Rozšírené vyhľadávanie
Výsledky vyhľadávania
DÚHA - nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

Komu pomáhame:

Fyzické osoby, rodiny, komunity - Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.
Ako pomáhame:
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, preventívna aktivita,
Kde nás nájdete:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Komu pomáhame:

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím, sociálne poradenstvo v krízovej situácii deťom a celej rodine.
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby:Špecializované sociálne poradenstvo
Kde nás nájdete:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Anna.Bednarova2@upsvr.gov.sk 0918 698 278, 041/244 9803, 041/2440 304 , 0918 440 347, 041/2440 304, 0918 436 451
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny KNM

Komu pomáhame:

Deti, matky, seniori, iné
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby:sociálne poradenstvo
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie

Komu pomáhame:

Klienti, rodičia detí, resp. ich zákonní zástupcovia, základné školy, materské školy a stredné školy
Ako pomáhame:
psychologická, špeciálno - pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť
Kde nás nájdete:
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Komu pomáhame:

Deti a mládež s mentálnym postihnutím, deti a mládež s poruchami správania, deti a mládež s telesným postihnutím, deti a mládež so sluchovým postihnutím, deti a mládež so zrakovým postihnutím, deti a mládež s DMO
Ako pomáhame:
Poradneské služby v oblasti psychologickej, psychodepickej, logopedickej, etopedickej, somatopedickej, surdopedickej, tyflopedickej, fyzioterapeutickej
Kde nás nájdete:
NÁRUČ - Pomoc deťom v kríze

Komu pomáhame:

Dieťa; obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby; obeť domáceho násilia; iné - všetky ostatné, ktoré nespadajú pod niektorú z predchádzajúcich kategórií
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo
Kde nás nájdete:
NÁRUČ - Pomoc deťom v kríze poradnazilina@naruc.sk ; poradnacadca@naruc.sk tel. kontakt OZ: 041/516 65 43; 0948/578 053 Žilina: 041/5643652; 0918/185 576, Čadca: 0907/840 552
Centrum sociálnych služieb LÚČ

Komu pomáhame:

Iné - všetky ostatné, ktoré nespadajú pod niektorú z predchádzajúcich kategórií
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Zariadenie sociálneho bývania
Kde nás nájdete:
HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok

Komu pomáhame:

Osoby so zdravotným znevýhodnením v oblasti duševných porúch, osoba so zdravotným postihnutím; iné - všetky ostatné, ktoré nespadajú pod niektorú z predchádzajúcich kategórií
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Zariadenie sociálneho bývania
Kde nás nájdete:
Nadácia Krajina harmónie

Komu pomáhame:

Deti, mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnutí ľudia
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo
Kde nás nájdete:
Diecézna charita Žilina

Komu pomáhame:

Starí a chorí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím, ľudia bez domova, prepustení z výkonu trestu, sociálne slabí ľudia, iné
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Zariadenie sociálneho bývania
Kde nás nájdete:
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Komu pomáhame:

Dieťa, rodičia detí
Ako pomáhame:
Psychologické poradenstvo a psychoterapia v osobnostnom a sociálnom vývine, Špeciálnopedagogické poradenstvo a starostlivosť, Prevencia drogových závislostí a prevencia sociálno-patologických javov
Kde nás nájdete:
Centrum Návrat v Žiline

Komu pomáhame:

Dieťa, rodičia detí
Ako pomáhame:
Základné sociálne, psychologické poradenstvo pre svoju potrebu.
Kde nás nájdete:
ÁNO PRE ŽIVOT n.o.

Komu pomáhame:

Dieťa a matka
Ako pomáhame:
Poradenstvo a núdzové bývanie pre týrané ženy a deti, starostlivosť o ľudí v ohrození, ubytovanie, vzdelávanie, základnéprvostupňové poradenstvo sociálne, psychologické a právne pre svoju potrebu.
Kde nás nájdete:
ÚPSVaR Bytča

Komu pomáhame:

Deti, matky, seniori, iné
Ako pomáhame:
Sociálne poradenstvo a služby v okrese Bytča.
Kde nás nájdete:
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Bytča

Komu pomáhame:

Klienti, rodičia detí, resp. ich zákonní zástupcovia, základné školy, materské školy a stredné školy
Ako pomáhame:
psychologická, špeciálno - pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť
Kde nás nájdete: