Obchodovanie s ľuďmi sa môže týkať naozaj každého. Je potrebné o tom hovoriť otvorene a nahlas, lebo len tak je mu možné predchádzať a eliminovať ho.

Neexistujú presné informácie o tom, ktorá z foriem vykorisťovania, pokiaľ ide o počet, vo svete prevláda. Odhady o presnom rozsahu a počtoch obetí sa líšia, pretože ide o vysoko organizovanú ilegálnu činnosť na medzinárodnej úrovni a všeobecne sa odhaduje, že počty odhalených prípadov tvoria len špičku ľadovca.

Aby bolo možné hovoriť o obchodovaní s ľuďmi, musia byť naplnené tri znaky. Konanie spočíva:

1. vo verbovaní – zlákaní, preprave, odovzdaní, prechovávaní alebo prevzatí osoby obchodníkom s ľuďmi,

2. v použití prostriedkov, ktoré obchodníci používajú, aby z obete mohli koristiť (hrozba alebo použitie násilia alebo iných foriem donucovania, únos, podvod, lesť, zneužitie právomoci, zraniteľného postavenia, prijatie, poskytnutie platieb, prospechu na dosiahnutie súhlasu osoby majúcej kontrolu nad inou osobou),

3. v účele vykorisťovania (prostitúcia, alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce alebo nútenej služby vrátane žobrania, nútených sobášov a zneužívania na páchanie trestnej činnosti otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odnímania orgánov, tkanív či buniek alebo iné formy vykorisťovania).

Mne sa to stať nemôže

Obete, ktoré sú zobchodované, zažívajú prvotný šok po príchode na miesto výkonu práce, kde buď nerobia to, čo im bolo sľúbené alebo pracujú v katastrofálnych podmienkach, pričom k výkonu práce sú donucované pod hrozbou fyzického násilia, násilím, pod nátlakom alebo psychickým terorom. 

Tieto osoby nemôžu svojvoľne opustiť pracovné prostredie a ich pobyt a pohyb je kontrolovaný, často sú zatvárané a zamknuté. K odpracovaným peniazom sa nedostanú alebo im je vyplatená len malá časť. Nemôžu komunikovať s ostatnými obeťami, ani so svojou rodinou. Poväčšine sú im odobraté aj identifikačné doklady. Obchodníci vytvárajú pri obetiach fikciu dlhu, či už za poskytnuté náklady na cestu a ubytovanie, zmluvné pokuty za nevykonanie práce podľa ich želania alebo za sumu, za ktorú boli kúpené. Obeť nie je schopná sa zo svojho dlhu vyplatiť. Takto môže byť predaná obchodníkmi aj niekoľkokrát a zneužívaná mesiace či roky.

Situácia v Slovenskej republike

Slovensko je viac než cieľová krajina označované najmä ako zdrojová a tranzitná krajina, aj keď ani možnosť cieľovej krajiny nie je úplne vylúčená. Hlavnými krajinami, kam sú osoby slovenskej štátnej príslušnosti obchodované, sú Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia. Obete v tranzite pochádzajú najmä z Ukrajiny, Moldavská, Bieloruska, Rumunska, Bulharska či Indie. 

Na Slovensku možno tiež hovoriť o pomerne širokom zastúpení aj tzv. vnútroštátneho obchodovania s ľuďmi, kde najčastejšími cieľovými miestami sú Košice, Bratislava, Humenné, Lučenec, Komárno a Kežmarok. Najčastejšie využívané dopravné prostriedky sa líšia v závislosti od toho, či je obeť transportovaná páchateľom - vtedy je najfrekventovanejším dopravným prostriedkom osobný automobil, alebo cestuje sama autobusom, vlakom, lietadlom atď. 

Expertná skupina pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Kontakt:

Mgr. Kamila Džurňákovátajomníčka Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi/oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality

Telefón

 02/48 59 22 07

E-mail

 Pošli správu


Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

Kontakt:

Telefón

0800 800 818


Stretnutie Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
Predsedom expertnej skupiny je národný koordinátor pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi a zároveň štátny tajomník MV SR R. Urbanovič.
Nedajte sa ľahko odvieSť, aj keď je vidina zárobku lákavá
Akcia bola realizovaná Britským veľvyslanectvom na Slovensku spolu s odborom prevencie kriminality, National Crime Agency, Gangmasters and Labour Abuse Authority, Slovenskou katolíckou charitou a Mestom Košice.
Tovar, ktorý do výkladov v žiadnom prípade nepatrí
Zážitkový workshop bol primárne určený cieľovej skupine študentov od 14 do 18 rokov.
Na kus reči o prevencii kriminality nielen so študentmi
Tentoraz sme s prednáškami zamierili na univerzitu v Trnave aj na malacké gymnázium.
Ako identifikovať prípad obchodovania s ľuďmi?
Novodobé otroctvo neobchádza ani Slovensko, a preto je dôležité chrániť sa pred ním. Prvým krokom je prevencia a tým ďalším správne používanie informácií v praxi.
Novodobé otroctvo ohrozuje každého z nás
Zaujať súčasnú mládež je veľmi ťažká úloha, preto sme stavili na niečo, čo je jej veľmi blízke.
O nástrahách obchodovania s ľuďmi s Asseco Central Europe
Pre firmu, ktorá sa zaoberá informačnými technológiami, môžu byť informácie k problematike obchodovania s ľuďmi veľmi užitočné.
Pracovná ponuka snov alebo ako sa rýchlo môžete stať novodobým otrokom
Ak sa už raz niekto stane obeťou špinavých praktík, je veľmi ťažké vymaniť sa a prinavrátiť do predchádzajúceho života.
Konferencia Aliancie proti obchodovaniu s ľuďmi vo Viedni
Účelom stretnutia Aliancie OBSE proti obchodovaniu s ľuďmi bolo vyzdvihnúť dôležitosť v niektorých prípadoch menej tradičných partnerov.
Do Liptovského Mikuláša sme priniesli „novodobé otroctvo“
V roku 2017 to bol už tretí ročník podujatia v rámci cyklu „Maratón boja proti obchodovaniu s ľuďmi“. Všetkým študentom sme rozdali aj naše anjelské pasy.
O obchode s ľuďmi treba hovoriť aj pred televíznymi kamerami
Nástrahám tohto biznisu sa venovali moderátori televízie JOJ v spravodajskej relácii Noviny o 17-tej.
Patríme k najúspešnejším krajinám v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
Slovensko sa už po siedmy raz zaradilo medzi tých najlepších.