Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu trestný čin OSCE ODIHR
Súvisiace články
Rokovania ohľadom ľudských práv priniesli viacero pozitívnych výsledkov
Našu krajinu vo Varšave reprezentovala Dominika Ďuranová z odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR.
Študijná návšteva Španielska k téme nenávistných trestných činov
Študijná návšteva obsahovala zasadnutie pracovnej skupiny EÚ na vytvorenie jednotnej metodológie zaznamenávania a zberu dát o trestných činoch z nenávisti.
Predmetom zasadnutia v Bruseli boli trestné činy z nenávisti a nenávistné prejavy
Za SR vystúpila Dominika Ďuranová, ktorá podrobne uviedla priebeh slovenského seminára aj s jeho závermi.
Trestné činy z nenávisti vyvolali vo Varšave búrlivé diskusie
26. Sep 2018 o 16:00

Dominika Ďuranová absolvovala ďalšie pracovné schôdze vo Varšave k téme nenávistných trestných činov aj koncom septembra.

Trestné činy z nenávisti vyvolali vo Varšave búrlivé diskusie

Pred týždňom sme vás informovali o implementačnej schôdzi Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v oblasti ľudských práv, ktorá sa každý rok koná v dňoch od 10. do 21. septembra. Za odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR sa 13. a 14. septembra 2018 zúčastnila Dominika Ďuranová a ďalšie dve pracovné schôdze k téme nenávistných trestných činov absolvovala aj 20. septembra 2018.

Prvá pracovná schôdza niesla názov „Boj proti rasizmu, xenofóbii, neznášanlivosti a diskriminácii. Trestné činy z nenávisti: mechanizmy na posilnenie komplexnej reakcie vlád a občianskej spoločnosti“. Podľa Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), cieľom podujatia predovšetkým bolo predstaviť a prediskutovať praktickú príručku o obetiach trestných činov z nenávisti v systéme trestného súdnictva.

Druhá pracovná schôdza sa venovala téme „Boj proti rasizmu, xenofóbii, neznášanlivosti a diskriminácii (vrátane boja proti násilným prejavom extrémizmu spojeného s agresívnym nacionalizmom a neonacizmom).

Paneloví diskutéri zdôraznili význam spolupráce všetkých aktérov na národnej aj medzinárodnej úrovni identifikovania príčin (ktoré tieto negatívne javy spôsobujú), strategického prístupu v práci s dotknutými komunitami a obeťami, využitia expertízy a príkladov dobrej praxe z ODIHR.

varšava

Európska únia uviedla, že je potrebné zlepšiť evidenciu a štatistiky trestných činov z nenávisti a policajné a súdne postupy, posilniť však treba aj prevenciu a podporovať rozmanitosť, dialóg a toleranciu na odstránenie predsudkov smerujúcich k budovaniu inkluzívnych spoločností; a najmä mobilizovať mladých ľudí k tomu, aby prispeli k boju proti neznášanlivosti a všetkým formám diskriminácie. USA uviedli, že trestné činy z nenávisti nemožno tolerovať v prípade žiadnych jednotlivcov či skupín, poukázali aj na konkrétne prípady namierené voči Afroameričanom na ich území a relevantné legislatívne elementy.

Vatikán vyzdvihol neakceptovateľnosť útokov na kresťanské komunity – aj v krajinách, kde tvoria majoritu. Požiadal, aby sa rovnaká pozornosť, aká je venovaná trestným činom z nenávisti voči moslimom, upriamila aj na kresťanov. Rusko opätovne zdôraznilo narastajúce prejavy rusofóbie a radikálneho nacionalizmu a glorifikácie kolaborantov s nacizmom na Ukrajine. Zástupcovia mimovládnych organizácií poukázali na prípady xenofóbie voči krymským Tatárom, úsilie o eradikáciu výučby ruského jazyka v pobaltských krajinách, nenávistné a rasistické prejavy, ktorým v Európe čelia utečenci, najmä deti afrického pôvodu, a osobitnú zraniteľnosť LGBTI osôb v komunitách utečencov.

Čo sa týka Slovenskej republiky, tá nebola v diskusii explicitne spomenutá. Avšak, zástupca Aliancie za rodinu sa vyslovil za koncept tradičnej rodiny a manželstva ako zväzku muža a ženy, ktorý považuje za pevne ukotvený v našom kultúrnom priestore.

Národný kontaktný bod

Počas diskusie na tému „Usmernenie ODIHR o podpore obetí trestných činov z nenávisti“ prijala Dominika Ďuranová pozvanie na pracovné stretnutia v priestoroch ODIHR, kde jej boli predstavení viacerí zamestnanci, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu pre komunikáciu počas predsedníctva v OBSE. Navyše, toto usmernenie bude oficiálne predstavené aj počas stretnutia národných kontaktných bodov jednotlivých členských štátov OBSE dňa 15.  novembra 2018 vo Viedni, ktorého sa Ďuranová zúčastní ako národný kontaktný bod za Slovenskú republiku.

chatIcon