Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt bezpečný senior vzdelávanie Donovaly
Súvisiace články
Vzdelávanie osôb prvého kontaktu v Banskej Bystrici
Prednášku ako lektori viedli riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin a národná odborníčka za oblasť psychológie Zuzana Porubčanová.

Písmo: A-| A+

O pomoci obetiam na druhom projektovom vzdelávaní
05. Apr 2019 o 11:00

Vzdelávanie osôb prvého kontaktu – vzdelávanie trénerov sa konalo v Stredisku Smrekovec na Donovaloch. Zároveň tu prebehla aj celonárodná porada.

O pomoci obetiam na druhom projektovom vzdelávaní

Súčasťou Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je okrem organizácie preventívnych aktivít či pracovných stretnutí aj vzdelávacia činnosť. V dňoch 3. a 4. apríla 2019 sa v Centre účelových zariadení – Stredisko Smrekovec na Donovaloch konalo Vzdelávanie osôb prvého kontaktu – vzdelávanie trénerov. Zároveň s touto aktivitou prebehla aj celonárodná porada, na ktorej boli prebraté všetky aktuálne záležitosti jednotlivých krajov.

Osoby, ktoré prichádzajú do styku s obeťami trestných činov, vedia najlepšie identifikovať príčinu alebo spôsob ďalšieho riešenia situácie. Sú s nimi v častom kontakte, prichádzajú k nim domov alebo do zariadení, v ktorých sú umiestnení. Medzi takéto osoby patria komunitní a terénni sociálni pracovníci, obecní a mestskí policajti alebo zamestnanci klientskych centier a okresných úradov v sídlach krajov. V mnohých prípadoch môže byť pre potenciálneho klienta kontaktného bodu veľmi náročné prísť na konkrétne miesto a rozprávať o svojom probléme. Preto je dôležité, aby boli osoby prvého kontaktu schopné poskytnúť relevantné informácie o cieľoch a službách projektu priamo na pracovných stretnutiach, preventívnych aktivitách či inde v teréne. A práve týchto ľudí majú s problematikou Národného projektu oboznamovať projektoví pracovníci vo všetkých ôsmich krajoch na Slovensku.

Význam odovzdania informácie

S jednotnou štruktúrou vzdelávaní oboznámila koordinátorov a asistentov hlavná metodička projektu Barbara Bilančíková. Zároveň uviedla, že: „Vzdelávanie osôb prvého kontaktu prebieha na dvoch úrovniach. Na krajskej úrovni prednáša garant projektu a konkrétny národný expert a na okresnej úrovni informuje koordinátor na regionálnej úrovni/asistent koordinátora a konkrétny krajský odborník.“ B. Bilančíková prítomných na stretnutí poučila o tom, ako by malo vzdelávanie osôb prvého kontaktu vyzerať z pohľadu všeobecného prehľadu a časovej organizácie.

Po úvodnej prednáške nasledovala praktická časť, ktorú viedol garant Národného projektu a riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin. Prítomným zhrnul základné informácie o projekte, ďalej sa venoval konkrétnym cieľovým skupinám (seniori, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi) a k záveru sa sústredil na činnosť kontaktných bodov a preventívne aktivity. Pri vzdelávaní osôb prvého kontaktu by sa im mal projekt najskôr predstaviť a ich pozornosť preniesť na konkrétny kontaktný bod. Za obsah vzdelávania je zodpovedná odborná garantka školiacich programov Elena Buksová.

Garant Národného projektu a riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin počas svojej prezentácie.

Zamerané na detail

Druhý deň vzdelávania sa niesol v znamení kazuistiky. Ide o posúdenie jednotlivého prípadu podľa všeobecného pravidla alebo normy, súhrn pozorovania viacerých prípadov do jedného celku. V tomto prípade sa zameriavame na vyriešené prípady obetí trestných činov – klientov, ktorí už využili služby kontaktných bodov. Anonymné kazuistiky sú jedným z prostriedkov určenia správnej pomoci, ktoré môžu využívať pracovníci na všetkých krajoch. Ako prvá sa prítomným prihovorila národná odborníčka za oblasť psychológie Zuzana Porubčanová s problematikou identifikácie faktorov prvého kontaktu v zložitej sociálnej situácii (anatómia a spoznanie situácie, analýza dostupných informácií, vlastné vnímanie problému atď.). Po nej vystúpili národná odborníčka za oblasť sociológie Blanka Hájniková a národný odborník za oblasť práva Bystrík Antalík, ktorí sa podrobnejšie venovali kazuistikám z hľadiska právneho a sociálneho poradenstva.

Druhý deň sa prítomným venovali národní odborníci - sprava Blanka Hájniková, Bystrík Antalík a Zuzana Porubčanová.

Dvojdňové školenie ukončila analytička projektu Eva Devečková, ktorá prezentovala štatistické údaje zamerané na cieľovú skupinu seniori. Na týchto údajoch spolupracovala s ďalším projektovým analytikom Ľuboslavom Jurínyim. Obaja sa podrobne venovali analýze štatistík pri nebezpečnom vyhrážaní sa, krádežiach, ublížení na zdraví, týraní blízkej a zverenej osoby, porušovaní domovej slobody a vydieraní. Tieto informácie môžu byť pre koordinátorov a asistentov v praxi mimoriadne dôležité.

Analytička Eva Devečková prítomných oboznámila so štatistickými údajmi k cieľovej skupine seniori.

Národný projekt realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvo odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a je podporený z Európskeho sociálneho fondu.