Za účasti starostiek, starostov a zamestnancov obecných úradov okresu Banská Bystrica sa dňa 26. apríla 2018 v obci Tajov konalo pracovné stretnutie, na ktorom sa hovorilo o nevyhnutnosti spolupráce obcí v oblasti prevencie kriminality.

Elena Buksová z odboru prevencie kriminality informovala o príručke na vypracovanie programu prevencie kriminality. O tom, že vypracovanie takého dokumentu na príslušnom území má svoje pozitíva, uviedla na konkrétnom príklade Miestnej akčnej skupiny Hnilec.

Zároveň poukázala na skutočnosť, že ak má byť prevencia účinná, musí sa realizovať koordinovane, cielene a systematicky “zdola nahor“. V záujme odboru je čo najviac priblížiť sa občanom žijúcim v regiónoch Slovenska, na základe čoho bude aj naďalej pokračovať v stretnutiach s predstaviteľmi obcí a s realizovaním preventívnych aktivít.

V závere stretnutia informovala o Národnom projekte MV SR „Zlepšenie prístupu k obetiam trestnej činnosti a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý bude poskytovať dostupné služby obetiam trestných činov na verejne prístupných a známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov umiestnených v klientskych centrách.

Text: (eb, sš)

Foto: (eb)