Obchodovanie s ľuďmi sa môže týkať naozaj každého. Je potrebné o tom hovoriť otvorene a nahlas, lebo len tak je mu možné predchádzať a eliminovať ho.

Neexistujú presné informácie o tom, ktorá z foriem vykorisťovania, pokiaľ ide o počet, vo svete prevláda. Odhady o presnom rozsahu a počtoch obetí sa líšia, pretože ide o vysoko organizovanú ilegálnu činnosť na medzinárodnej úrovni a všeobecne sa odhaduje, že počty odhalených prípadov tvoria len špičku ľadovca.

Aby bolo možné hovoriť o obchodovaní s ľuďmi, musia byť naplnené tri znaky. Konanie spočíva:

1. vo verbovaní – zlákaní, preprave, odovzdaní, prechovávaní alebo prevzatí osoby obchodníkom s ľuďmi,

2. v použití prostriedkov, ktoré obchodníci používajú, aby z obete mohli koristiť (hrozba alebo použitie násilia alebo iných foriem donucovania, únos, podvod, lesť, zneužitie právomoci, zraniteľného postavenia, prijatie, poskytnutie platieb, prospechu na dosiahnutie súhlasu osoby majúcej kontrolu nad inou osobou),

3. v účele vykorisťovania (prostitúcia, alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce alebo nútenej služby vrátane žobrania, nútených sobášov a zneužívania na páchanie trestnej činnosti otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odnímania orgánov, tkanív či buniek alebo iné formy vykorisťovania).

Mne sa to stať nemôže

Obete, ktoré sú zobchodované, zažívajú prvotný šok po príchode na miesto výkonu práce, kde buď nerobia to, čo im bolo sľúbené alebo pracujú v katastrofálnych podmienkach, pričom k výkonu práce sú donucované pod hrozbou fyzického násilia, násilím, pod nátlakom alebo psychickým terorom. 

Tieto osoby nemôžu svojvoľne opustiť pracovné prostredie a ich pobyt a pohyb je kontrolovaný, často sú zatvárané a zamknuté. K odpracovaným peniazom sa nedostanú alebo im je vyplatená len malá časť. Nemôžu komunikovať s ostatnými obeťami, ani so svojou rodinou. Poväčšine sú im odobraté aj identifikačné doklady. Obchodníci vytvárajú pri obetiach fikciu dlhu, či už za poskytnuté náklady na cestu a ubytovanie, zmluvné pokuty za nevykonanie práce podľa ich želania alebo za sumu, za ktorú boli kúpené. Obeť nie je schopná sa zo svojho dlhu vyplatiť. Takto môže byť predaná obchodníkmi aj niekoľkokrát a zneužívaná mesiace či roky.

Situácia v Slovenskej republike

Slovensko je viac než cieľová krajina označované najmä ako zdrojová a tranzitná krajina, aj keď ani možnosť cieľovej krajiny nie je úplne vylúčená. Hlavnými krajinami, kam sú osoby slovenskej štátnej príslušnosti obchodované, sú Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia. Obete v tranzite pochádzajú najmä z Ukrajiny, Moldavská, Bieloruska, Rumunska, Bulharska či Indie. 

Na Slovensku možno tiež hovoriť o pomerne širokom zastúpení aj tzv. vnútroštátneho obchodovania s ľuďmi, kde najčastejšími cieľovými miestami sú Košice, Bratislava, Humenné, Lučenec, Komárno a Kežmarok. Najčastejšie využívané dopravné prostriedky sa líšia v závislosti od toho, či je obeť transportovaná páchateľom - vtedy je najfrekventovanejším dopravným prostriedkom osobný automobil, alebo cestuje sama autobusom, vlakom, lietadlom atď. 

Expertná skupina pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Kontakt:

Mgr. Kamila Džurňákovátajomníčka Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi/oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality

Telefón

 02/48 59 22 07

E-mail

 Pošli správu


Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

Kontakt:

Telefón

0800 800 818


Tisíc dôvodov pomoci: V Nitrianskom kraji upozorňujeme aj na nástrahy obchodovania s ľuďmi
Počet slovenských obetí obchodovania s ľuďmi za rok 2023 dosiahol zatiaľ číslo 11.
Nútené sobáše stále nie sú u nás minulosťou, obeťami sú aj 12-ročné deti
Ide o závažnú formou porušovania ľudských práv a dôstojnosti - najmä v prípadoch, keď sa uskutočňujú s neplnoletými osobami.
Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi sme spustili infokampaň na čerpacích staniciach
Nástrojom kampane sú polepy na zrkadlách ženských a mužských toaliet každej čerpacej stanice spoločnosti SLOVNAFT, a. s.
Upozorňujeme, že ťažkú situáciu vojnových utečencov z Ukrajiny môžu zneužiť obchodníci s ľuďmi
Obchodníci s ľuďmi môžu zneužiť situáciu ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny.
Obeť zobchodovaná na britskej pôde má šancu na odškodnenie zo zaisteného majetku slovenského páchateľa
Páchatelia sa spoliehajú na to, že za nelegálne získaný majetok, ktorý majú mimo územia Spojeného kráľovstva, ich v Británii nemôžu stíhať. Mýlia sa.
Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Na Slovensku má tento fenomén stúpajúcu tendenciu
Na Slovensku sa sexuálne vykorisťovanie drží už druhý rok na druhej najvyššej priečke najčastejších účelov obchodovania s ľuďmi.
Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi - 30. júl
Obchodníci s ľuďmi v súčasnosti presúvajú svoje metódy náboru a vykorisťovania najmä na online platformy.
Nezvestné deti sú v Európe reálnym problémom už od roku 2005
Osamelé deti nemajú väčšinou žiadny plán, preto sa stávajú ľahkou korisťou obchodníkov s ľuďmi.
V januári sme sa v Bratislavskom kraji rozprávali s 233 študentmi
Pracovníci Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Bratislava postupne navštívili dve gymnáziá, konzervatórium a základnú školu.
Pomoc obetiam je od novembra zameraná aj na obete obchodovania s ľuďmi
Verejnosť sa bude môcť informovať o obchodovaní s ľuďmi na všetkých kontaktných bodoch. Jednou z prvých preventívnych aktivít bola prednáška v Krompachoch.
Európske krajiny spolupracujú na #Prevenciaobchodovaniasludmi
Ide o trestný čin bez hraníc, a to je dôvod, prečo európske krajiny združené v EUCPN a EUROPOL-e spojili sily a zapojili sa do tejto iniciatívnej kampane.
Do boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa zapája čoraz viac žien
Problematikou obchodovania s ľuďmi sa čoraz viac zaoberajú aj ženy, nakoľko sa až v 70-tich percentách stávajú obeťami týchto trestných činov.