Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality seminár protikorupčná politika protikorupčný program protikorupčný koordinátor
Súvisiace články
Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?
Čo robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá a postupy pri jej oznamovaní?
Seniori proti korupcii: Ako sprostredkovať informácie zraniteľnej cieľovej skupine?
Ako ukázal prieskum agentúry FOCUS pre Transparency International Slovakia z jesene 2018, dlhodobo najbežnejšie nelegálne platby či protislužby sú v zdravotníctve. Ide o sektor, ktorého služby využíva najviac občanov.

Písmo: A-| A+

Odborný seminár: Ako postupovať pri oznamovaní korupcie?
29. Jan 2021 o 14:00

Pracovníci informačných kancelárií prichádzajú do kontaktu s (potenciálnymi) obeťami trestných činov alebo ich blízkymi príbuznými. Ani v tomto prostredí nemusia byť vylúčené pokusy o korupciu.

Odborný seminár: Ako postupovať pri oznamovaní korupcie?

Rok 2021 sa v oblasti protikorupčnej politiky na odbore prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK) začal odborným on-line seminárom k téme oznamovania korupcie. Prednášky boli určené koordinátorom na regionálnej úrovni a asistentom koordinátorov, ktorí poskytujú sprostredkovanie služieb na informačných kanceláriách pre obete trestných činov (IK) vo všetkých krajských mestách. Ťažiskom seminára boli modelové príklady – ako presne postupovať pri nahlasovaní korupcie.

V každej z ôsmich IK poskytuje pomoc a sprostredkúva služby jeden koordinátor a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci prichádzajú do úzkeho kontaktu s obeťami,  potenciálnymi obeťami trestných činov alebo ich blízkymi príbuznými. Ani v tomto prostredí nemusia byť vylúčené pokusy o korupciu. Na jednom z minulých odborných seminárov sme sa zamerali na zvýšenie povedomia o korupcii pre cieľovú skupinu seniori, januárové prednášky sa niesli v duchu oznamovania korupcie pracovníkmi IK.

Foto: J. Halcin počas otvorenia seminára

Seminár otvoril riaditeľ OPK a zároveň protikorupčný koordinátor MV SR Jozef Halcin a prvú časť prednášky viedol riaditeľ organizačného útvaru Úradu inšpekčnej služby rezortu vnútra Tomáš Mikuláš. Venoval sa oznamovaniu korupcie konkrétne vo vzťahu k pracovníkom IK. Na praktických modelových príkladoch prítomným vysvetlil ako v danej veci postupovať či ako podať trestné oznámenie. Zároveň popísal postup príslušníkov orgánov vo vzťahu k oznamovateľovi trestného činu korupcie a čo sa deje, ak pracovník prijme úplatok, podpláca, neoznámi či neprekazí takýto trestný čin. Svoju časť uzatvoril apelom na to, aby sme neboli pasívni: „Oznámením korupcie chránim seba aj spoločnosť a aj jedno oznámenie sa počíta. Povedzme nie korupcii aj skutkami.“

Foto: T. Mikuláš počas prvej časti prednášky

Všeobecnú tému korupcie a ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov prednášala Janka Stašová z odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR. Vysvetlila práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a ozrejmila spôsob ochrany oznamovateľov: „Nemajme strach a nedôveru oznamovať nekalé praktiky na pracovisku. Silným motívom nech je zlepšenie pracovného prostredia, predchádzanie škodám a haváriám na majetku a zdraví zamestnancov.“

Rovnaké informácie od oboch lektorov si na februárovom odbornom seminári vypočuli zamestnanci odboru štátneho občianstva a odboru registrov, matrík a hlásenia pobytov (oba odbory patria pod sekciu verejnej správy rezortu vnútra). On-line seminár sa tiež uskutočnil v marci, kedy sa na ňom zúčastnilo viac ako 80 poslucháčov - vybraných zamestnancov z jednotlivých útvarov MV SR.


Odborný seminár organizačne zastrešil tím protikorupčného koordinátora.


Pozn.: Text bol aktualizovaný dňa 9.3.2021.

chatIcon