V dňoch 22. a 23. 5. 2018 uskutočnil Detský folklórny súbor Jadlovček pre deti a seniorov z Margecian, Jakloviec, Veľkého Folkmara, Kojšova a Kluknavy prvé aktivity v súvislosti s realizáciou projektu „Rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám – cesta k prevencii kriminality detí a mládeže“, ktorý bol finančne podporený z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

Cieľom projektu je prostredníctvom vystúpení DFS Jadlovček priblížiť deťom MŠ a ZŠ ľudovú kultúru a tradície východniarskeho regiónu. Poukázať tak na zmysluplné využívanie voľného času žiakov SZUŠ v Margecanoch tancom, spevom či hrou na hudobný nástroj a touto cestou vzbudiť u detí záujem o folklór a  umelecké vzdelávanie v  rámci mimoškolských aktivít. Zároveň poskytnúť seniorom možnosť zaspomínať si na svoje detstvo a mladosť, ale aj pripomenúť si ľudové piesne, tance a zvyky.

Súčasťou vystúpení bola v súvislosti s prevenciou kriminality aj prednáška pre deti na témy ako napríklad stretnutie s neznámym človekom, prevencia drogových závislostí či nebezpečenstvo internetu (kyberšikanovanie).

Zároveň odzneli cenné rady pre druhú ohrozenú skupinu obyvateľstva – seniorov, pre ktorú je ochrana prostredníctvom prevencie veľmi potrebná, pretože sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť a ochotu pomôcť ľahšie stávajú obeťami trestných činov.

Organizátori premietli aj krátke video a fotodokumentáciu z tvorivej dielne, na ktorej si žiaci výtvarného odboru v rámci oboznamovania sa s ľudovou keramikou vlastnoručne vyrobili výrobok z hliny na hrnčiarskom kruhu.

Text: (DFS Jadlovček, sš)

Foto: (DFS Jadlovček)