Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu prevencia kriminality radikalizácia
Súvisiace články
Vzdelávanie o trestných činoch z nenávisti
Školenie školiteľov o trestných činoch z nenávisti prebiehalo v novembri na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
Začíname zberom porovnateľných dát pre zmapovanie situácie
Jedným z najdôležitejších aspektov riešenia problematiky trestných činov z nenávisti je zber dát
Pokračujeme v boji proti trestným činom z nenávisti
Cieľom seminára bolo okrem iného zvýšiť povedomie manažérov relevantných inštitúcií a organizácií o charakteristike trestných činov z nenávisti.
Je možné zlepšiť súčasný mechanizmus spolupráce v EÚ v oblasti radikalizácie?
Je potrebné zamerať sa predovšetkým na to, či existujúci mechanizmus účinne prispel k dosiahnutiu hlavných cieľov a akčných plánov.

Písmo: A-| A+

Správnym cielením preventívnych opatrení k znižovaniu radikalizácie a extrémizmu
20. Sep 2019 o 09:00

Zástupkyňa z odboru prevencie kriminality mala vo Fínsku možnosť zdieľať skúsenosti so zástupcami ostatných členských krajín.

Správnym cielením preventívnych opatrení k znižovaniu radikalizácie a extrémizmu

V druhej polovici septembra sa v Helsinkách uskutočnila konferencia pod záštitou fínskeho predsedníctva Rady Európskej únie na tému prevencia radikalizácie a násilného extrémizmu. Odbor prevencie kriminality tu mal možnosť zdieľať svoje skúsenosti so zástupcami ostatných členských krajín a oboznámiť sa s konkrétnymi praktickými opatreniami zameranými ako na jednotlivcov, tak aj na konkrétne skupiny a ich začlenenie do spoločnosti.

Účasť viac než stopäťdesiat expertov a výskumníkov zaoberajúcich sa touto problematikou zahájila ministerka vnútra Fínska Maria Ohisalo slovami, že pre udržanie bezpečia a stability v Európe nestačí len reagovať na vzniknuté hrozby, ale čo je dôležitejšie, byť schopný predvídať zmenu. Aj preto sú preventívne opatrenia a odborná analytická činnosť reflektujúce vývoj radikalizácie a extrémizmu nesmierne dôležité.

Uvedomujúc si, že tento proces nie je jednoduchý a vlády jednotlivých štátov ako-také túto úlohu nedokážu a ani by nemali plniť samostatne, vznikol priestor a vôľa pre spoluprácu s občianskou spoločnosťou a mimovládnym sektorom. Slovenská republika nezaostáva za európskymi trendmi a snaží sa proaktívne pristupovať k uvoľňovaniu napätia v krajine iniciovaním odbornej medzirezortnej a mimovládnej spolupráce, a taktiež prostredníctvom vzdelávacích seminárov.

Napriek rozličným situáciám v jednotlivých krajinách sa zúčastnení odborníci zhodli na potrebe presnej definície cieľov a kvalitatívneho vyhodnocavania dát a poznatkov z praxe. Ďalším nevyhnutným krokom je zlepšenie prístupu jednotlivcov k psychologickej pomoci a poradenstvu, a to ako v školách, tak aj v najviac ohrozených komunitách. Práve komunity sú dejiskom, ale aj podpornou sieťou každého z nás, a preto je nevyhnutné posilniť ich úlohu pri identifikácii, podchytení a riešení vznikajúceho problému.

Dobré cielenie preventívnych opatrení je výzvou nielen pre odbor prevencie kriminality, ale aj pre štát celkovo. Predchádzanie radikalizácie a extrémizmu je preto jedným z najzákladnejších a zároveň najdôležitejších spôsobov ochrany našej spoločnosti.

Odbor prevencie kriminality sa pravidelne zapája alebo organizuje rôzne podujatia v oblasti boja proti extrémizmu (problematika nenávistných trestných činov či dotačná podpora projektov atď.). Rovnako sa v rámci Ministerstva vnútra SR od roku 2017 úspešne implementuje Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorého jednou z cieľových skupín sú aj obete nenávistných trestných činov a extrémizmu (Pomoc obetiam). Od roku 2018 je tiež spustená webová stránka www.prevenciakriminality.sk, kde nájde odborná aj bežná verejnosť potrebné informácie a tiež je tu dostupná anonymná online poradňa, ktorá zahŕňa aj kategóriu Boj proti extrémizmu.

chatIcon