Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
obete trestných činov bezpečne online prevencia kriminality seminár pomoc obetiam
Súvisiace články
Čo prinesie regionálna platforma v oblasti pomoci obetiam trestných činov?
Zámerom je vybudovať národnú platformu, ktorá bude zastrešovať činnosť regionálnych platforiem. Na národnú platformu budú prenášané podnety a významné témy identifikované odborníkmi.
Psychické týranie býva často horšie ako to fyzické – ako ho spoznať?
Najťažšie vo všetkých prípadoch je dokázať, že ide o psychické týranie, nakoľko takéto zážitky môžu byť zdrojom mentálnych problémov ovplyvňujúcich ďalšie vzťahy.
Odborný seminár: Ako postupovať pri oznamovaní korupcie?
Pracovníci informačných kancelárií prichádzajú do kontaktu s (potenciálnymi) obeťami trestných činov alebo ich blízkymi príbuznými. Ani v tomto prostredí nemusia byť vylúčené pokusy o korupciu.

Písmo: A-| A+

Odborný seminár: Právne poradenstvo pre klienta v materiálnej núdzi
19. Feb 2021 o 11:00

Predmetom prednášky bolo predstavenie činnosti a vysvetlenie tém, na ktoré sa špecializuje Centrum právnej pomoci v gescii Ministerstva spravodlivosti SR.

Odborný seminár: Právne poradenstvo pre klienta v materiálnej núdzi

Cieľom pomoci obetiam, ktorá je v každom kraji na Slovensku realizovaná prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov (IK), je okrem iného prehlbovať spoluprácu s partnerskými subjektmi. Jedným z nich je Centrum právnej pomoci (CPP) v gescii Ministerstva spravodlivosti SR. Ide o organizáciu zlepšujúcu prístup k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi. Pracovníci IK si bližšie informácie o CPP, okruhoch agendy a možnostiach spolupráce vypočuli na odbornom on-line seminári.

Odborný seminár ako lektorka viedla riaditeľka CPP Zuzana Kubovičová, ktorá je zároveň členkou Expertnej pracovno-poradnej skupiny fungujúcej pri pomoci obetiam. Predmetom prednášky bolo predstavenie činnosti a vysvetlenie tém, na ktoré sa CPP špecializuje, aby mohli pracovníci IK svojich klientov efektívne nasmerovať na jeho služby. Z. Kubovičová ďalej ozrejmila podmienky, za akých je klientom CPP priznaná a poskytnutá pomoc a s účastníkmi prebrala viaceré spôsoby spolupráce. Z môjho pohľadu bol seminár dôležitý pre získanie informácií - v čom môže byť CPP nápomocné. Našli sme spoločné témy a najmä možnosti spolupráce. Verím, že aj moja prednáška bola prínosom pre pracovníkov IK a že naša vzájomná spolupráca sa bude prehlbovať. Pomoc obetiam je v dnešnej dobe veľmi dôležitá a nevyhnutná téma, pri ktorej je spoločná komunikácia rôznych inštitúcií prínosom,“ vyjadrila sa prednášajúca. Tímy jednotlivých krajských IK zároveň disponujú interným zoznamom neverejných kontaktov na vedúcich pracovníkov CPP, na ktorých sa môžu obrátiť pri riešení individuálnych prípadov.

Úzky kontakt rezortu vnútra s CPP v oblasti pomoci obetiam však nie je len o zorganizovaní on-line prednášky. Z. Kubovičová napríklad aktívne participovala pri tvorbe usmernenia pre pracovníkov IK k spolupráci s CPP v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia. Na základe uvedeného usmernenia pracovníci IK využívajú spomínaný interný zoznam kontaktov. Ten im umožňuje sprostredkovať pre obeť domáceho násilia termín stretnutia v CPP v prípadoch, kedy táto osoba potrebuje pomôcť s podávaním neodkladného opatrenia na súd v súvislosti s inštitútom vykázania, prípadne potrebuje poskytnutie právneho poradenstva mimo trestného práva (napr. v súvislosti s úpravou práv a povinností voči maloletým). „Na IK sa obracajú aj osoby, ktorých problém, prípadne aktuálne štádium riešenia problému sa už netýka trestnoprávnej, ale civilnoprávnej agendy. V týchto prípadoch je mimoriadne významná spolupráca IK s relevantnými inštitúciami oprávnenými zastrešiť túto ´netrestnú´ rovinu. Jednou z týchto významných inštitúcii je práve CPP,“ dodáva hlavná metodička pri pomoci obetiam Barbora Rajnáková, ktorá dané usmernenie tvorila.

 Komu môže CPP pomôcť?

CPP prizná nárok na poskytnutie právnej pomoci fyzickej osobe, ktorá:

-          požiada o poskytnutie právnej pomoci v oblasti pôsobnosti CPP;

-          je v materiálnej núdzi alebo ide o prípad hodný osobitného zreteľa;

-          nejde o zrejmú bezúspešnosť veci (preklúzia práva);

-          hodnota sporu, ak je vyčísliteľná v peniazoch, presahuje hodnotu minimálnej mzdy.

Po preskúmaní a splnení zákonných podmienok prizná CPP nárok na právnu pomoc a určí na zastupovanie právnika, advokáta alebo mediátora.