Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality protikorupčná politika protikorupčný program protikorupčný koordinátor

Písmo: A-| A+

Protikorupčným programom chceme dosiahnuť dôveru občanov vo verejné služby
02. Sep 2019 o 14:00

Protikorupčný program zohľadňuje aktuálny stav implementácie protikorupčnej problematiky a reflektuje potreby jednotlivých útvarov ministerstva.

Protikorupčným programom chceme dosiahnuť dôveru občanov vo verejné služby

Ministerstvo vnútra SR schválilo v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018 vlastný Protikorupčný program Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 (ďalej len „protikorupčný program“). Ten nadväzuje na schválený materiál Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 (ďalej len „protikorupčná politika“).

Korupčné riziká sú negatívnym faktorom dobre známym po celom svete. Rezort vnútra je jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku a na každodennej báze intenzívne komunikuje s verejnosťou. „Protikorupčným programom chceme docieliť, aby občania dôverovali verejným službám a presvedčili sa o tom, že na pôde ministerstva sa snažíme eliminovať priestor pre korupčné prostredie,“ hovorí ministerka vnútra SR Denisa Saková. Zároveň dodáva, že v blízkej budúcnosti sa budú nastavovať vnútorné procesy, pri ktorých sa pracovníci ministerstva chcú inšpirovať aj dobrou praxou a skúsenosťami zo zahraničia.


„Naším cieľom je zmeniť formálny prístup k odstraňovaniu korupčných rizík na aktívny. Chceme vytvárať efektívne a účinné riešenia na to, ako zmenšiť priestor pre korupciu,“  vysvetľuje D. Saková.

Protikorupčným koordinátorom Ministerstva vnútra SR bol 15. februára 2019 menovaný riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Jozef Halcin, ktorý má zabezpečovať implementáciu protikorupčnej politiky rezortu vnútra v súlade s protikorupčnou politikou a protikorupčným programom. Jeho úlohou je koordinovať identifikáciu korupčných rizík a nastavovať opatrenia na ich odstránenie. „Úzko spolupracujeme s Úradom vlády SR, k tejto problematike sme privítali aj delegáciu zo Srbska a plánujeme osloviť iných zahraničných kolegov,“ vymenúva J. Halcin.

Protikorupčný program zohľadňuje aktuálny stav implementácie protikorupčnej problematiky a reflektuje potreby jednotlivých útvarov ministerstva. Je zameraný na podporu  plnohodnotného pracovného prostredia s kultúrou protikorupčného správania.

Protikorupčný program je dôležitým nástrojom pre efektívne predchádzanie novým trendom korupčných rizík, ktoré sa dynamicky vyvíjajú. Má za cieľ nielen posilňovať transparentnosť rozhodovacích procesov, ale taktiež posilňovať kultúru etiky, integrity a protikorupčného povedomia. Jeho ambíciou je koordinovane pôsobiť v rámci interného prostredia ministerstva. Zohľadňuje tiež poznatky a návrhy zamestnancov.

Hlavnými oblasťami protikorupčného programu sú najmä oblasti rozhodovacích procesov - v oblasti verejného obstarávania v oblasti styku s klientmi, pri udeľovaní oprávnení, povolení prideľovaní dotácií, poskytovania informácií a kontrolnej činnosti.

Identifikované riziká sú rozpracované na podmienky ministerstva s nasledovnými cieľmi:

-          cieľ č. 1 - zmenšovať priestor na existenciu a vznik korupčných rizík;

-          cieľ č. 2 - zvyšovať povedomie zamestnancov a posilňovať ich integritu;

-          cieľ č. 3 - posilňovať integritu organizácie.

Protikorupčný program je zverejnený na webovom sídle ministerstva: Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023