Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality protikorupčná politika protikorupčný program protikorupčný koordinátor
Súvisiace články
Identifikujeme korupčné riziká na katastrálnych úradoch
Na základe aktívnej spolupráce s Úradom vlády SR realizujeme dotazníkový prieskum na katastrálnych odboroch okresných úradov po celom Slovensku.

Písmo: A-| A+

Dotazníkovým prieskumom sme identifikovali 28 druhov korupčných rizík
21. May 2021 o 14:00

Dotazníkový prieskum realizujú všetky slovenské ministerstvá. MV SR má približne 55-tisíc zamestnancov, preto prieskum uskutočňuje priebežne.

Dotazníkovým prieskumom sme identifikovali 28 druhov korupčných rizík

Ako zistiť postoje a názory zamestnancov, percepciu korupcie a ako prispieť k zefektívneniu riadenia korupčných rizík? Odpoveďou je elektronický protikorupčný dotazníkový prieskum vytvorený na základe protikorupčného programu. Jeho cieľom je poskytnutie podkladov na identifikáciu korupčných rizík, nakoľko hodnotí rizikovosť pracovnej pozície, protikorupčný systém riadenia, rozhodovanie, transparentnosť, integritu v organizácii, ochranu oznamovateľov či osobnú zodpovednosť. Zahŕňa všetky úrovne riadenia a zamestnancov.

Protikorupčný tím z odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK KMV SR) v novembri 2020 uskutočnil prieskum na všetkých katastrálnych odboroch OÚ v rámci SR (1 746 respondentov) a v mesiacoch december 2020 až február 2021 na odboroch živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií a výstavby a bytovej politiky (920 respondentov). Tieto aktivity sa uskutočnili v spolupráci so sekciou personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra SR (MV SR) a sekciou informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR.

Po uskutočnení prieskumu na vyššie uvedených útvaroch uskutočnil OPK KMV SR on-line pracovné stretnutie s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, Ministerstvom dopravy a výstavby SR, so sekciou verejnej správy MV SR a tiež s členmi pracovnej skupiny pre prevenciu korupcie (zloženej zo zástupcov prednostov OÚ). Dôvodom stretnutia bola spolupráca pri navrhovaní a nastavovaní protikorupčných opatrení v oblasti riadenia korupčných rizík a prevencie korupcie v tých útvaroch, ktorých činnosť zastrešuje iný rezort.  

Foto: Jedno zo stretnutí s prednostami OÚ ako členmi pracovnej skupiny

V priebehu apríla a mája 2021 prebehol prieskum v rámci Prezídia Policajného zboru s počtom respondentov 2 206 a v mesiacoch jún a júl je v pláne prieskum v rámci Prezídia Hasičského a záchranného zboru s približne rovnakým počtom respondentov.

Katalóg korupčných rizík

V rámci systému riadenia korupčných rizík je v elektronickej aplikácii tvorený katalóg korupčných rizík, ktorý zahŕňa riziká identifikované na základe uskutočnených prieskumov, ale aj na základe vyhodnotenia činnosti útvarov pri plnení úloh z opatrení. Katalóg je možné priebežne aktualizovať a zaraďovať doň riziká aj nezávisle od prieskumu. Umožňuje:

-          mať maximálny prehľad rizík v rámci rezortu;

-          disponovať popisom identifikovaného rizika;

-          hodnotiť a vyhodnocovať riziká podľa závažnosti a zaraďovať ich do kategórií;

-     vypracovávať a vykonávať preventívne protikorupčné opatrenia vrátane určenia termínov a osobnej zodpovednosti;

-          monitorovať a skúmať účinnosť protikorupčných opatrení;

-          identifikáciu príčin zistenej neúčinnosti/zlyhania protikorupčných opatrení;

-          prijať nápravné opatrenia či

-          minimalizovať (so snahou odstraňovať) riziká vydaním opatrenia tvoreným na mieru.

Dotazníkový prieskum realizujú všetky slovenské ministerstvá. MV SR má približne 55-tisíc zamestnancov, práve preto prieskum uskutočňuje priebežne a v etapách.

Dotazníkový prieskum sa uskutočňuje prostredníctvom elektronického systému (aplikácie), ktorého gestorom je Úrad vlády SR.