Prednášky pre seniorov v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa konali v Trenčianskom samosprávnom kraji konali aj počas mesiaca jún.

Kolegyne z kontaktného bodu Trenčín Edita Kucejová, Soňa Mikušová a Dáša Hvolková navštívili trenčiansky Klub dôchodcov na Mierovom námestí, Základnú organizáciu Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Púchove, Centrum pre seniorov na Lavičkovej ulici v Trenčíne a seniorov v obci Mojtín.

Problematika ochrany potenciálnych obetí trestných činov bola prítomným podaná prostredníctvom príbehov „Desatora bezpečného seniora“. Nasledovala živá diskusia so seniormi, ktorí rozprávali o vlastných skúsenostiach s podvodnými aktivitami páchateľov. Tie korešpondovali s informáciami, ktoré prednášajúce získali v rámci súčinnosti s OR PZ Trenčín. V prevažnej miere ide o podvody pri osobných stretnutiach s potenciálnou obeťou a vyskytli sa aj prípady telefonických podvodov či legenda o lekárovi, ktorý informuje starých rodičov o vnukovi ležiacom v nemocnici po dopravnej nehode.

Text: (kontaktný bod TN, sš)

Foto: (kontaktný bod TN)