Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
zasadnutie Rada vlády SR pre prevenciu kriminality EUCPN prevencia kriminality deti a mládež bezpečná komunita
Súvisiace články
Dotácie na prevenciu kriminality prerokované a schválené
Požadovaná výška dotácií bola 19 996 376,15 €. Po vyhodnotení žiadostí krajskými komisiami a ich návrhu rada podporila 395 žiadateľov v celkovej sume 2 564 400 €.

Písmo: A-| A+

Zasadnutie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality sme stihli ešte pred začiatkom letných prázdnin
01. Jul 2020 o 10:00

Členovia rady na stretnutí otvorili témy s akútnou potrebou riešenia.

Zasadnutie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality sme stihli ešte pred začiatkom letných prázdnin

Predsedom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (ďalej len „rada“) je minister vnútra SR Roman Mikulec, pre ktorého bolo júnové zasadnutie v tejto funkcii premiérou. Členovia rady na stretnutí otvorili témy s akútnou potrebou riešenia. Jednou z nich je napríklad problematika záchytných izieb, ale aj dlhodobo nepoužívané, poškodené automobily zaparkované na verejných priestranstvách. Za účelom spracovania novej stratégie prevencie kriminality zriadi rada pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov nominovaných členmi rady.

 

Gabriela Vilnerová, národná zástupkyňa SR v Európskej siete pre prevenciu kriminality, oboznámila radu o novej definícii prevencie kriminality na medzinárodnej úrovni, od ktorej sa bude odvíjať aj nová stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti (od roku 2021 do roku 2025). Ďalej predniesla nový spôsob posudzovania a prístupu k preventívnym aktivitám. Týka sa to „harmful“ projektov, ktoré sú z dôvodu zobrazovania alebo opisovania nevhodného obsahu škodlivé pre cieľovú skupinu. Stručne informovala aj o efektívnych a neefektívnych preventívnych aktivitách, pričom za neefektívne aktivity sa považujú krátkodobé, viditeľné aktivity (napríklad letáky) a za efektívne dlhodobé, menej viditeľné aktivity (napríklad nastavenie štátneho systému).


Katarína Deáková, predsedníčka Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality detí a mládeže, predložila informáciu o činnosti expertnej skupiny zriadenej pri rade v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Okrem iného, navrhla akreditovanie občianskych združení rezortmi, pod ktoré činnosť príslušných združení patrí. Ďalej pokračovala s návrhom vytvorenia databázy projektov s cieľom zozbierania príkladov dobrej praxe. Evaluácia by tak nebola zameraná na počty zúčastnených a oslovených subjektov, ale na účelnosť a efektivitu projektu.


Magdaléna Ondicová, predsedníčka Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality, predložila členom informáciu o činnosti expertnej skupiny zriadenej pri rade v gescii rezortu vnútra. Okrem iného, navrhla venovať pozornosť vedecko-výskumným činnostiam a aktivitám, a to najmä v oblastiach zneužívania a týrania detí, radikalizácie mládeže, kybernetických hrozieb a kyberšikanovania.


Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity, predstavila členom svoje ciele v oblasti integrácie rómskych komunít. Zástupca mimovládnych organizácií Tomáš Kriššák (Nadácia otvorenej spoločnosti) uviedol, že mimovládne organizácie by chceli v spolupráci s členmi rady vypracovať plán pre prevenciu kriminality v online priestore a zabezpečiť rôzne iné druhy prevencie. T. Kriššák vypracuje mapu zariadení a organizácií, ktoré sa tejto agende venujú.


Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uviedla, že rezort práce by sa chcel zamerať aj na odstraňovanie príčin páchania trestnej činnosti, informovala o poskytovaní rozšírených možností pri skončení náhradnej starostlivosti a po novelizovaní zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele aj o rozdeľovaní eurofondov. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter za samosprávne kraje uviedol potrebu zvyšovania preventívnych aktivít na základných a stredných školách, najmä v oblasti extrémizmu.


Ján Andrejko, prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, pripomenul problematiku záchytných izieb. Tajomníčka rady odovzdala členom posledné výstupy a stanoviská pracovnej skupiny, ktorá bola za týmto účelom zriadená v gescii rezortu zdravotníctva, ako aj projekt obsahujúci návrhy riešenia záchytných izieb. Rezort zdravotníctva k tejto problematike vypracuje analýzu. Prezident otvoril aj problematiku vymožiteľnosti práva pri priestupkoch páchaných sociálne vylúčenými osobami žijúcimi na okraji spoločnosti s návrhom na verejnoprospešné práce ako náhradu za nevymožiteľné sankcie a problematiku dlhodobo odstavených a nepoužívaných áut na verejných priestranstvách. Tieto body budú riešiť vecne príslušní členovia rady individuálne a zvyšní členovia budú o výstupoch následne informovaní. 


Na titulnej fotografii zľava: Samuel Burský, riaditeľ odboru probácie, mediácie a prevencie kriminality sekcie trestného práva, zastupujúci Ministerku spravodlivosti SR a zároveň predsedníčku rady Máriu Kolíkovú, R. Mikulec, P. Barnová a G. Vilnerová