Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality bezpečná komunita regióny
Súvisiace články
Spolupráca regiónov v oblasti prevencie kriminality pokračuje aj v roku 2020
Približne 60 odborníkov, ktorí sa priamo alebo prierezovo venujú prevencii kriminality, sa zúčastnilo na odbornom seminári vo Zvolene.
Rezort vnútra aktívne zapojený do prípravy strategických dokumentov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov a obcí
Bezpečnosť je jedným zo základných predpokladov rozvoja spoločnosti a predstavuje kritický faktor kvality života obyvateľov.

Písmo: A-| A+

Pre bezpečnosť obyvateľov je kľúčový regionálny rozvoj
14. May 2021 o 13:00

Cieľom spolupráce Ministerstva vnútra SR so samosprávami je, aby všetky oblasti verejnej politiky na seba nadväzovali.

Pre bezpečnosť obyvateľov je kľúčový regionálny rozvoj

Rezort vnútra sa prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK KMV SR) aktívne zapája do prípravy integrovaných územných stratégií (IÚS). Zároveň koordinuje regióny v tematických skupinách zameraných na zlepšenie kvality života občanov žijúcich v jednotlivých územiach. 


OPK KMV SR spolupracuje s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a postupne sa budú pridávať ďalšie. „Ide predovšetkým o miestnu a regionálnu úroveň, v ktorej obyvatelia vnímajú bezpečnosť vo svojom fyzickom a sociálnom prostredí veľmi citlivo. Spoločne však môžeme prispieť k zlepšeniu kvality života všetkých občanov,“ hovorí Elena Buksová, ktorá s krajmi zabezpečuje koordináciu a komunikáciu. 


V jednotlivých strategicko-plánovacích regiónoch (SPR) Banská Bystrica-Brezno, Zvolen-Detva-Krupina OPK KMV SR navrhuje venovať pozornosť oblasti prevencie kriminality a predchádzaniu sociálno-patologickým javom. Podľa gestorky procesov SPR a externej konzultantky pre IÚS BBSK Magdalény Bernátovej je v rámci spolupráce s tematicko-pracovnými skupinami SPR dôležité zamerať sa na aspekty bezpečnosti: "Som rada, že sa OPK KMV SR zúčastňuje na stretnutiach a vyzdvihuje túto problematiku aj z odborného hľadiska. Máme viacero prierezových tém, ktoré potrebujeme pripomínať a veľmi pomáha, ak sú účastníkmi aj ich nositelia." 


Aktívne zapojenie rezortu vnútra pri príprave IÚS hodnotí kladne aj Ľuboslava Kubišová z oddelenia stratégií a analýz BBSK: "Do budúcnosti by zo strany OPK KMV SR bolo zaujímavé predstaviť vhodné typy opatrení, ktoré by obce a mestá mali zahrnúť do svojich projektov v rôznych oblastiach, keďže ide o prierezovú tému. Bolo by vhodné prezentovať ich aj na samostatnom workshope."

Cieľom spolupráce Ministerstva vnútra SR so samosprávami je, aby všetky oblasti verejnej politiky na seba nadväzovali. Zároveň vytvárať systematický, komplexný a koordinovaný celok vrátane personálnych kapacít. Spoluprácou medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi miestnej štátnej správy, samosprávy, ďalšími neziskovými organizáciami atď. dochádza k posilneniu subjektov pri riešení vyskytujúcich sa javov. 

Foto: E. Buksová na jednej z prednášok o činnosti OPK KMV SRFoto: E. Buksová na jednej z prednášok o činnosti OPK KMV SR

Bližšie k občanom prostredníctvom financií

V novom programovom období (zatiaľ ide o návrh Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027) bude hlavným cieľom podpory z eurofondov rozvoj regiónov. V jednej z priorít dohody sa v rámci Cieľa 5 Európa bližšie k občanom predpokladá alokovanie finančnej čiastky 603 3 mil. Eur na rôzne oblasti,  napríklad verejné politiky, bezpečné prostredie či voľnočasovú infraštruktúru. 

Čo najpresnejšie zadefinovanie priorít v oblasti vytvárania bezpečného prostredia a správne identifikovanie sociálno-patologických javov v Programoch hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného rozvoja a IÚS môže aj prostredníctvom finančných zdrojov pomôcť k vytváraniu bezpečného prostredia v regiónoch Slovenska.

chatIcon