S prednáškou pre seniorov k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ nás dňa 7. 5. 2018 privítali aj v Kultúrnom dome Kramáre.

Tu seniorom z bratislavského Denného centra Stromová krajský asistent Vincent Moroz vysvetlil, prečo projekt vznikol, čím je pre nich nápomocný a ako sa majú správať v prípade, že ich bude niekto ohrozovať.

Projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality na Slovensku.

Zaoberá sa postupmi na znižovanie výskytu sociálno-patologických javov, motívov a koordinovaného riešenia úlohy prevencie kriminality štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy s väzbou na mimovládne organizácie, vzdelávacie a vedecké ustanovizne.

Besedy so seniormi – ako hlavnými príjemcami tejto služby – majú za úlohu zvýšenie povedomia o Národnom projekte a všeobecné informovanie o problematike podvodov páchaných na skôr narodených občanoch.

Text: (sš)

Foto: (vm)