Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
expertná skupina bezpečný senior obete trestných činov prevencia kriminality bezpečná komunita pomoc obetiam
Súvisiace články
Vianočný punč, scénka ochotníckeho divadla a „pokec“ so seniormi
Primárnym cieľom tohto podujatia bolo poskytnúť starším občanom informácie o tom, ako sa nestať obeťou trestných činov.
So zážitkovým workshopom na piešťanskom Kúpeľnom ostrove
Prostredníctvom priameho zážitku si aj starší ľudia môžu spomenúť, či už sa s podvodníkmi stretli, prípadne popísať, ako reagovali v skutočnej situácii.
Seniori seniorom alebo dôchodcovia ako lektori na besedách
Cieľom vzdelávaní bolo zvýšenie informácií o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a poskytnutie relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov.
Na prednáške s netradičnými a zhovorčivými študentmi
Poslaním Univerzity tretieho veku je poskytnúť seniorom priestor pre uspokojovanie túžby po odborných vedomostiach. Vyučovací proces v novembri doplnila prednáška k téme Bezpečný senior.

Písmo: A-| A+

Úcta k starším v znamení pomoci obetiam trestných činov
30. Sep 2020 o 23:59

Ako vnímajú naši externí spolupracovníci pôsobenie na projekte Pomoc obetiam, ktorý sa zameriava aj na starších ľudí a akým spôsobom to ovplyvňuje ich profesionálnu činnosť?

Úcta k starším v znamení pomoci obetiam trestných činov

Titulná fotografia: Zážitkový workshop pre seniorov v Piešťanoch z roku 2019 (zdroj: archív OPK)

Október je už tridsať rokov mesiacom úcty k jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Seniori sú tiež cieľovou skupinou odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a primárne sa na nich sústredí aj sprostredkúvanie pomoci obetiam trestných činov realizovanej rezortom vnútra. Táto pomoc sa rozvíja aj vďaka odbornej verejnosti, členom Expertnej pracovno-poradnej skupiny, psychológom, sociálnym pracovníkom, právnikom či zástupcom seniorských organizácií. 

Spýtali sme sa ich preto, ako vnímajú pôsobenie na projekte, ktorý sa zameriava aj na starších ľudí a akým spôsobom to ovplyvňuje ich profesionálnu činnosť.

Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším: „Ja osobne sa témami zneužívania a páchania násilia dlhodobo zaoberám, hlavne tými, ktoré sa týkajú skupiny starších ľudí. Osobne som veľmi privítala účasť na práci v Expertnej pracovno-poradnej skupine, nakoľko tiež rieši najviac ohrozenú skupinu obyvateľov. Pozitívum vidím v tom, že môžem prispieť svojimi skúsenosťami a tiež ma teší, že tento problém, ktorý je vážny, sa rieši aj v rámci Ministerstva vnútra SR. Prácu tejto skupiny hodnotím ako veľmi prospešnú.“

Dezider Kóňa, predstaviteľ Jednoty dôchodcov Slovenska: „Dôchodcovia sú cieľovou skupinou rôznych podvodníkov, kriminálnych živlov a často aj organizovaných skupín. Za dva roky uskutočnil gestor projektu a pracovníci informačných kancelárií pre obete trestných činov stovky besied so seniormi, na ktorých rozdali množstvo materiálu k téme ako sa brániť podvodom. Rôznymi spôsobmi upozorňujú seniorov na nebezpečenstvá. Veľkou pomocou pre seniorské organizácie je vyškolenie 118 seniorov pre činnosť medzi dôchodcami v zariadeniach sociálnych služieb, denných centrách a základných organizáciách JDS. Máme záujem spoluprácu aj naďalej prehlbovať.”


Martin Zibrín, externý hodnotiteľ: Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ vnímam veľmi pozitívne, najmä čo sa týka jeho formy. Na jednej strane je to účinný systém prevencie kriminality formou besied, ktoré koordinátori a asistenti organizujú hlavne pre seniorov priamo v ich regiónoch. Na druhej strane ide o citlivé a zároveň odborné poskytovanie pomoci obetiam, ktoré by - či už z nedostatku informácií alebo odvahy - nevedeli svoju ťažkú životnú situáciu vyriešiť.”

Foto: zľava M. Zibrín, L. Kendrová, M. Alex a Ľ. Gálisová

Kolegovia z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti: „Pomáhať tým, ktorí potrebujú pomoc, je robiť správnu vec. Robiť správnu vec nám dáva zmysel. Spoluvytvárať nastavenia a procesy práce tak, aby pomoc obetiam trestných činov bola účinná a spoľahlivá, je nielen pre nás osobne, ale aj pre náš úrad veľkým prínosom.”

Matej Alex, odborník na sociálne poradenstvo: „Ochrana práv a právom chránených záujmov seniorov je aktuálna úloha našej spoločnosti. Treba posilňovať a prepájať sieť prevencie a pomoci obetiam. Pre mňa osobne je inšpiratívne preniesť skúsenosti z priamej práce so seniormi v sociálnych službách do poradenstva a pomoci obetiam trestných činov v informačnej kancelárii. Za najohrozenejšiu považujem skupinu seniorov, ktorí žijú ešte doma, v prirodzenom prostredí a sú osamelí.”

Lucia Kendrová, bývalá stážistka a metodička školení: „Práca na odbore prevencie kriminality a na projekte Pomoc obetiam mi dala viac ako len vysedávanie na prednáškach v škole a bola veľkým prínosom pri písaní mojej záverečnej práce. Zároveň som aj veľmi rada využila možnosť pracovať popri škole ako metodička školení. Vďaka tejto pozícii som mohla byť v kontakte s viacerými ľuďmi a pracovať aj v teréne s ohrozenou cieľovou skupinou.”