Autor
Silvia
Silvia Škanderová má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Študovala žurnalistiku, preto je jej pracovná pozícia okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou novinárskych výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Viedeň obchodovanie s ľuďmi OBSE
Súvisiace články
Vo Viedni otvorili tému trestných činov z nenávisti
Vedúca delegácie z MV SR Dominika Ďuranová sa zúčastnila na zasadnutí Podskupiny pre vytvorenie jednotnej metodológie zaznamenávania, kde uviedla úspechy a výstupy z bratislavského seminára.
Stretnutie národných kontaktných bodov vo Viedni
Dominika Ďuranová ako kontaktný bod SR pre ODIHR pre boj proti trestným činom z nenávisti predstavila pokroky, ktoré Slovensko učinilo.
Konferencia Aliancie proti obchodovaniu s ľuďmi vo Viedni
25. Apr 2018 o 12:00

Účelom stretnutia Aliancie OBSE proti obchodovaniu s ľuďmi bolo vyzdvihnúť dôležitosť v niektorých prípadoch menej tradičných partnerov.

Konferencia Aliancie proti obchodovaniu s ľuďmi vo Viedni

Zameranie konferencie pod názvom „Každý má úlohu: Ako spoločne dosiahnuť rozdiel“ (23. – 24. 4. 2018) bolo orientované na podporu dôležitosti inkluzívnych partnerstiev a na ďalšie posilnenie koherencie úsilia v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a posilnenie spolupráce na miestnej, národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.

Účelom medzinárodného stretnutia Aliancie OBSE proti obchodovaniu s ľuďmi bolo prediskutovať viaceré spôsoby spolupráce a vyzdvihnúť dôležitosť v niektorých prípadoch menej tradičných partnerov, ako sú napríklad finanční vyšetrovatelia, praktickí lekári či cirkev. Obchodovanie s ľuďmi je ako komplexný trestný čin organizovaný v niekoľkých vrstvách a z tohto dôvodu vyžaduje aj komplexný prístup. Konferencia mala takisto prispieť k efektívnej a plodnej diskusii a výmene príkladov dobrej praxe členských štátov.

Medzinárodná organizácie práce (ILO) zdôraznila, že stále existuje viac ako 25 miliónov ľudí, ktorí boli obeťami pracovného vykorisťovania. Takýto stav potvrdil aj Europol.

Zástupca Talianska Vincenzo Amendola sa vyjadril, že v spolupráci s mimovládnymi organizáciami je dôležité zaujať prístup konštantnej prevencie a sprístupnenia pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. Politika by sa mala zamerať aj na maloleté osoby. Taliansko sa bude snažiť vytvoriť štruktúrovanú spoluprácu s Afrikou.  Implementované programy zamerané na spoluprácu a pomoc obetiam majú tiež za úlohu budovať dôveru medzi štátom a obeťami. 

Paul Bekkers s poľutovaním zdôraznil, že situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi sa nezlepšuje. Je zrejmé, že Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) naráža na potrebu kooperácie. Taktiež je zrejmé, že je nevyhnutné budovať partnerstvá, konkrétne akcie, plánované akcie, podporiť analytické činnosti a merania. Odvolával sa aj na akčný plán United Nations Office on Drugs and Crime, v ktorom sa zdôrazňuje, že boj proti obchodovaniu s ľuďmi je jedným z kľúčových elementov spolupráce.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir z Office for Democratic Institutions and Human Rights (OBSE – ODIHR) prítomných informovala o prebiehajúcej aktualizácii praktickej príručky Národný referenčný mechanizmus – spojené úsilie na ochranu práv obchodovaných osôb. Táto príručka poskytuje usmernenie, ako navrhnúť a zaviesť trvalo udržateľné mechanizmy a štruktúry na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a na podporu obetí. Poskytuje tiež usmernenie o tom, ako monitorovať a budovať kapacitu takýchto mechanizmov a štruktúr. Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva sa v rámci svojej práci zameriava na tri prístupy: prístupy zamerané na obete, používanie manuálu ODIHR, vyhľadávanie a posilňovanie partnerstiev.

Zástupca UN women Yannick  Glemarec povedal, že obchodovanie s ľuďmi je aktuálne považované za rodovo orientovaný trestný čin – 71% obetí boli ženy. Opätovne v rámci zamerania konferencie bola podporená idea spolupráce a vytvárania partnerstiev súkromného, mimovládneho a verejného sektora.

Zástupca Úradu OSN pre drogy a kriminalituJohn Brandolino zdôraznil potrebu viac zdieľať informácie z praxe získanej na hraniciach. Je dôležité zdieľať informácie aj vnútri vlastných systémov – sieťovanie v rámci existujúcich oddelení. 

Kľúčovými výzvami pre Detský fond Spojených národov (UNICEF), ako prezentovala Afshan Khan, sú najmä:

-          nedostatočná bezpečnosť a pravidelné cestovanie vedúce k tomu, že deti zostali opustené a vystavené obchodovaniu s ľuďmi/deťmi

-          dĺžka a byrokratické procedúry v prípadoch opätovného spájania ľudí a azyl

-          ubytovanie v nedostatočných, často podštandardných podmienkach

Kľúčové čísla:

-          79 % globálne identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi sú ženy a deti

-          88 % detí, ktoré dorazili do Talianska, zažili minimálne raz obchodovanie s ľuďmi alebo iné praktiky využívania

Počas implementácie svojich programov UNICEF:

-          poskytuje podporu vládam a iným aktérom na zlepšenie monitorovania detských práv

-          zlepšuje štandardy ochrany v príjmových centrách v Nemecku, Rakúsku, Taliansku a Grécku

-          posilňuje systém ochrany detí prostredníctvom pracovníkov v prvej línii

-          partnerstvá s akademickými inštitúciami založené na spracovaní údajov za účelom poznania a pochopenia dát

-          koordinované a doplnkové a /alebo spoločné programovanie

Vincent Cochetel z Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov: „Musíme poraziť obchodný model obchodníkov s ľuďmi.“ Nevidí už rozdiel medzi prevádzačstvom a obchodovaním. Čína napríklad vyrobila špeciálne člny, ktorými sa stále prevádzajú ľudia. Vyzýva k zákazu online predaja nebezpečných zariadení, ktorými sú ľudia prepravovaní.  Taktiež poukázal na spojenie medzi prostitúciou a obchodovaním s ľuďmi, podložil to vlastnými rozhovormi so ženami vykonávajúcimi prostitúciu. Vyzval k sledovaniu finančných tokov, ktoré by mali bližšie identifikovať osoby/spoločnosti profitujúce z obchodovania s ľuďmi. Hlavný odkaz je hovoriť menej o boji proti spoločnostiam, ktoré z toho profitujú, ale viac niečo pre to urobiť.

Monique Villa z nadácia Thomson Reuters sa v rámci svojej prezentácie zamerala na vyzdvihnutie faktu, že médiá sa viac zaujímajú o uvedený problém. Základom je vzdelávanie detí o ich právach, nakoľko väčšina obetí ani nevie, aké práva majú. Pri počte štyridsať miliónov otrokov by malo byť počuť ich hlasy, ale z dôvodu, že o tom nevedia, ich nepočuť. Poukazuje na to, že pri takomto počte obetí a tak nízkom odhalení je pravdepodobne niekde v rámci nefungujúceho systému korupcia. Opätovne vyzvala k organizovanému spôsobu riešenia tohto problému, nie iba neskoro reagovať.  Prezentovala príklady dobrej praxe, kde činnosť a reportovanie nadácie viedlo k tomu, že Volkswagen odstúpil od niektorých kontraktov v Indii, kde bolo identifikované pracovné vykorisťovanie. Je potrebné sa tejto téme viac venovať aj zo strany žurnalistiky a zverejňovať informácie v médiách.

Nadácia Thomson Reuters prostredníctvom bezplatných programov a služieb informuje, spája, posilňuje a buduje občiansku spoločnosť po celom svete. Je filantropickou súčasťou spoločnosti Thomson Reuters, najväčšieho poskytovateľa informácií na svete a sú registrovaní ako nezávislá charita v Spojenom kráľovstve aj USA.

Flor Molina, zástupkyňa Spojených štátov amerických, prezentovala zriadenie poradného orgánu – Poradnej rady pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Rada bola založená v roku 2015, má jedenásť členov – odborníkov, ktorí poznajú prácu s obeťami a potreby obetí a ďalšie podskupiny. Úlohou rady je zverejňovať správy a odporúčania.

Linda Latham prezentovala zdravotné služby poskytované ženám a tím bojujúci proti obchodovaniu s ľuďmi so zameraním sa najmä na sexuálne vykorisťovanie a prostitúciu. Okrem zdravotnej starostlivosti sa venujú aj školeniu a hodnotia, implementujú a monitorujú poskytovanú starostlivosť.

Livia Wagner, poradkyňa súkromného sektora, prezentovala tému inkluzívneho partnerstva, ako môže biznis preložiť povinnosti do zmiernenia rizika obchodovania s ľuďmi.

Súčasťou jednotlivých vystúpení bol aj príspevok zástupkyne Ligy za ľudské práva Alexandry Malangone k prezentácii realizovaného projektu  s medzinárodným zapojením. Ten predstavoval simulované cvičenie zamerané na odhaľovanie a vyšetrovanie trestného činu obchodovania s ľuďmi. Cieľom simulácie vyšetrovania nebolo hrať pridelené úlohy, ale uvedomiť si postupy a precvičiť si prácu v tímoch. Účastníci pracujú v tímoch podľa svojich profesií. Celá simulácia bola postavená na autenticite, vedomosti s predpokladanými scenármi a pozadím a odborníkmi z rôznych oblastí, ktoré sú súčasťou procesu odhaľovania a vyšetrovania (počet, úrady, polícia, prokurátori).

Prezentované aktivity členských štátov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe sú paralelné s aktivitami, ktoré vykonáva Slovenská republika. V rámci smerovania vzdelávacích aktivít sa zameriavame na skupiny, ktoré boli aj v rámci medzinárodného fóra identifikované ako tie, na ktoré je potrebné sa zamerať. Vo väčšine prípadov je možné konštatovať, že aktivity vyvíjané Slovenskou republikou sú na minimálne rovnakej úrovni a rovnako intenzívne ako aktivity krajín, ktoré sa taktiež nachádzajú v prvej skupine hodnotenej v rámci TIP správy. Za odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR sa konferencie zúčastnili Jana Mitošinková a Veronika Blažíčková.  

Konferencia sa zamerala na existujúce a tradičnejšie partnerstvá proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj výhody inovatívnych spôsobov spolupráce, ktoré často zostávajú "neviditeľné" vo formalizovaných multidisciplinárnych rámcoch. Počas konferencie sa výrazne kládol dôraz aj na nových aktérov, ktorých zapojenie by malo pridať hodnotu jednotlivým aktivitám boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Na podujatí sa zúčastnilo 351 účastníkov z 57 účastníckych štátov OBSE a jedenásť partnerov pre spoluprácu vrátane zástupcov hlavných medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií, akademickej obce, občianskej spoločnosti, odborových zväzov, think-tankov a médií, ktorí majú záujem o zlepšenie reakcie na všetky aspekty obchodovania s ľuďmi.

Na medzinárodnej úrovni bola zvýraznená dôležitosť vzdelávania a budovania efektívnych dlhodobých partnerstiev na rozličných úrovniach.

Kľúčové slová