Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality protikorupčná politika protikorupčný program protikorupčný koordinátor
Súvisiace články
Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?
Čo robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá a postupy pri jej oznamovaní?
Rezort vnútra realizuje kroky na znižovanie rizík korupcie
Protikorupčný koordinátor a zároveň riaditeľ odboru prevencie kriminality sa spolu so svojím tímom od roku 2019 zameral na množstvo aktivít.
Protikorupčný e-learningový program "Integritou proti korupcii"
Protikorupčný e-learningový program „Integritou proti korupcii“ bol vytvorený národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru.

Písmo: A-| A+

Protikorupčný e-learningový program: Moduly, tematické okruhy a interaktívne testy krok za krokom
27. Apr 2020 o 16:29

E-learningová digitálna forma vzdelávania bola zvolená preto, aby oslovila čo najširšiu vrstvu obyvateľstva interaktívnou platformou.

Protikorupčný e-learningový program: Moduly, tematické okruhy a interaktívne testy krok za krokom

Protikorupčný e-learningový program „Integritou proti korupcii“ reflektuje súčasné výzvy v oblasti vzdelávania a zvyšovania povedomia o integrite vo verejnej službe a protikorupčnom úsilí s využitím moderných nástrojov informačných a komunikačných technológií. Interaktívnym spôsobom prezentuje širokú škálu informácií, testuje a vyhodnocuje vzdelanostnú úroveň v oblasti integrity a prevencie korupcie v domácom i medzinárodnom prostredí.

E-learningová digitálna forma vzdelávania bola zvolená preto, aby oslovila čo najširšiu vrstvu obyvateľstva pomocou interaktívnej platformy bez veľkých investícií, priestorových a ľudských zdrojov. Vytvorenie moderného protikorupčného nástroja vzdelávania pod názvom „Integritou proti korupcii“ v prostredí webového sídla Ministerstva vnútra SR odráža potreby budovania kultúry integrity, prevencie korupcie a zvyšovania informovanosti o korupcii v medzinárodnom obchodnom prostredí aj v podmienkach ministerstva a Policajného zboru.

Protikorupčný e-learningový program je tvorený tromi vzdelávacími modulmi, štruktúrovanými do tematických okruhov, v rámci ktorých sú ilustrované preventívne protikorupčné nástroje a opatrenia na úrovni teoretických poznatkov, legislatívnych podmienok, preventívnych programov, ako aj medzinárodných štandardov a odporúčaní, vypracovaných v odbornej gescii Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“).

Prehľad o vzdelávacích moduloch, spolu so štruktúrou a obsahovým zameraním tematických okruhov, poskytujú nasledovné hypertextové odkazy:

I. Integrita vo verejnej službe,

II.  Eliminácia potenciálu pre korupciu,

III. Zvyšovanie povedomia o korupcii v medzinárodnom obchodnom prostredí.

Každý z rozpracovaných tematických okruhov v závere dokumentu poskytuje sumár najdôležitejších informácií v časti nazvanej Zapamätajte si.

Súčasťou vzdelávacích modulov je aj interaktívny dotazník E-learning test vytvorený za účelom testovania porozumenia obsahovej stránky modulov a ich tematických okruhov.

E-learning test je umiestnený v každom module v poradí za tematickými okruhmi, v spodnej časti lišty. Dôvodnosť tohto umiestnenia vychádza z konceptu primárneho získavania poznatkov a následného testovania vedomostí.

E-learning test pozostáva z preddefinovaných otázok a odpovedí súvisiacich s obsahom modulu a  jeho tematických okruhov. Otázky a odpovede sú v závislosti od prezentovaného javu v rozdielnych počtoch vytvorené pre každý tematický okruh. V rámci testov sú zaradené pozitívne, ale aj negatívne formulované otázky a k tomu prislúchajúce odpovede. Konštrukt niektorých otázok je tvorený viac ako jednou správnou odpoveďou. V danom prípade pre určenie správnosti otázky stačí, ak je označená aspoň jedna správna odpoveď.

V prípade zadania správnej odpovede je otázka označená zelenou farbou a zobrazia sa správne možnosti. Z dôvodu skvalitnenia výukového procesu je poskytnuté vysvetlenie k nesprávnej odpovedi. Po zvolení nesprávnej odpovede je otázka zvýraznená červenou farbou a zelenou farbou sú označené možné správne odpovede. Pri nesprávnych odpovediach bol prijatý osobitný postup, v rámci ktorého je vygenerovaná aj alternatívna otázka k prezentovanému javu. Po zvolení alternatívnej otázky sa postupuje v závislosti od určenia správnej alebo nesprávnej odpovede. Ku každej nesprávnej odpovedi je vygenerovaná jedna alternatívna otázka. V prípade neakceptovania alternatívnej otázky sa pokračuje v teste.

Výsledkom znalostného testu je vyhodnotenie relevantnosti zadaných odpovedí. Vo vyhodnotení sú zobrazené všetky otázky a reálne zadané odpovede, pričom správne odpovede sú zobrazované zelenou farbou a nesprávne odpovede sú zvýraznené červenou farbou. Pri nesprávne zadaných odpovediach sú z dôvodu posilnenia edukácie zobrazované tiež správne odpovede. V každej fáze testovania znalostí je možné proces ukončiť. V danom prípade nie je vygenerované vyhodnotenie protikorupčného testu.

Vyhodnotenie je ukončené sumárnymi údajmi ilustrujúcimi počet otázok, počet správnych odpovedí, počet nesprávnych odpovedí, ako aj percentuálne vyjadrenie úspešnosti testu. Výsledok testu je stvárnený aj graficky, pričom zelená plocha znázorňuje počet úspešne zodpovedaných odpovedí a červená plocha počet nesprávnych odpovedí. V prípade nespokojnosti s  výsledkom testu je možné test opakovať. Výstup z každého vyhodnotenia testu je možné zaslať na užívateľom zadanú e-mailovú adresu, ktorá sa neuchováva a využíva sa výlučne na tento účel.

Na záver Protikorupčného e-learningového programu je vygenerovaný Dotazník spokojnosti. Z dôvodu zlepšenia funkcionality a skvalitnenia programu sú užívatelia vyzvaní, aby v piatich zadaných otázkach bodovo ohodnotili stupeň spokojnosti s programom, v rozsahu od (1) najväčšia spokojnosť po (10) najmenšia spokojnosť. Posledná otázka je výzvou na slovné vyjadrenie názorov ohľadom zlepšenia programu. 

Protikorupčný e-learningový program je zobrazený na webom sídle Ministerstva vnútra SR v slovenskom jazyku aj v anglickej jazykovej mutácii (z dôvodu participácie OECD na projekte). Vypracované tiež boli prezentačné brožúry.

Tlačidlom v hornej lište programu je možné prepínať medzi jazykovými mutáciami. Protikorupčný e-learningový program je v oboch jazykoch zobrazený aj na webovom sídle OECD.

Využívajte poznatkovú databázu Protikorupčného e-learningového programu a otestujte si získané vedomosti E-learning testom! Protikorupčný koordinátor spolu s protikorupčným tímom podporuje túto aktivitu a vyzdvihuje využitie on-line vzdelávania.

Protikorupčný e-learningový program bol vypracovaný národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru v spolupráci so sekciou integrity verejného sektora Direktoriátu OECD pre verejnú správu.