Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu Brusel radikalizácia
Súvisiace články
Predmetom zasadnutia v Bruseli boli trestné činy z nenávisti a nenávistné prejavy
Za SR vystúpila Dominika Ďuranová, ktorá podrobne uviedla priebeh slovenského seminára aj s jeho závermi.
Ako riešiť diskrimináciu a intoleranciu proti moslimom v EÚ
Na území SR boli zaznamenané tri trestné činy z nenávisti proti moslimom a štyri incidenty vo forme priestupkov extrémizmu.

Písmo: A-| A+

Je možné zlepšiť súčasný mechanizmus spolupráce v EÚ v oblasti radikalizácie?
18. Jun 2019 o 10:00

Je potrebné zamerať sa predovšetkým na to, či existujúci mechanizmus účinne prispel k dosiahnutiu hlavných cieľov a akčných plánov.

Je možné zlepšiť súčasný mechanizmus spolupráce v EÚ v oblasti radikalizácie?

V belgickom Bruseli sa 17. júna 2019 na rokovaní Riadiaceho výboru pre radikalizáciu zišla skupina expertov na vysokej úrovni. V záverečnej správe odporúčajú v priebehu roka 2019 vyhodnotiť pokrok dosiahnutý v rámci navrhovaného mechanizmu spolupráce Európskej únie. Za Slovenskú republiku sa na stretnutí zúčastnila Dominika Ďuranová z odboru prevencie kriminality.

Hodnotenie by sa malo na základe prehľadu rôznych činností a výsledkov stanovených v rámci strategických usmernení zamerať predovšetkým na to, či existujúci mechanizmus (t. j. Riadiaci výbor, Sieť tvorcov politík prevencie a štruktúra spolupráce a podpory v rámci Komisie) účinne prispel k dosiahnutiu hlavných cieľov a akčných plánov. Účelom tohto hodnotenia  je posúdenie, či súčasné fungovanie reaguje na identifikované potreby, prípadne, či existuje priestor na zlepšenie súčasného mechanizmu spolupráce v rámci EÚ. 

Na základe diskusie Riadiaceho výboru  pre radikalizáciu sa dospelo k návrhu, že krátko po lete Komisia členským štátom zašle aktualizovanú a rozšírenú verziu prehľadu aktivít,  ako aj žiadosť o spätnú väzbu o dohodnutých cieľoch a referenčných kritériách hodnotenia. Následne, začiatkom októbra 2019 Komisia zanalyzuje výsledky a usporiada diskusiu o záveroch a ďalších možných krokoch Riadiaceho výboru s cieľom predstaviť výsledky na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Medzi hlavné opatrenia, ktoré sa doteraz vykonali, patrí napríklad Akčný plán pre väzenia a probáciu, rehabilitáciu a reintegráciu. Celkovým cieľom iniciatív v rámci tohto akčného plánu je posilniť reakcie zamerané na radikalizáciu vo väzení a získať komplexný prehľad o existujúcich reakciách zdieľaním poznatkov.

Ďalšími opatreniami sú Akčný plán multisektorálneho prístupu a Akčný plán o ideológii a polarizácii. Celkovým cieľom iniciatív v rámci tohto akčného plánu je vyvinúť cielené reakcie a zároveň prekonať polarizáciu v spoločnosti prostredníctvom zlepšenia nášho chápania úlohy ideológie v procese radikalizácie a zmapovania rozvoja iniciatív a prístupov na posilnenie komunít a ich vedúcich predstaviteľov.

Témy týkajúce sa iniciatív Akčného plánu pre zraniteľné skupiny so zameraním na zdravotnú a sociálnu starostlivosť sú málo preskúmané. Ich celkovým cieľom bude získať prehľad o postupoch a programoch v rámci celej EÚ, poskytovať usmernenie a odbornú prípravu pre odborníkov, najmä v otázkach súvisiacich s duševným zdravím a v širšom zmysle s cieľom zvýšiť informovanosť tvorcov politík o rizikách a dôsledkoch v oblasti ľudských práv vo vzťahu k násilnému extrémizmu.

chatIcon