Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality deti a mládež seminár regióny
Súvisiace články
Spolupráca so samosprávou v rožňavskom okrese
Cieľom stretnutia zástupcov rôznych mestských a okresných subjektov bolo navzájom sa oboznámiť s informáciami vyplývajúcimi z reálnych situácií v okrese.
Osveta ako jeden z pilierov prevencie kriminality
Podujatie v Banskej Bystrici na tému „Prevencia vybraných sociálno-patologických javov“ zorganizovalo bratislavské Národné osvetové centrum.
Novembrová koordinácia aktivít v oblasti prevencie kriminality
V novembri sa uskutočnili dôležité pracovné stretnutia, ktorých účelom bola koordinácia aktivít v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
Spolupráca regiónov v oblasti prevencie kriminality pokračuje aj v roku 2020
21. Feb 2020 o 11:00

Približne 60 odborníkov, ktorí sa priamo alebo prierezovo venujú prevencii kriminality, sa zúčastnilo na odbornom seminári vo Zvolene.

Spolupráca regiónov v oblasti prevencie kriminality pokračuje aj v roku 2020

Koncom februára sa v spolupráci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene konal seminár organizovaný v rámci Národného projektu ,,Podpora ochrany detí pred násilím“. Zúčastnilo sa na ňom 60 odborníkov, ktorí sa priamo alebo prierezovo venujú prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. 

Odborný seminár bol určený najmä zamestnancom materských, základných a stredných škôl, školských zariadení, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, obecných úradov a obecných polícií v okrese Zvolen. Taktiež boli prítomní aj preventisti pôsobiaci na KR PZ v Košiciach a OR PZ v Rožňave. Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR zastupovala Elena Buksová z pracoviska v Banskej Bystrici.

Foto: E. Buksová počas prezentácie o činnosti odboru

Hlavným cieľom seminára bolo vytvorenie efektívnej a koordinovanej spolupráce v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. E. Buksová prítomných informovala o činnosti odboru, realizovaných projektoch, potrebe predkladania návrhov na opatrenia a elimináciu sociálno-patologických javov „zdola nahor“.

Všetci sa zhodli na nevyhnutnosti realizovania odborných seminárov pre vzájomnú informovanosť, ako aj potrebu vyhodnocovania efektívnosti projektov zameraných na prevenciu kriminality. Jedným z dôvodov je aj eliminácia uskutočňovania aktivít prevencie kriminality „neprofesionálmi“, najmä z hľadiska siekt a extrémistických skupín.

Na záver vyjadrili účastníci požiadavku pripraviť akreditované programy v oblasti prevencie kriminality a pokračovať v takýchto stretnutiach za účasti zamestnancov rôznych ministerstiev.

Zdroj fotografií: UPSVaR Zvolen

chatIcon