Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu ODIHR OBSE nenávistné prejavy
Súvisiace články
Vzdelávanie o trestných činoch z nenávisti
Školenie školiteľov o trestných činoch z nenávisti prebiehalo v novembri na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
Začíname zberom porovnateľných dát pre zmapovanie situácie
Jedným z najdôležitejších aspektov riešenia problematiky trestných činov z nenávisti je zber dát

Písmo: A-| A+

Stretnutie národných kontaktných bodov vo Viedni
17. Nov 2018 o 13:00

Dominika Ďuranová ako kontaktný bod SR pre ODIHR pre boj proti trestným činom z nenávisti predstavila pokroky, ktoré Slovensko učinilo.

Stretnutie národných kontaktných bodov vo Viedni

V polovici novembra sa vo Viedni zišli národné kontaktné body členských štátov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Súčasťou trojdňového stretnutia bola tiež prezentácia výstupov projektu finančne podporeného Európskou úniou a USA v rámci programu pre práva, rovnosť a občianstvo. Za Slovenskú republiku vystúpila Dominika Ďuranová z odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR.

Prvý deň bol zameraný na projekt „Vytváranie komplexnej trestnej justície proti trestným činom z nenávisti“. S Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE (ODIHR) participovali na implementácii projektu Bulharsko, Grécko, Poľsko a Taliansko. Cieľom projektu bolo vytvorenie súboru nástrojov zameraných na riešenie trestných činov z nenávisti, ktoré by boli aplikovateľné vo všetkých zúčastnených štátoch OBSE.


Druhý deň bol venovaný stretnutiu národných kontaktných bodov členských štátov OBSE. Dominika Ďuranová ako kontaktný bod Slovenskej republiky pre ODIHR pre boj proti trestným činom z nenávisti zúčastneným predstavila všetky pokroky, ktoré Slovensko v tejto sfére učinilo. V legislatívnej oblasti od 1. 1. 2018 nadobudla účinnosť novelizácia zákona v Trestnom zákone ohľadom osobitného motívu trestného činu z nenávisti, a to pridaním ďalšej chránenej charakteristiky - pohlavia. V oblasti vzdelávania v termíne od 12. do 14. novembra 2018 sa na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave pod záštitou ODIHR uskutočnilo školenie pre školiteľov príslušníkov PZ o trestných činoch z nenávisti (TAHCLE). Ďalšie školenie pre prokurátorov o trestných činoch z nenávisti (PAHCT) sa konalo v spolupráci s ODIHR v termíne od 26. do 28. novembra 2018 na pôde Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení v rozšírenom okruhu osôb, resp. aj za účasti sudcov. V oblasti zberu dát o trestných činoch z nenávisti sa dňa 15. mája 2018 konal seminár o porozumení a zlepšení zaznamenávania a zhromažďovania údajov o trestných činoch z nenávisti v spolupráci s Agentúrou pre základné práva FRA a ODIHR. Prvýkrát sa stretli zástupcovia policajných štatistík, štatistík prokuratúry a štatistík súdov SR s príslušníkmi PZ prvého kontaktu, príslušníkmi Policajného zboru národnej protiteroristickej jednotky národnej kriminálnej agentúry PPZ SR a mimovládnych organizácií na tému správneho zberu dát o trestných činoch z nenávisti. FRA a ODIHR na základe získaných informácií počas seminára predložili SR odporúčania.

V ďalšej časti rokovania bol predstavený nový program INFAHCT. Jednotlivé časti programu sa môžu použiť na identifikáciu hlavných medzier v národnom systéme zberu údajov.


Posledný deň rokovania bol sumarizovaním dát za rok 2017. Na základe zozbieraných prípadov bolo najviac prípadov rasizmu, xenofóbie a trestných činov z nenávisti voči kresťanom. Druhé najvyskytovanejšie trestné činy boli namierené proti LGBTI komunite a tretie v poradí boli trestné činy proti moslimom. Zo strany ODIHR je novinkou zavedenie novej databázy pre nahlasovanie incidentov z nenávisti mimovládnymi organizáciami.

chatIcon