Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Banská Bystrica prevencia kriminality seminár bezpečná komunita
Súvisiace články
Multidisciplinárna spolupráca v prevencii kriminality
Približne 71 percent žiakov ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ na Slovensku zažilo násilie a každá piata žena je obeťou domáceho násilia.
Ako identifikovať prípad obchodovania s ľuďmi?
Novodobé otroctvo neobchádza ani Slovensko, a preto je dôležité chrániť sa pred ním. Prvým krokom je prevencia a tým ďalším správne používanie informácií v praxi.
Ako využiť internet na spoločné dobro a spoluprácu
Cieľom podujatia bolo stimulovať diskusiu a navrhnúť odporúčania, ako môže internet podporovať uplatňovanie myšlienky (digitálneho) občianstva v praxi.
Osveta ako jeden z pilierov prevencie kriminality
12. Apr 2019 o 16:00

Podujatie v Banskej Bystrici na tému „Prevencia vybraných sociálno-patologických javov“ zorganizovalo bratislavské Národné osvetové centrum.

Osveta ako jeden z pilierov prevencie kriminality

V dňoch 11. a 12. apríla 2019 sa na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici uskutočnil odborný seminár na tému „Prevencia vybraných sociálno-patologických javov“. Seminár bol určený pre zástupcov kultúrno-osvetových centier a odborníkov venujúcim sa prevencii rizikového správania sa detí a mládeže, kyberšikanovaniu či prevencii kriminality a diváckeho násilia.

Podujatie zorganizovalo Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré je odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva a pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti (viac na: www.nocka.sk).

Ministerstvo kultúry SR zastupoval riaditeľ cirkevného odboru Ján Juráň. Za odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR sa na seminári zúčastnila Elena Buksová, ktorá prítomných informovala o činnosti odboru – najmä o realizovaných preventívnych aktivitách. Okrem iného poukázala aj na Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Prítomní zástupcovia kultúrno-osvetových centier a ostatní zúčastnení ocenili efektívny prenos informácií z regiónov na národnú úroveň, vzájomnú výmenu správ, ako aj ponúkané možnosti spolupráce, o ktoré prejavili záujem. Spolupráca sa týka najmä miestnej, okresnej a krajskej úrovne, keďže jednou z úloh kultúrno-osvetových centier je aj vzdelávanie a osveta  (nielen v kultúrnej a umeleckej činnosti).