seniora

Desiatky, možno až stovky slovenských seniorov každoročne prídu o svoje celoživotné úspory. A to len preto, že naletia vymysleným príbehom podvodníkov. Projekt DESATORO (http://desatoro.sk/) odhaľuje praktiky, s ktorými pracujú podvodníci. Zároveň prináša desať základných pravidiel, ktorými by sa mal riadiť každý senior v každodennom živote. 

Na tieto pravidlá nadväzuje desať tematických videí, ktoré odhaľujú, zobrazujú a poukazujú na najčastejšie triky podvodníkov a klamárov. Seniorom radia, ako postupovať v prípade, že ich navštívia podvodníci.  

Forma prevencie

Najúčinnejším prostriedkom prevencie sú priame stretnutia a preventívne aktivity s cieľovou skupinou. To je aj dôvod, prečo rastie počet identifikovaných prípadov - seniori sú po takýchto stretnutiach odvážnejší a odhodlajú sa nahlásiť trestný čin. Ministerstvo vnútra SR pre tento účel realizuje množstvo takýchto aktivít na lokálnej úrovni.

Národný projekt

Ide o pilotné nastavenie pomoci pre potenciálne alebo skutočné obete trestných činov priamo realizovanú štátnymi orgánmi. Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Zaoberá sa postupmi na znižovanie výskytu sociálno-patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov (viac informácií nájdete v sekcii Pomoc obetiam). 

V Trenčíne sme sprístupnili ďalšiu krajskú informačnú kanceláriu
Aktivity kancelárie, rovnako ako vo všetkých krajoch, sa budú predovšetkým zameriavať na obete z radov seniorov.
O pomoci obetiam na banskobystrickom seminári
Za odbor prevencie kriminality vystúpili kolegyne Elena Buksová (činnosť odboru) a Monika Cibuľová (Národný projekt).
Informačná kancelária pre obete v Žiline otvorená
Dňa 27. februára 2019 bola otvorená štvrtá z ôsmich krajských informačných kancelárií na Okresnom úrade Žilina.
Banská Bystrica má po otvorení informačnej kancelárie plné ruky práce
Kontaktný bod Banská Bystrica organizuje okrem besied aj ďalšie pracovné stretnutia s pozitívnymi výsledkami.
Vianočný punč, scénka ochotníckeho divadla a „pokec“ so seniormi
Primárnym cieľom tohto podujatia bolo poskytnúť starším občanom informácie o tom, ako sa nestať obeťou trestných činov.
Stretnutie prevenčných pracovníkov mestských a obecných polícií
Stretnutie prebiehalo v Inštitúte pre verejnú správu v Bratislave a jeho hlavným cieľom bolo predstaviť Národný projekt.
Vývoj kriminality páchanej na senioroch za rok 2017
V roku 2017 bol v oblasti kriminality spáchanej na senioroch zaznamenaný pokles trestných činov. Úroveň kriminality až do tohto roku potvrdzovala, že kým celková kriminalita klesala, počet prípadov kriminality páchanej na senioroch sa vo všeobecnosti mierne zvyšoval.
Preventívna beseda pre petržalských seniorov
Cieľom stretnutia bolo zoznámiť seniorov s informáciami, ako sa brániť proti nekalým praktikám.
Otvorili sme prvú informačnú kanceláriu pre obete
Bola otvorená prvá z ôsmich informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Banská Bystrica.
So seniormi aj tínedžermi na tému - ako sa nestať obeťou trestného činu
Obsahom témy boli informácie o Národnom projekte a prednášky si vypočuli seniori aj tínedžeri.
Nech sa o podvodoch dozvie čo najviac seniorov
Ako zasiahnuť veľký počet ľudí zo staršej generácie? Jednou z možností sú televízne vystúpenia.
V Národnom projekte spolupracujeme s rôznymi odborníkmi
Úlohou expertov bude vymýšľať alternatívy a pripomienkovať výstupy, ako napríklad metodiky a iné materiály a bude sa od nich očakávať predkladanie iniciatívnych podnetov.
Prevencia kriminality v marginalizovaných rómskych komunitách
Cieľom stretnutia bola výmena informácií, poukázanie na problémy a návrh konkrétnych opatrení na elimináciu problémov.
Aj regionálni koordinátori a asistenti sa vzdelávajú
Školenie sa uskutočnilo v Piešťanoch. A keďže tu boli prítomné všetky krajské tímy Národného projektu, stihli zorganizovať aj celonárodnú poradu.
Leto sme ukončili ďalšími prednáškami pre seniorov
Okrem besied pokračovali krajskí koordinátori a asistenti aj vo vytváraní nových kontaktov a vzťahov s rôznymi organizáciami.