Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
zasadnutie prevencia kriminality bezpečná komunita
Súvisiace články
Spolupráca so samosprávou v rožňavskom okrese
Cieľom stretnutia zástupcov rôznych mestských a okresných subjektov bolo navzájom sa oboznámiť s informáciami vyplývajúcimi z reálnych situácií v okrese.
Osveta ako jeden z pilierov prevencie kriminality
Podujatie v Banskej Bystrici na tému „Prevencia vybraných sociálno-patologických javov“ zorganizovalo bratislavské Národné osvetové centrum.
Novembrová koordinácia aktivít v oblasti prevencie kriminality
26. Nov 2019 o 15:00

V novembri sa uskutočnili dôležité pracovné stretnutia, ktorých účelom bola koordinácia aktivít v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Novembrová koordinácia aktivít v oblasti prevencie kriminality

Počas novembra 2019 boli odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (ďalej len „OPK“) realizované pracovné stretnutia za účelom koordinovania aktivít v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

OPK okrem iného oceňuje aktivity prednostu Okresného úradu v Revúcej a zároveň predsedu Výboru pre rozvoj okresu Revúca Petra Balogha, ktorý prevencii kriminality a bezpečnosti občanov v jednom z najmenej rozvinutých okresov venuje veľkú pozornosť. Jedným z faktorov, ktorý má vplyv na zvýšenie zamestnanosti, je bezpečnosť prostredia a občanov. Na základe toho realizuje revúcky Okresný úrad konkrétne aktivity zamerané na prevenciu  kriminality - participuje napríklad na vzdelávaní osôb prvého kontaktu, t. j. osôb, ktoré prichádzajú do bezprostredného kontaktu s obeťou alebo potenciálnou obeťou trestného činu.

Ďalším zo stretnutí zameraných na koordináciu preventívnych aktivít bolo stretnutie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne, ktoré otvorila riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny Dáša Paučíková. Cieľom tohto stretnutia bola výmena informácií, ako aj oboznámenie prítomných s aktivitami OPK, najmä vo vzťahu k deťom a mládeži. Elena Buksová z OPK informovala o možnosti predkladania návrhov a odporúčaní z regionálnej na národnú úroveň prostredníctvom Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality detí a mládeže zriadenej pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality. Všetci prítomní sa zhodli na požiadavke realizácie koordinovaného, systematického a cieleného prístupu v oblasti prevencie kriminality.

Ocenili záujem OPK o podanie „pomocnej ruky“ pri riešení sociálno-patologických javov, poukázali na nevyhnutnosť odovzdávania informácií medzi jednotlivými ministerstvami, ako aj organizáciami v ich riadiacej pôsobnosti a na tvorbu stratégií, akčných plánov a iných dokumentov „zdola nahor“ a taktiež potrebe venovať zvýšenú pozornosť deťom a mládeži. V závere stretnutia vyjadrili všetci požiadavku o prizývanie zástupcov OPK za účelom prenosu informácií - napríklad aj o podmienkach uchádzať sa o finančnú dotáciu na podporu projektov z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality alebo z Výzvy kancelárie ministerstva vnútra SR.

chatIcon