Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality protikorupčná politika protikorupčný program protikorupčný koordinátor
Súvisiace články
Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?
Čo robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá a postupy pri jej oznamovaní?
Protikorupčný e-learningový program: Moduly, tematické okruhy a interaktívne testy krok za krokom
E-learningová digitálna forma vzdelávania bola zvolená preto, aby oslovila čo najširšiu vrstvu obyvateľstva interaktívnou platformou.
Seniori proti korupcii: Ako sprostredkovať informácie zraniteľnej cieľovej skupine?
Ako ukázal prieskum agentúry FOCUS pre Transparency International Slovakia z jesene 2018, dlhodobo najbežnejšie nelegálne platby či protislužby sú v zdravotníctve. Ide o sektor, ktorého služby využíva najviac občanov.

Písmo: A-| A+

Identifikujeme korupčné riziká na katastrálnych úradoch
08. Dec 2020 o 23:59

Na základe aktívnej spolupráce s Úradom vlády SR realizujeme dotazníkový prieskum na katastrálnych odboroch okresných úradov po celom Slovensku.

Identifikujeme korupčné riziká na katastrálnych úradoch

Už sedemnásť rokov pripadá na deviaty decembrový deň Medzinárodný deň boja proti korupcii. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku korupčného správania a jeho odstraňovania. Tím protikorupčného koordinátora Ministerstva vnútra SR (pôsobiaceho v rámci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR) na tieto skutočnosti upozorňuje rôznymi druhmi aktivít. Ide o vnútorné vzdelávacie procesy v rámci rezortu, ale aj o činnosť a spoluprácu vonkajšieho charakteru.

 

Jednou z aktuálnych aktivít je komunikácia s novo menovanými prednostami okresných úradov a spoločná identifikácia možných korupčných rizík. Na základe aktívnej spolupráce s Úradom vlády SR v týchto dňoch realizujeme dotazníkový prieskum na katastrálnych odboroch okresných úradov po celom Slovensku. Cieľom prieskumu je identifikácia rizikových oblastí a procesov na danom úseku verejnej správy. Po analýze identifikovaných rizík budú nastavené opatrenia, ktorými sa možné korupčné riziká na konkrétnom úseku eliminujú.Na rezorte vnútra momentálne prebieha prvá fáza prieskumu, ktorej sa zúčastňuje 1 746 zamestnancov z katastrálnych odborov okresných úradov. Zároveň je v štádiu prípravy aj druhá fáza s viac ako 900 ďalšími respondentmi z odborov výstavby a bytovej politiky, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií a odborov živnostenského podnikania okresných úradov.


V priebehu roka 2021 plánujeme zapojiť do prieskumu respondentov z Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, vzdelávacích a civilných útvarov Ministerstva vnútra SR. Zároveň budeme pokračovať aj v interných aktivitách v rámci adaptačného vzdelávania novoprijatých zamestnancov a vzdelávania súčasných zamestnancov rezortu.

 

O výsledkoch jednotlivých prieskumov budeme priebežne informovať.