Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
obete trestných činov prevencia kriminality vzdelávanie bezpečná komunita pomoc obetiam
Súvisiace články
Vzdelávanie osôb prvého kontaktu v Banskej Bystrici
Prednášku ako lektori viedli riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin a národná odborníčka za oblasť psychológie Zuzana Porubčanová.
Vzdelávanie osôb prvého kontaktu na klientskych centrách alebo okresných úradoch
Cieľom tentoraz bolo zvýšenie informovanosti o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a schopnosti poskytovania relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov.
Seniori seniorom alebo dôchodcovia ako lektori na besedách
Cieľom vzdelávaní bolo zvýšenie informácií o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a poskytnutie relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov.
Adekvátna príprava lektorov a reálne prípady z praxe pozdvihli úroveň vzdelávaní na vyšší level
Vzdelávania príslušníkov PZ sú zamerané na zdokonalenie a prehĺbenie teoretických vedomostí dôležitých pri identifikácii potrieb obetí trestných činov.

Písmo: A-| A+

Vzdelávanie a odborný seminár v Trenčíne: K témam obzvlášť zraniteľné obete a psychologická pomoc
21. Sep 2020 o 12:00

Cieľom bolo posilnenie zručností v oblasti práce s obzvlášť zraniteľnými obeťami, identifikácie potrieb obetí či poskytnutia psychosociálnej pomoci.

Vzdelávanie a odborný seminár v Trenčíne: K témam obzvlášť zraniteľné obete a psychologická pomoc

V dňoch 17. a 18. 9. 2020 sa s dodržaním hygienických opatrení stretli koordinátori na regionálnej úrovni a asistenti koordinátorov informačných kancelárií pre obete trestných činov (ďalej len „IK“) v Trenčíne. Cieľom bolo absolvovanie vzdelávania a odborného seminára pre posilnenie zručností v oblasti práce s obzvlášť zraniteľnými obeťami trestných činov, komunikácie, identifikácie potrieb obetí trestných činov a poskytnutia základnej psychosociálnej pomoci.

Obzvlášť zraniteľné obete v trestnom konaní

V prvý deň stretnutia sa uskutočnilo ďalšie zo série celodenných vzdelávaní v rámci Pomoci obetiam. Po odbornej stránke vzdelávanie zastrešila lektorka Barbora Hubertová, prokurátorka trestného odboru Generálnej prokuratúry SR. Nakoľko témou školenia bola „Práca orgánov činných v trestnom konaní s obzvlášť zraniteľnými obeťami v trestnom konaní“, lektorka svoju pozornosť venovala právam osôb, ktoré sú v postavení poškodených a obetí. Zamerala sa na univerzálne povinnosti odborníkov z právnej praxe, postupy v trestnom konaní či všeobecné otázky a psychológiu pri výsluchu obzvlášť zraniteľných osôb (predovšetkým seniorov a detí). Koordinátori a asistenti IK nie sú orgánmi činnými v trestnom konaní, preto výsluch neuskutočňujú a táto časť prednášky pre nich bola okrem iného dôležitá z hľadiska zabránenia sekundárnej viktimizácii (t. j. ak sa obeť stáva opakovane obeťou).

Foto: Prvý deň stretnutia s lektorkou B. Hubertovou

Psychologická pomoc klientom

Na predošlé vzdelávanie druhým dňom nadviazal odborný seminár, ktorý ako lektorka viedla Eva Klimová, prezidentka Slovenskej komory psychológov a zároveň členka Expertnej pracovno-poradnej skupiny Pomoci obetiam. E. Klimová sa okrem iného podieľa na príprave a tvorbe metodických materiálov určených pre pracovníkov IK a materiálov pre verejnosť. 

Foto: Prvý deň stretnutia s lektorkou E. Klimovou

Odborný seminár bol zameraný na tému „Psychologická pomoc klientom v informačných kanceláriách pre obete trestných činov“ a jej poskytovanie v IK, či už pracovníkmi alebo psychológmi. Seminár sa zameriaval na vymedzenie foriem a zásad psychologickej pomoci, jej etických princípov, ako aj kompetencií jednotlivých pozícií, ktoré túto pomoc poskytujú. „Klient môže prísť, vzhľadom na prežité, v rôznom psychickom rozpoložení, pričom niektoré zážitky a spomienky z jeho životného príbehu  pri jeho zdieľaní pracovníkom IK môžu vyvolať napríklad silné emócie a v takejto situácii môže potrebovať psychologickú pomoc. Nie vždy je ihneď k dispozícii psychológ a vtedy je potrebné, aby i zamestnanci IK disponovali základnými znalosťami ako bezodkladnú pomoc poskytnúť a čo môžu v rámci rozsahu svojich znalostí a kompetencií urobiť,“ hovorí E. Klimová.

Na uskutočnený seminár budú nadväzovať ďalšie on-line semináre a konzultácie s pracovníkmi IK, špecificky zvlášť pre každý kraj, zamerané na prehĺbenie poznatkov, ich prenos do praxe a zvládanie záťažových situácií.