Rozšírené vyhľadávanie
Výsledky vyhľadávania
Rozum a cit

Komu pomáhame:

Klienti, rodičia detí, resp. ich zákonní zástupcovia, iné
Ako pomáhame:
Pomoc rodinám v ťažkých životných situáciách,náhradným rodinám, rodinám a jednotlivcom v nepriaznivej finančnej situácií. Pomoc priamou činnosťou formou terénnej práce – služby, ktoré sú zamerané na terapiu v rodine, vzdelávanie, odľahčovaciu službu, poby
Kde nás nájdete:
Nadácia Anjelské krídla

Komu pomáhame:

Deti, rodiny, ľudia v životnej núdzi, postihnuté a ťažko choré deti, týrané ženy a týrané deti
Ako pomáhame:
Pomoc ťažko chorým deťom a ľuďom v životnej núdzi, rodinám v núdzi, rodinám s postihnutými deťmi a matkám starajúcim sa o ťažko choré dieťa formou materiálnej pomoci, finančnej a cez relaxačné, ozdravujúce a rehabilitačné pobyty (najmä v spolupráci s part
Krajské centrum nepočujúcich ANEPS

Komu pomáhame:

Všetky vekové skupiny
Ako pomáhame:
základné sociálne poradenstvo, špecializované poradenstvo pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, sociálnu prevenciu, sprostredkovanie tlmočníckej služby a osobnej asistencie, zapožičiavanie kompenzačných pomôcok (vrátane servisu) pre sluchovo postihnutých.
Kde nás nájdete:
Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých v Žiline

Komu pomáhame:

Všetky vekové skupiny
Ako pomáhame:
sociálne služby pre osoby zrakovo postihnuté a to formou základného sociálneho poradenstva a špecializovaného poradenstva pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, sociálnej prevencie, sociálnu rehabilitáciu
ŽENA V TIESNI

Komu pomáhame:

Ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch; obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby; obeť domáceho násilia
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo
Kde nás nájdete:
ŽENA V TIESNI ozzenavtiesni@gmail.com 0907/346 374; 0911/346 374
Arcidiecézna charita útulok

Komu pomáhame:

Iné - všetky ostatné, ktoré nespadajú pod niektorú z predchádzajúcich kategórií
Ako pomáhame:
Druh sociálnych služieb: Zariadenie núdzového bývania
Kde nás nájdete:
Deti Slnka

Komu pomáhame:

Obeť domáceho násilia; iné - všetky ostatné, ktoré nespadajú pod niektorú z predchádzajúcich kategórií
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo
Facilitas

Komu pomáhame:

Osoby so zdravotným znevýhodnením v oblasti duševných porúch, osoba so zdravotným postihnutím; iné - všetky ostatné, ktoré nespadajú pod niektorú z predchádzajúcich kategórií
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo
Facilitas facilitas@post.sk 055/6741240, 0907/933 214
OZ HANA

Komu pomáhame:

Iba ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie zo strany súčasného alebo bývalého partnera alebo manžela; obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo
Kde nás nájdete:
OZ HANA ozhana.snv@gmail.com 0903/404 483 - kontakt pre ženy; 0903/404 471 -kontakt pre verejnosť
KOTVA

Komu pomáhame:

Iba ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch s deťmi; obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby
Ako pomáhame:
Bezpečný ženský domov
Kde nás nájdete:
Miesto pod Slnkom

Komu pomáhame:

Iné - všetky ostatné, ktoré nespadajú pod niektorú z predchádzajúcich kategórií
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo
Kde nás nájdete:
Miesto pod Slnkom eli.ke@stonline.sk 055/62 501 51; 0903/851 823
POMOC RODINE

Komu pomáhame:

Iba ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch; obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby; obeť domáceho násilia
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo
Psychosociálne centrum

Komu pomáhame:

Matky a ich deti; obeť domáceho násilia
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo
Kde nás nájdete:
Psychosociálne centrum znb@pscentrum.sk; pscentrum@pscentrum.sk 0944/554 522 - od 7:30 do 15:30; 055/69 86 249; 0915/838 795 - 24 h. pohotovosť
Slovenský červený kríž( Zariadenie núdzového bývania MAJÁK Trebišov)

Komu pomáhame:

Sociálna služba FO, na ktorej je páchané násilie; obeť obchodovania s ľuďmi
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Zariadenie núdzového bývania