Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečne online prevencia kriminality nenávistné prejavy deti a mládež
Súvisiace články
Ohrození extrémizmom sa cítia predovšetkým mladší obyvatelia Slovenska
Nový prieskum verejnej mienky o nenávistných prejavoch a extrémizme na sociálnych sieťach.
Mimoriadne zasadnutie odborníkov na boj proti extrémizmu: Iba represia nestačí
Na ministerstve vnútra dňa 8.11.2022 mimoriadne zasadli členovia VRAX-u.
Monitorovacia správa o extrémizme: rizikom je nárast konšpirácií, výzvou ochrana mladých v on-line svete a deradikalizácia
Vláda SR schválila (9.11.2022) Monitorovaciu správu o stave extrémizmu v SR za obdobie rokov 2020 a 2021. Na rokovanie ju predložil minister vnútra SR.

Písmo: A-| A+

Radikalizácia a násilný extrémizmus - práca s deťmi a mládežou je kľúčová
16. May 2023 o 23:59

Prvolínioví pracovníci sa dostávajú do kontaktu s obyvateľmi a sú dôležitými v procese predchádzania radikalizácii.

Radikalizácia a násilný extrémizmus - práca s deťmi a mládežou je kľúčová

Pedagogickí, odborní zamestnanci, sociálni pracovníci, tréneri, psychológovia, zamestnanci centier voľného času, komunitných a mimovládnych organizácií či policajti – všetkým vymenovaným profesiám je určená príručka Radikalizácia a násilný extrémizmus, ktorú vytvorili odborníci na prevenciu kriminality z Ministerstva vnútra SR v spolupráci s protiteroristickou centrálou národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru (PTC NAKA P PZ) a Centrom komunitného organizovania (CKO). 

Vyššie uvedené skupiny spája jednotné pomenovanie „prvolínioví pracovníci“. Tieto osoby sa opakovane dostávajú do priameho kontaktu s obyvateľmi a sú dôležitými v procese predchádzania radikalizácie. Výsledok ich práce má v tejto téme mimoriadny význam. Okrem iného dokážu identifikovať jednotlivcov alebo skupiny, u ktorých môže existovať zvýšené riziko radikalizácie, a spozorovať potenciálne znaky či prejavy indikujúce zmenu postojov a správania.

Tento materiál má prispieť k zvyšovaniu povedomia o riziku radikalizácie a jej možných, aj násilných následkoch, nakoľko identifikácia už nie je jednoznačná ako kedysi. Kým ešte donedávna bolo na základe vonkajších prejavov a znakov (napr. spôsob obliekania sa, vyholená hlava a i.) jednoduchšie predpokladať jednotlivcovu príslušnosť k určitej radikálnej ideológii, v súčasnosti môže byť zradikalizovaným takmer ktokoľvek bez ohľadu na vek, pohlavie či sociálny status. 

Téme radikalizácie s ohľadom najmä na cieľovú skupinu mládež boli v minulom roku venované aj zasadnutia regionálnych platforiem pre pomoc obetiam trestných činov - v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach. Na zasadnutia boli prizvaní významí zástupcovia organizácií a subjektov pôsobiacich v danej téme, napr. PTC NAKA P PZ, OZ Mládež ulice, CKO a i. Zámerom stretnutí bolo posilnenie spolupráce medzi subjektmi na regionálnej úrovni smerujúcej k včasnej identifikácii jedincov so zvýšeným rizikom radikalizácie a adresnej pomoci potenciálnym obetiam. Aktuálne sa pripravujú ďalšie zasadnutia regionálnych platforiem, pričom pozornosť bude venovaná aj téme “Prevencia voči dezinformáciám”. 

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK KMV SR) prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov a v spolupráci s významnými partnermi, ako sú OZ digiQ, OZ Zvoľ si info, Žilinská univerzita a i. uskutočnil pre ohrozenú cieľovú skupinu z radov detí a mládeže 1 631 vzdelávacích preventívnych aktivít pre 45 757 účastníkov. Vzdelávacie preventívne aktivity boli realizované na témy “Prevencia obchodovania s ľuďmi” (325 aktivít pre 10 065 účastníkov), “Mediálna gramotnosť – hoaxy, dezinformácie a falošné správy (58 aktivít pre 1 470 účastníkov), “Nenávistné prejavy” (288 aktivít pre 8 977 účastníkov), “Internetová bezpečnosť detí a mládeže” (346 aktivít pre 11 688 účastníkov) a “Šikanovanie a kyberšikanovanie” (605 aktivít pre 13 363 účastníkov). 

Tím prevencie kriminality zároveň spolupracuje s rôznymi subjektmi venujúcimi sa deťom a mládeži. Prvolínioví pracovníci môžu využiť napr. brožúru Kyberšikanovanie (Linka detskej istoty), Nenávistné prejavy (OZ digiQ) či sériu plagátov Bezpečne on-line: Grooming, Sexting, On-line zdravie (IPčko). 

V rokoch 2021 a 2022 bol v súlade s “Koncepciou boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024” realizovaný prieskum verejnej mienky zameraný na subjektívne vnímanie bezpečia obyvateľmi SR s apelom na prítomné prejavy nenávistných prejavov, radikalizácie a extrémistických tendencií v populácii. Reprezentatívnou vzorkou prieskumu bolo tisíc respondentov dospelej populácie od osemnásť rokov. Zistenia prieskumu poukazujú na fakt, že tretina respondentov vníma nárast nenávisti a nenávistných prejavov v spoločenskom diškurze, príp. adresovanie nenávisti konkrétnym osobám a skupinám obyvateľstva. S násilným, zosmiešňujúcim či inak znevažujúcim obsahom na internete sa viac ako polovica respondentov stretla v rôznej frekvencii najčastejšie na Facebooku, diskusiách či komentároch pod príspevkami či článkami, alebo na Twitteri či TikToku.

Významným dokumentom OPK KMV SR je tiež Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR do roku 2028, ktorá obsahuje:

Strategický cieľ č. 1: Vytváranie vhodného prostredia pre výchovu, vzdelávanie a trávenie voľného času pre deti a mládež, Oblasť sociálno-patologických javov v školskom prostredí, a Strategický cieľ č. 2: Zmierňovanie dopadov krízových situácií, Oblasť on-line hrozieb, z ktorých vyplývajú úlohy zadefinované rezortom vnútra a rezortom školstva.