Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu prevencia kriminality VRAX deti a mládež bezpečná komunita
Súvisiace články

Písmo: A-| A+

Najčastejšie nahlasovaným dôvodom nenávisti na internete je xenofóbia
10. Jul 2020 o 13:00

Zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie viedol minister vnútra SR a zároveň predseda výboru Roman Mikulec.

Najčastejšie nahlasovaným dôvodom nenávisti na internete je xenofóbia

Začiatok letných prázdnin sa na odbore prevencie kriminality niesol v mene dôležitých stretnutí. Jedným z nich bolo zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (ďalej len „výbor“), ktoré viedol minister vnútra SR a zároveň predseda výboru Roman Mikulec. Zástupcovia štátnej správy aj mimovládneho sektora okrem iného na stretnutí v tajnej voľbe zvolili novú podpredsedníčku výboru či prebrali vyhodnotenie plnenia úloh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019.

Na stretnutí výboru sa prvý raz zúčastnili aj jeho noví členovia, ktorí prítomným priblížili činnosť organizácií, v ktorých pôsobia. Natália Pindrochová sa v organizácii Mládež ulice venuje práci s mládežou a terciárnej prevencii. V súčasnosti sa zameriavajú najmä na terénnu sociálnu prácu s deťmi a mládežou, prácu v rodinách a komunitnú prácu, a to aj v sociálne znevýhodnenom prostredí. Maroš Chmelík predstavil Centrum komunitného organizovania, ktoré má snahu pomáhať budovať otvorenejšiu a tolerantnejšiu občiansku spoločnosť na Slovensku tým, že podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania. V rámci Banskobystrického samosprávneho kraja okrem iného spolupracujú s 32 školami na vzdelávacích aktivitách podporujúcich kritické myslenie.

Tajnou voľbou bola na post podpredsedníčky výboru jednohlasne zvolená Zuzana HavírováRómskeho advokačného a výskumného strediska. Tajomníčka výboru oznámila vznik novej pracovnej skupiny zameranej na systematickú komunikáciu a koordináciu subjektov zaoberajúcich sa antisemitizmom v SR a zhrnula pôsobenie už existujúcich pracovných skupín za rok 2019. Ide o:

1.      Legislatívnu pracovnú skupinu;

2.      Pracovnú skupinu pre stratégie, koncepcie a analýzy;

3.      Pracovnú skupinu pre vzdelávanie, vedu a výskum a

4.      Pracovnú skupinu pre posudzovanie nenávistných prejavov na internete.

Riaditeľ protiteroristickej centrály národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru Martin Smiško vyhodnotil plnenie úloh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 a upozornil na trendy a výzvy spojené so samoradikalizáciou a internetom.

Výsledkom ďalšej diskusie je potreba užšie spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a zvážiť prizývanie zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR (v súvislosti s mentálnym zdravím jednotlivcov) na zasadnutia výboru. Na zasadnutí si prítomní tiež vypočuli od Andrei Cox (OZ digiQ) zistenia z 5. monitorovacieho cvičenia realizovaného v rámci implementácie Kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete s výsledkom, že najčastejšie nahlasovaným dôvodom nenávisti na sociálnych sieťach v SR je xenofóbia.