Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola bezpečne online prevencia kriminality nenávistné prejavy
Súvisiace články
Tisíc dôvodov pomoci: V Bratislavskom kraji prešlo vzdelávacími preventívnymi aktivitami takmer 15-tisíc účastníkov
Informačná kancelária v Bratislave pomohla napr. aj detským obetiam sexuálnych trestných činov.
Tisíc dôvodov pomoci - Trenčiansky kraj
Pracovníci v informačnej kancelárii Trenčín pomáhajú napr. aj obetiam podvodov páchaných na senioroch.
Tisíc dôvodov pomoci: Trnavské pracovisko vyhľadávajú najmä ľudia v produktívnom veku
Trnavské pracovisko poskytuje pomoc širokej škále obetí. Výnimkou nie sú ani klienti, ktorí prídu v dôsledku susedských sporov.
Tisíc dôvodov pomoci: Klientmi prešovskej informačnej kancelárie sú prevažne ženy
Služby informačnej kancelárie v Prešove a jej detašovaného pracoviska od roku 2019 do mája 2023 vyhľadalo 321 občanov.
Tisíc dôvodov pomoci: V Nitrianskom kraji upozorňujeme aj na nástrahy obchodovania s ľuďmi
Počet slovenských obetí obchodovania s ľuďmi za rok 2023 dosiahol zatiaľ číslo 11.

Písmo: A-| A+

Tisíc dôvodov pomoci: Prípady nenávistných prejavov sa nevyhýbajú ani Žilinskému kraju
04. Jun 2023 o 23:59

Zo všetkých klientov informačnej kancelárie v Žiline prevažujú ženy.

Tisíc dôvodov pomoci: Prípady nenávistných prejavov sa nevyhýbajú ani Žilinskému kraju

Informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK) – miesta, kde občania nájdu podporu, pomoc, poradenstvo. Verejnosťou vyhľadávané miesta, v ktorých každoročne nájde pomoc tisícka občanov rôznych vekových kategórií. Ministerstvo vnútra SR preto pokračuje v predstavovaní informačných kancelárií v rámci osvetovej kampane „Tisíc dôvodov pomoci“. Piatym pracoviskom je informačná kancelária v Žiline, ktorá sa, rovnako ako predošlé IK (Bratislava, Trenčín, Trnava a Prešov), venuje obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov. Dôležitým posolstvom kampane je upozorniť na možnosti dostupnej pomoci, ktorú občania nájdu v 16 pracoviskách po celom Slovensku.

 

Anonymné a bezplatné služby každoročne pomôžu viac než tisícke klientov

 

Prostredníctvom IK je klientom sprostredkúvaná a poskytovaná pomoc od roku 2019. Počet klientov v súčasnosti dosiahol číslo 3 261. V 1 431 prípadoch pracovníci poskytli pomoc občanom vo veku od 18 do 60 rokov. V 1 067 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov. V 52 prípadoch šlo o deti a mládež do 18 roku veku. V 710 prípadoch sa klient rozhodol neuviesť svoj vek. Z celkového počtu klientov bolo 1 235 mužov a 2 021 žien.

  

Informačnú kanceláriu v Žiline a jej detašované pracovisko v Ružomberku od roku 2019 do týchto dní (jún 2023) vyhľadalo 351 občanov. V 200 prípadoch šlo o občanov vo veku od 18 do 60 rokov, v 101 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov, v 49 prípadoch bez uvedenia veku. Zo všetkých klientov IK Žilina prevažujú ženy (245). Pracovníčky IK Žilina poskytujú pomoc širokej škále obetí trestných činov – od obetí podvodov na senioroch až po obete šikanovania/kyberšikanovania, pričom sú pripravené poskytnúť pomoc aj obetiam nenávistných trestných činov (doteraz 50 klientov). 

 

Nenávistný prejav možno definovať ako verejný písomný, verbálny, grafický, zvukový alebo audiovizuálny prejav, ktorý podnecuje, rozširuje, propaguje, ospravedlňuje nenávisť (xenofóbiu, rasizmus, antisemitizmus či iné formy nenávisti ako diskriminácia, neznášanlivosť či nevraživosť) voči jednotlivcom alebo skupinám osôb na základe ich pohlavia, pôvodu, rodu, sexuálnej orientácie, náboženskej, etnickej alebo politickej príslušnosti, ale aj voči menšinám, migrantom či ľuďom prisťahovaleckého pôvodu. Tieto prejavy môžu byť prítomné vo fyzickom prostredí, ale aj on-line. Množstvo nenávisť obsahujúcich prejavov lavíruje na tenkej línii toho, čo je trestné a čo nie. To, či ide o trestne postihnuteľný nenávistný prejav, závisí od samotného kontextu výroku.

 

Ako príklad uvádzame jeden z mnohých príbehov IK: Informačná kancelária prijala oznámenie zo školského prostredia, že na škole majú študenta, ktorý sa pred ostatnými spolužiakmi vyjadroval podobne, ako páchateľ v minulosti medializovanom tragickom prípade týkajúcom sa nenávistných prejavov. Súčasťou informácií boli aj skutočnosti, že dôkazné materiály sa nachádzajú v študentovej korešpondencii a tiež skutočnosť, že jeho blízky príbuzný vlastní zbraň. Vo veci bola ihneď kontaktovaná polícia a národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru.*

 

Žilinská IK zrealizovala takmer 300 vzdelávacích preventívnych aktivít pre viac ako 7-tisíc účastníkov

 

Okrem priamej komunikácie s klientmi sú súčasťou pomoci obetiam trestných činov aj vzdelávacie preventívne aktivity. Deti a mládež sú jednou z hlavných cieľových skupín, ktorým sa pracovníci IK venujú - s témami ako napr. “Šikanovanie a kyberšikanovanie”, “Internetová bezpečnosť”, “Nenávistné prejavy”, “Mediálna gramotnosť” či “Prevencia obchodovania s ľuďmi”. Žilinská IK zrealizovala doposiaľ 297 týchto aktivít pre 7 226 účastníkov.

 

Viete o tom, že oznamovaciu povinnosť má každý z nás?

 

Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby sú v zmysle zákonných ustanovení povinné bez meškania oznamovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. Pri neoznámení alebo neprekazení niektorých trestných činov však môže nastúpiť aj trestnoprávna zodpovednosť jednotlivca, ktorý sa hodnoverným spôsobom dozvedel o tom, že niekto iný spáchal, pripravuje alebo pácha trestný čin. 

 

V Žilinskom kraji sa, aj prostredníctvom aktivít IK Žilina, podarilo podporiť pedagógov v plnení si oznamovacej povinnosti v prípadoch šikanovania a kyberšikanovania na školách, pokiaľ sa vyskytnú v školskom prostredí. Pedagógovia častokrát s pracovníčkami žilinskej IK konzultujú spôsob plnenia si oznamovacej povinnosti voči zodpovedným orgánom. Zároveň si spätne medzi sebou odovzdávajú informácie o tom, ako presne v takýchto prípadoch na školách postupujú, napr. na stretnutiach Regionálnej platformy pre obete trestných činov Žilina, ktorú organizačne zastrešuje práve IK Žilina.

Informačné kancelárie od 1. februára 2023 vykonávajú svoju činnosť v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.