Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality prevencia kriminality bezpečná komunita
Súvisiace články
Dotácie na prevenciu kriminality prerokované a schválené
Požadovaná výška dotácií bola 19 996 376,15 €. Po vyhodnotení žiadostí krajskými komisiami a ich návrhu rada podporila 395 žiadateľov v celkovej sume 2 564 400 €.
Zasadnutie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality sme stihli ešte pred začiatkom letných prázdnin
Členovia rady na stretnutí otvorili témy s akútnou potrebou riešenia.

Písmo: A-| A+

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality schválila plán úloh na rok 2023
28. Apr 2023 o 15:00

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality pôsobí v súlade s činnosťou vlády a jej programovým vyhlásením.

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality schválila plán úloh na rok 2023

Minister vnútra SR Roman Mikulec sa vo štvrtok 27. apríla 2023 zúčastnil zasadnutia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorej zároveň predsedá. Úlohou subjektov prevencie kriminality SR je koordinovať preventívne aktivity na národnej a celospoločenskej úrovni. 

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality ako poradný, koordinačný a odborný orgán vlády SR pre oblasť prevencie kriminality prerokovala niekoľko dôležitých návrhov rezortov zdravotníctva, spravodlivosti, vzala na vedomie dosiahnuté výsledky informačných kancelárií pre obete trestných činov a ďalšie.

Rada vlády schválila plán úloh rady na rok 2023, vzala na vedomie:

  • informácie odboru prevencie kriminality o dosiahnutých výsledkoch informačných kancelárií pre obete trestných činov zriadených v gescii rezortu vnútra;
  • informácie o zámere Úradu vlády SR pripraviť návrh novej protikorupčnej politiky SR na ďalšie obdobie;
  • prerokovaný materiál Ministerstva spravodlivosti SR, ktorého obsahom sú analytické podklady pre žiadosť o navýšenie počtu tabuľkových miest probačných a mediačných úradníkov;
  • návrh Ministerstva zdravotníctva SR o prevádzke a financovaní plánovaného detenčného zariadenia pre osoby trvalo nebezpečné pre spoločnosť, ktoré trpia nevyliečiteľnou duševnou poruchou.

Zároveň na návrh ministra vnútra prijala uznesenie, ktorým  poverila rezort vnútra v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva, Policajným zborom, samosprávou, Združením náčelníkov mestských a obecných polícií a ďalších odborníkov zorganizovaním úvodnej odbornej diskusie k úlohe „Vypracovanie návrhu mechanizmu na obnovu činnosti protialkoholických izieb a predloženie na Radu vlády SR pre prevenciu kriminality", ktorá vyplýva zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR do roku 2028.

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality pôsobí v súlade s činnosťou vlády a jej programovým vyhlásením. Vo svojej činnosti sa riadi zákonmi SR, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády. Činnosťou rady nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy ani ďalších ústredných orgánov v oblasti prevencie.