Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality prevencia kriminality bezpečná komunita pomoc obetiam
Súvisiace články
Vláda schválila koncepciu boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024
Súčasťou koncepcie je analýza a zhrnutie trendov vývoja radikalizácie a extrémizmu na Slovensku a v EÚ.
Vláda prerokovala správu o prevencii kriminality v roku 2020
Hybridné hrozby, nenávistné prejavy, online priestor, trestné činy páchané na deťoch či domáce násilie sú prioritou v oblasti prevencie kriminality.

Písmo: A-| A+

Ministerstvo vnútra predložilo návrh novely zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
21. Feb 2022 o 17:00

Keďže služby informačných kancelárií klienti využívajú vo významnej miere, je potrebné, aby svoju činnosť vykonávali aj po uplynutí doby realizácie národného projektu.

Ministerstvo vnútra predložilo návrh novely zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Návrhom novely zákona č. 583/2008 o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ministerstvo vnútra nadväzuje na národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete".

Keďže služby informačných kancelárií pre obete trestných činov (informačná kancelária) zriadených na základe národného projektu klienti využívajú vo významnej miere,  je potrebné, aby informačné kancelárie vykonávali svoju činnosť aj po uplynutí doby realizácie projektu /marec 2022/.

Zámerom novely zákona je tiež rozšíriť pôsobnosť ministerstva v oblasti zlepšenia ochrany, podpory a pomoci nielen obetiam kriminality, ale aj obetiam inej protispoločenskej činnosti. Na tento účel sa navrhuje, aby informačné kancelárie boli súčasťou organizačnej štruktúry MV SR - kvôli občianskej dostupnosti zriaďovanej spravidla v okresnom úrade v sídle kraja.  

Ďalšie návrhy na zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe:

  • vypúšťa sa termín pre schvaľovanie a poskytovanie dotácií v oblasti prevencie kriminality, ktorý nie je možné dodržať vzhľadom na enormný nárast žiadostí o poskytnutie dotácií v oblasti prevencie kriminality, ako aj časovú náročnosť procesu schvaľovania a poskytovania týchto dotácií;
  • taktiež sa vypúšťa ustanovenie zákona, ktoré určuje právnu formu Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality ako zariadenie ministerstva.

Návrh novely zákona ministerstvo vnútra predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021.


Zároveň novelou napĺňa záväzky deklarované v Programovom vyhlásení vlády na obdobie rokov 2020-2024:

  • pokračovať v budovaní systémových riešení na ochranu a podporu obetí domáceho násilia, sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách;
  • venovať osobitnú pozornosť obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov s cieľom minimalizovať opakovanú a druhotnú viktimizáciu obetí.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. augusta 2022.