Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality protikorupčná politika protikorupčný program protikorupčný koordinátor
Súvisiace články
Protikorupčným programom chceme dosiahnuť dôveru občanov vo verejné služby
Protikorupčný program zohľadňuje aktuálny stav implementácie protikorupčnej problematiky a reflektuje potreby jednotlivých útvarov ministerstva.
Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?
Čo robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá a postupy pri jej oznamovaní?
Korupcia podkopáva základy spoločenského aj osobného života
Za účelom znižovania rizík korupcie a posilňovania integrity zamestnancov zvyšujeme pravidelnými informačnými aktivitami povedomie najmä v oblasti ich vzdelávania.

Písmo: A-| A+

Rezort vnútra realizuje kroky na znižovanie rizík korupcie
02. Mar 2020 o 23:59

Protikorupčný koordinátor a zároveň riaditeľ odboru prevencie kriminality sa spolu so svojím tímom od roku 2019 zameral na množstvo aktivít.

Rezort vnútra realizuje kroky na znižovanie rizík korupcie

Ministerstvo vnútra SR má ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku snahu docieliť, aby občania dôverovali jeho pracovníkom v každej organizačnej štruktúre – či už ide o oblasť polície, hasičov, pracovníkov okresných úradov a iné.

Na vládou SR schválený materiál Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 2023 (ďalej len „protikorupčná politika“) nadväzuje v súlade s uznesením vlády SR č. 144/2019 z 28. augusta 2019 Protikorupčný program Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023.

 

Cieľom protikorupčného programu je:

 • systematicky pôsobiť a usmerňovať činnosti na minimalizovanie priestoru a odstraňovanie príčin a podmienok vzniku a existencie korupcie;
 • posilňovať kultúru integrity a
 • usmerňovať riadenie korupčných rizík.

Protikorupčný koordinátor a zároveň riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Jozef Halcin sa spolu so svojím tímom od roku 2019 zameral na:

 • zriadenie pracovnej skupiny zo zástupcov jednotlivých útvarov v pôsobnosti MV SR  pre zabezpečenie plnenia úloh protikorupčného programu a ich preškolenie v oblasti predchádzania korupcie a spoluprácu s riadiacimi a vedúcimi pracovníkmi jednotlivých útvarov v pôsobnosti MV SR;
 • identifikovanie korupčných rizík – každý zamestnanec jednotlivých organizačných zložiek vyplnil formulár možných korupčných rizík, na základe ktorého boli vyhodnotené riziká podľa ich významnosti, pravdepodobnosti a vplyvu:
  - v oblasti verejného obstarávania,
  - v oblasti styku s klientmi, pri udeľovaní oprávnení,
  - v oblasti povolení prideľovania dotácií,
  - v oblasti poskytovania informácií a kontrolnej činnosti.
 • vypracovanie analýzy dát o identifikácii korupčných rizík;
 • rozpracovanie cieľov na základe identifikovaných rizík;
 • schválenie Protikorupčného programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 s hlavnými cieľmi a napĺňaním ich úloh pre rezort vnútra;
 • vydanie Interného predpisu č. 144/2019 Opatrenie ministra vnútra SR o protikorupčnom programe MV SR z 28. augusta 2019, ktorý upravuje činnosť jednotlivých útvarov v pôsobnosti MV SR;
 • vzdelávanie zamestnancov MV SR spolu s Úradom vlády SR o Ochrane oznamovateľov (č. 54/2019) za účelom zvýšenia povedomia o problematike;
 • pravidelné vzdelávanie zamestnancov MV SR (formou internej kampane) o korupcii, jej znižovaní (prostredníctvom komunikačných kanálov rezortu a odboru prevencie kriminality);
 • zavedenie elektronickej aplikácie riadenia korupčných rizík (RIS. RKR),  ktorá slúži na identifikáciu korupčných rizík, ale aj na použitie anonymného elektronického dotazníka pre zamestnancov ministerstva (február 2020);
 • informovanie zamestnancov rezortu o prijatí Etického kódexu štátneho zamestnanca (vydaný vyhláškou Úradu vlády SR č. 400/2019 Z. z. účinnou od 1. januára 2020);
 • zavedenie zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov do plánu adaptačného vzdelávania novoprijatých zamestnancov MV SR;
 • pokračovanie budovania klientskych centier, ktorých cieľom je zabezpečovať kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana;  
 • odbornú prípravu pracovníkov informačných kancelárií pre obete trestných činov;

Foto: Protikorupčné školenie, február 2020, MV SR, Drieňová 22, Bratislava

 • distribuovanie materiálov pracovníkom Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, obsahujúcich základné informácie o problematike korupcie, ktoré zároveň sprostredkúvajú špecifické informácie o tom, že v súvislosti s korupciou sú ohrozenou skupinou predovšetkým seniori;
 • vzdelávanie verejnosti so zameraním na tému korupcia v rámci preventívnych aktivít Národného projektu prostredníctvom besied (počet besied od marca do decembra 2019 – 309) a
 • zriadenie online poradne pre verejnosť na stránke www.prevenciakriminality.sk.

 

Protikorupčný koordinátor sa ďalej so svojím tímom v rámci korupcie:

 • zúčastnil na medzinárodnom školení hodnotiteľov „Dohovoru OSN proti korupcii“, v rámci ktorého boli vyškolení traja zástupcovia SR pre hodnotiaci mechanizmus UNCAC. V rámci hodnotiaceho mechanizmu bol v roku 2019 hodnotiteľom Rumunska;
 • zúčastnil na otváracej konferencii projektu Úradu vlády SR a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  (ďalej len „OECD“) s názvom  „Zlepšenie integrity verejnej správy“;
 • zúčastnil na odbornom seminári Protikorupčného e-learningového programu „Integritou proti korupcii;
 • absolvoval pracovné stretnutie s delegáciou z Protikorupčnej agentúry Srbskej republiky;
 • absolvoval pracovné stretnutie s Úradom vlády SR a zástupcami OECD ohľadom zlepšenia integrity verejnej správy SR a predstavenia protikorupčného programu;
 • absolvoval stretnutia pracovnej skupiny k plneniu úlohy týkajúcej sa zlepšenia efektívnosti systému majetkových priznaní;
 • zúčastnil na školení poprednej IT spoločnosti za účelom predstavenia softvéru na identifikáciu riadenia korupčných rizík a elektronického dotazníka a
 • absolvoval pracovné stretnutie s mimovládnou neziskovou organizáciou Transparency International ohľadom možnej spolupráce školenia seniorov v boji proti korupcii.