V polovici júna zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ako aj v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Ústredným zväzom židovských náboženských obcí na Slovensku (Bratislava) a Múzeom židovskej kultúry podujatie v Bratislave, ktoré sa venovalo problematike bezpečnosti židovských komunít.

Prvá časť programu patrila prezentácii praktickej príručky ODIHR, ktorá nesie názov „Ako chápať trestné činy z nenávisti motivované antisemitizmom a riešenie bezpečnostných potrieb židovských komunít“. Publikácia odporúča kroky pri spolupráci a partnerstve krajín so židovskými komunitami s cieľom lepšie riešiť ich bezpečnostné otázky v súvislosti s antisemitizmom.

V druhej polovici podujatia si svoje názory a skúsenosti ohľadom trestných činov z nenávisti vymieňali užšie skupiny expertov zo židovskej komunity na Slovensku a pracovníci slovenských bezpečnostných (policajných) zložiek.

Pozvanie za Ministerstvo vnútra SR, ktoré je gestorom poradného orgánu vlády SR – Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, prijal riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin. Vo svojom príhovore v prvom rade uvítal iniciatívu ministerstva zahraničných vecí zorganizovať podujatie práve na tému bezpečnosti v židovských komunitách, v nadväznosti na tému boja proti antisemitizmu, ktorá je dnes jednou z najaktuálnejších v našej spoločnosti.

Zároveň vyzdvihol efektívnu spoluprácu odboru prevencie kriminality s ODIHR, ktorej výsledkom sú viaceré aktivity. Spomenúť môžeme napríklad implementáciu vzdelávaní ODIHR o trestných činoch z nenávisti „Training Against Hate Crimes for Law Enforcement (TAHCLE) pre príslušníkov Policajného zboru SR prvého kontaktu či Prosecutors and Hate Crimes Training (PAHCT) pre prokurátorov a sudcov.

Deklarácia ministerskej rady OBSE v Bazileji z roku 2014 s názvom „Posilnenie úsilia na boj proti antisemitizmu“ vyzýva členské štáty zvýšiť úsilie pri implementácii existujúcich záväzkov OBSE súvisiacich s monitorovaním trestných činov z nenávisti a zberom relevantných údajov. Na základe toho zorganizoval odbor prevencie kriminality s ODIHR Seminár o zaznamenávaní a zbere dát o trestných činoch z nenávisti. Tu sa za jedným stolom stretli zástupcovia policajných zložiek, policajných štatistík, prokurátorských štatistík, sudcovských štatistík a zástupcovia mimovládnych organizácií. Dohodli sa na konkrétnych záveroch, ktoré zefektívňujú zber a analýzu dát o trestných činoch z nenávisti v rámci synchronizovaného systému.

Na základe zmapovania situácie vrátane analýzy dostupných dát je možné nastaviť adekvátne preventívne opatrenia na zamedzenie výskytu antisemitizmu. V oblasti prevencie kriminality považujeme pri riešení útokov motivovaných antisemitizmom za kľúčové zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o danej problematike a posilnenie spolupráce medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a židovskou obcou cestou formálnych komunikačných kanálov, transparentných krokov, formou spoločného plánovania a konkrétnych aktivít. A práve pre vytvorenie takýchto komunikačných kanálov bolo toto podujatie vynikajúcou príležitosťou.

Text: (dď, sš)

Foto: (jh)