Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola bezpečne online digiQ bezpečná komunita
Súvisiace články
Ako sa bezpečne pohybovať v prostredí internetu?
Na Slovensku sa problematike digitálneho občianstva venuje nezisková organizácia Digitálne Slovensko (digiQ). Práve od nej dostal odbor prevencie kriminality pozvanie na neformálne raňajky s novinármi.
Nebezpečné výzvy v online prostredí
Podujatie organizovalo Gymnázium Malacky v rámci podporeného projektu Nebezpečné výzvy v online prostredí.
Ako využiť internet na spoločné dobro a spoluprácu
29. Mar 2019 o 10:00

Cieľom podujatia bolo stimulovať diskusiu a navrhnúť odporúčania, ako môže internet podporovať uplatňovanie myšlienky (digitálneho) občianstva v praxi.

Ako využiť internet na spoločné dobro a spoluprácu

Dňa 28. 3. 2019 zorganizovalo OZ digiQ podujatie „Internet = Common Space alebo Participatívny prístup k digitálnemu občianstvu“, ktoré sa konalo prostredníctvom verejných a multisektorových konzultácií v priestoroch spoločnosti KPMG v Bratislave (sieť poradenských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva). Pozvanie do diskusných panelov dostal aj odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

Cieľom bolo stimulovať diskusiu a navrhnúť odporúčania, ako sa môže internet využívať na spoločné dobro, spoluprácu a podporovať uplatňovanie samotnej myšlienky (digitálneho) občianstva v praxi. V rámci jednodňového podujatia sa v pracovných skupinách aj spoločne debatovalo o veľmi aktuálnych otázkach týkajúcich sa používania, právnej úpravy a dosahu internetu na Slovensku a inde v Európe.

Foto: Podujatie otvorila riaditeľka OZ digiQ Andrea Cox.

V moderovaných pracovných skupinách sa stretli odborníci zo všetkých sektorov - verejného, štátneho, súkromného, ako aj neziskového a diskutovali o pálčivých témach, ktoré sa vzťahujú na online prostredie alebo priamo vyplývajú z jeho fenoménov. Boli moderované odborníkom na tú-ktorú tému, ktorý predstavil danú problematiku a načrtol jej rámec i súvislosti. Ďalej prebiehala spoločná hlbšia analýza, abstrahovanie kľúčových problémov, potrieb i návrh krokov, ako ich dosiahnuť a určenie cieľovej skupiny, ktorú je v tomto procese najdôležitejšie osloviť.

Foto: Pracovná skupina "Generačné zbližovanie v bezpečnom používaní internetu"

Témy okrúhlych stolov:

1.      Kybernetická bezpečnosť - v súvislosti s týmto faktom sa pracovná skupina venovala téme aktuálneho stavu vzdelávania na slovenských školách a identifikovala viaceré príležitosti na zefektívnenie tohto procesu, ktorý by mal flexibilne reagovať na reálnu skúsenosť žiaka ako používateľa informačných technológií. Je potrebné, aby snahy o smerovanie k digitálnej gramotnosti, podporované aj legislatívne, reflektovali aktuálne potreby mladistvých užívateľov, ktorých digitálna interakcia prebieha na dennej báze, často bez akejkoľvek kontroly a mantinelov;

2.      Smernica EÚ o autorských právach - riešili sa tu možné dopady nedávno schválenej smernice o jednotnom digitálnom trhu. Za najväčšiu hrozbu považovali členovia pracovnej skupiny nedostatočné pochopenie účelu smernice lokálnymi vládami a tiež fakt, že smernicu o “jednotnom trhu” budú štáty implementovať jednotlivo, čím sa problémy s autorským právom môžu ešte prehĺbiť;

3.      Sociálne inovácie a internet - pracovná skupina citlivo vnímala potrebu sociálnych inovácií v rámci napredovania, a to nielen spoločnosti, ale aj ekonomiky a potrebu vytvárať efektívnu verejnú politiku schopnú vychádzať v ústrety svojim občanom. Zároveň sa jej členovia zhodli na tom, že pojem sociálne inovácie je slovenskou spoločnosťou vnímaný negatívne;

4.      Generačné zbližovanie v bezpečnom používaní internetu - pracovná skupina hlbšie analyzovala to, ako vytvárať aktivity vzdelávania tak, aby to bolo pre deti a mládež atraktívne, podnetné a prinášalo im nielen vedomosti, ale aj kompetencie a zároveň aby celý proces podporil generačné zbližovanie. Za hlavné úskalia pokladajú nedostatočné vedomosti o bezpečnom využívaní internetu vo všetkých vekových skupinách a medzigeneračné rozdiely v spôsoboch uvažovania;

5.      Participácia online na politickom živote - odborníci sa venovali téme online participácie a jej dopadov na voľby do Európskeho parlamentu. Zamerali sa najmä na mladú generáciu, ktorá je online svetom ovplyvnená najviac. Ako najväčším problémom bola zadefinovaná skutočnosť, že mladým ľuďom chýbajú uveriteľní nositelia európskych tém či nedostatočné vzdelávanie na školách. Téma európskych volieb je tiež pre mladých ľudí málo príťažlivá a často kampani chýba emócia.

Foto: K problematike "Kybernetickej bezpečnosti" diskutoval s ostatnými členmi skupiny aj riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin (vľavo).

V každej skupine odborníci dospeli k špecifickému rozpracovaniu tém a setov odporúčaní. Zhodli sa na tom, že v každej problematike je nevyhnutná ďalšia osveta a vzdelávanie verejnosti o danom jave a partnerská medzirezortná spolupráca, keďže len jedna či dve cieľové skupiny samy osebe nie sú dostatočne silné a kompetentné problematiku posunúť ďalej.

Foto: Pracovná skupina "Sociálne inovácie a internet"

Internet = Common Space

Foto: OZ digiQ

chatIcon