Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality prevencia kriminality bezpečná komunita
Súvisiace články
Vláda schválila koncepciu boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024
Súčasťou koncepcie je analýza a zhrnutie trendov vývoja radikalizácie a extrémizmu na Slovensku a v EÚ.
Informačné kancelárie pre obete trestných činov budú pokračovať vo svojej činnosti
Pôsobnosť rezortu vnútra sa rozšíri v oblasti zlepšenia ochrany, podpory a pomoci obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Písmo: A-| A+

Kabinet schválil stratégiu prevencie kriminality do roku 2028
19. Apr 2023 o 20:00

Dokument na rokovanie predložil minister vnútra SR a zároveň predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

Kabinet schválil stratégiu prevencie kriminality do roku 2028

Vláda v stredu 19. apríla 2023 schválila Stratégiu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike do roku 2028, ktorú na rokovanie predložil minister vnútra SR a zároveň predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Roman Mikulec v súlade so zákonom č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Schválenie stratégie je ďalším krokom k naplneniu cieľov v rámci Komponentu 16 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva.

Dokument definuje strategické ciele na obdobie jeho platnosti, opierajúc sa o najnovšie dostupné dáta v súvislosti s vývojom kriminality v SR a zohľadňuje tiež potreby jednotlivých regiónov. Pri tvorbe stratégie sa prihliadalo na situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19, vojnou na Ukrajine, so sofistikovanejšími metódami páchania kriminality a narastajúcimi kybernetickými útokmi. Efektívne plánovanie, koordinácia a implementácia preventívnych zásahov môže výrazne prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti obyvateľstva SR, podnikateľských subjektov a organizácií verejnej správy znižovaním úrovne kriminality.

Prevencia kriminality má za cieľ eliminovať potenciálny výskyt fyzickej, majetkovej či emocionálnej ujmy obetiam, ich rodinám a komunitám. Prispieva k ochrane skupín obyvateľstva SR najviac ohrozených viktimizáciou a kriminalizáciou. Rovnako môže z dlhodobého hľadiska znížiť sociálne a ekonomické dopady kriminality na spoločnosť, ako aj pozitívne ovplyvniť náklady spojené so systémom trestného súdnictva a výkonu trestu a opakovanej recidívy, a tým prispieť k hospodárskemu rastu, blahobytu a kvalite života obyvateľstva SR.

Predložená stratégia je otvoreným dokumentom, ktorého napĺňanie cieľov bude prehodnotené v polovici obdobia jeho platnosti a v prípade potreby bude aktualizovaný. Zároveň toto prehodnotenie dáva priestor reagovať na nepredvídateľné udalosti (zhoršenie situácie s COVID-19, vojna na Ukrajine atď.) zapracovaním nových úloh. Prílohami stratégie sú okrem úloh pre rezorty aj odporúčania pre samosprávy.