Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Národný projekt expertná skupina obete trestných činov
Súvisiace články
V Národnom projekte spolupracujeme s rôznymi odborníkmi
Úlohou expertov bude vymýšľať alternatívy a pripomienkovať výstupy, ako napríklad metodiky a iné materiály a bude sa od nich očakávať predkladanie iniciatívnych podnetov.
Stretnutie Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
Predsedom expertnej skupiny je národný koordinátor pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi a zároveň štátny tajomník MV SR R. Urbanovič.

Písmo: A-| A+

Expertná skupina otvorila diskusiu k téme detskej pornografie
18. Jun 2019 o 14:00

Detská pornografia zaznamenala medziročný nárast (2017/2018) až o štyridsať percent, čo je kritické číslo.

Expertná skupina otvorila diskusiu k téme detskej pornografie

V rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pracuje Expertná pracovno-poradná skupina. Jej členovia sa na pravidelných stretnutiach sústreďujú na riešenie, schvaľovanie či diskusiu k jednotlivým témam projektu. Posledné zasadnutie sa konalo 17. júna 2019 a prítomní na ňom okrem iného preberali problematiku detskej pornografie.

Vzhľadom na výsledky analýzy nápadu trestnej činnosti vypracovanej analytickým centrom projektu, bola otvorená diskusia k téme detskej pornografie, ktorá zaznamenala medziročný nárast (2017/2018) až o štyridsať percent. V pôsobnosti policajného zboru sa tejto téme venuje odbor počítačovej kriminality Úradu kriminálnej polície P PZ SR a v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. 

V nasledujúcom období bude po tomto stretnutí potrebné doplniť štatistiky o podrobnejšie údaje a identifikovať možný zdroj nárastu. Rovnako je nutné nadviazať spoluprácu so subjektami venujúcimi sa tejto problematike. V nadväznosti na podnet zástupcu Jednoty dôchodcov Slovenska sa prerokovalo aj zlepšenie bezpečnosti ďalšej cieľovej skupiny obyvateľstva – seniorov.

Na pravidelných stretnutiach sa zúčastňujú zástupcovia Jednoty dôchodcov Slovenska, Únie miest Slovenska, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, Úradu kriminálnej polície, organizačného odboru Ministerstva vnútra SR a národní odborníci z oblasti práva, psychológie a sociálneho poradenstva. Od júla k nim pribudnú členovia zastupujúci Slovenskú komoru psychológov a Slovenskú katolícku charitu. 

Administratívne a organizačne zastrešovala zasadnutie expertnej skupiny Eva Devečková z analytického centra a rokovanie viedla hlavná metodička projektu Barbara Bilančíková.