Autor
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečný senior senior
Súvisiace články
Otvorili sme prvú informačnú kanceláriu pre obete
Bola otvorená prvá z ôsmich informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Banská Bystrica.

Písmo: A-| A+

Vývoj kriminality páchanej na senioroch za rok 2017
03. Dec 2018 o 08:05

V roku 2017 bol v oblasti kriminality spáchanej na senioroch zaznamenaný pokles trestných činov. Úroveň kriminality až do tohto roku potvrdzovala, že kým celková kriminalita klesala, počet prípadov kriminality páchanej na senioroch sa vo všeobecnosti mierne zvyšoval.

Vývoj kriminality páchanej na senioroch za rok 2017

V roku 2017 bol v oblasti kriminality spáchanej na senioroch zaznamenaný pokles trestných činov. Úroveň kriminality až do tohto roku potvrdzovala, že kým celková kriminalita klesala, počet prípadov kriminality páchanej na senioroch sa vo všeobecnosti mierne zvyšoval. V tomto roku však počet prípadov spáchaných na senioroch početne klesol o 123 prípadov. Seniori sú i naďalej najviac obeťami násilnej kriminality, následne majetkovej kriminality a ekonomickej kriminality. Najviac trestných činov bolo zistených v Bratislavskom kraji a najmenej v Prešovskom kraji.

Presun z verejného do diskrétneho prostredia

Možno konštatovať, že páchanie trestnej činnosti na senioroch sa presúva z verejného (otvoreného) priestranstva do diskrétnejšieho (uzavretejšieho) prostredia. Častejšími obeťami trestnej činnosti sú i naďalej ženy. Trestnú činnosť na senioroch v značnej miere páchajú páchatelia s trestnou minulosťou, nezamestnaní páchatelia a páchatelia pod vplyvom alkoholu (najmä pri násilnej kriminalite). Predmetom záujmu páchateľov sú najmä finančné prostriedky.

Pokles násilnej kriminality

Pri násilnej kriminalite bolo zistené mierne zníženie počtu  prípadov, avšak u niektorých  vybraných násilných trestných činov bol zaznamenaný nárast. Seniori boli najčastejšie obeťami nebezpečného vyhrážania, úmyselného ublíženia na zdraví, porušovania domovej slobody, lúpeží, a tiež týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Najviac prípadov násilnej kriminality bolo zistených v Nitrianskom kraji a Banskobystrickom kraji. Oproti minulému obdobiu sa podstatne znížil podiel trestných činov spáchaných na ulici a podiel trestných činov spáchaných v byte je na porovnateľnej úrovni. Je možné konštatovať, že násilná kriminalita sa presúva do uzavretého domáceho prostredia, resp. je páchaná bez prvku verejnosti, čo je typické pre tzv. domáce násilie. Pri násilnej kriminalite sú častejšie ohrozované ženy ako muži. Medzi páchateľmi majú vysoké zastúpenie páchatelia s trestnou minulosťou a páchatelia pod vplyvom alkoholu.

Pokles majetkovej kriminality

Pri majetkovej kriminalite sa počet prípadov oproti minulému roku tiež znížil. Seniori boli majetkovou kriminalitou ohrozovaní najviac pri krádežiach na osobách a vreckových krádežiach. Riziko krádeže im naďalej hrozí najmä v Bratislavskom kraji a Košickom kraji. Táto kriminalita v minulosti bola vo zvýšenej miere páchaná na ulici, avšak v ostatnom období sa presúva do diskrétnejšieho prostredia, častejšie sa vyskytujú prípady, kedy sú seniori okrádaní priamo v ich príbytkoch alebo nákupných centrách. Častejšími obeťami sú tiež ženy. Pri majetkovej kriminalite majú okrem páchateľov s trestnou minulosťou vysoké zastúpenie aj páchatelia mladší ako 18 rokov.

Pokles ekonomickej kriminality

Pri vybranej ekonomickej kriminalite bolo taktiež zistené mierne zníženie počtu prípadov. Seniori boli najčastejšie obeťami podvodu. Najviac prípadov ekonomickej kriminality páchanej na senioroch bolo zistených v rámci Nitrianskeho kraja, Trnavského kraja a tiež Bratislavského kraja. Prevažná väčšina prípadov bola páchaná v diskrétnejšom prostredí, často v samotných príbytkoch seniorov. Väčšinou išlo o oklamanie seniorov pri rôznych právnych úkonoch, kedy páchatelia využívali nízke právne vedomie, nepozornosť a dôverčivosť seniorov, no i naďalej sa vyskytli   prípady podvodného vylákania peňazí pod vymyslenými legendami. Častejšími seniorskými obeťami sú ženy. Medzi častých páchateľov ekonomickej kriminality patria osoby s trestnou minulosťou a nezamestnaní páchatelia.

Nárast (mierny) podvodov formou legiend

V rámci špecifickej kriminality páchanej na senioroch išlo najmä o prípady podvodného konania s využitím vopred pripravenej legendy. Páchatelia sa na túto kriminalitu vopred pripravujú, v prevažnej väčšine pochádzajú zo špecifických sociálne uzavretých komunít, najmä z južného Slovenska, ale taktiež aj zo zahraničia. Táto kriminalita predstavuje pre nich spôsob obživy a seniori najvhodnejšiu obeť. Úroveň tejto kriminality medziročne mierne stúpa, a to aj v roku 2017 i napriek tomu, že v tomto roku bol zistený celkový pokles kriminality páchanej na senioroch.

Najviac prípadov bolo zistených v rámci Trnavského kraja a Bratislavského kraja.  Najpoužívanejšia legenda bola „vnuk“, pri ktorej sa páchatelia v telefóne predstavovali ako príbuzní, známi, lekári alebo zdravotné sestry a žiadali seniora o peniaze z dôvodu, že ich príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu v zahraničí, pretože šoféroval opitý, nemôže komunikovať, spôsobil škodu a ťažko zranil dieťa. Doslovne nútili seniora pod týmto vymysleným emotívnym príbehom aby ihneď peniaze vložili na konkrétny účet alebo ich zaslali cez Western Union do zahraničia z dôvodu, aby ich prípad nebol ohlásený na polícii. 

Vývoj kriminality páchanej na senioroch v roku 2017

Kľúčové slová